FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Archetyp (jung, c. g.)


archetyp ( Jung, C. G.)

- apriórna, autonómna, dedičná štruktúra ľudského nevedomia bez špecifického obsahu. Obsah nadobúda až v priebehu individuálneho života, kdey sa osobná skúsenosť viaže na archetypálne formy. Treba rozlišovať medzi vlastným formálnym archetypom, ukrytým v nevedomí, a konkrétnym archetypálnym obrazom, manifestujúcim na úrovni vedomia.

Archetypy majú numinóznu povahu, to znamená, že človeka fascinujú, vzbudzujú bázeň a posvätnú úctu.

Archetypálne obrazy sa objavujú v snoch, halucináciách psychotických pacientov, alebo v näboženských a mytologických symboloch, postvách a dejoch.

Archaické kultúry považovali archetypy za vyššie sily spirituálneho charakteru, bohov, démonov alebo duchov.

Archetypálne obrazy ako mytologické symboly sa ako rituály a dogmy prejavujú vo všetkých náboženstvách a svetových ideológiách.

Vzhľadom schopnosť archetypov podstatne ovplyvňovať alebo aj ovládnuť vedomé ego sa archetypy javia ako autonómne psychické mocnosti.

V náboženských, etnických a ideologických vojnách alebo davových hnutiach sa uvoľňuje deštruktivna psychická energia, viazaná na archetypy. Asimilácia archetypálnych symbolov do náboženstva alebo ideológie totiž umožňuje transformáciu psychickej energie a jej uvoľnenie na úrovni vedomia. Náboženské a magické rituály, ktoré prírodné národy uskutočňujú pred lovom alebo vojnovou výpravou, umožňujú mobilizovať ich psychickú energiu pre určité ciele.

Ľudská kultúra neutralizuje ničivý vplyv psychickej energie, viazanej na archetypy, a môže ju aj využívať pre vlastné civilizačné úsilie vytváraním harmonickych a konzistentných "duchovných" systémov,v ktorých sa archetypy objektivizujú v podobe symbolov - archetypálnych obrazov.

V dejinách ide o nájdenie vhodnej formy rituálu, ktorý by predstavoval optimálne formovanie vzťahu ľudskej kultúry k projektívnej podobe kolektívnych archetypov.

Archetypy súvisia fylogeneticky s inštinktami (88); archetyp je psychický proťajšok inštinktu. Archetyp a inštinkt podnecujú človeka k akcii a človek si neuvedomuje skutočné motívy svojho konania.

Najznámejšími identifikovanými archetypmi sú: persona, tieň (88), anima, animus, Veľká Matka, múdry starec, Selbst (88) ( L572;74-76).