FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

9. Stor.


8. stor. 10. stor.

Na pápežskom stolci sú: sv. Lev III. (795-816), Štefan IV. (816-817), sv. Pschál I. (817-824), Eugen II. (824-827), Valentín (827), Gregor IV. (827-844), Sergius II. (844-847), sv. Lev IV. (847-855), Benedikt III. (855-858), sv. Mikuláš I. (858-867), Hadrián II. (867-872), Ján VIII. (872-882), Marinus I. (Martin II.) (882-884), sv. Hadrián III. (884-885), Štefan V. (885-891), Formozus (891-896), Bonifác VI. (896), Štefan VI. (896-897), Roman (897) Teodor II. 897), Ján IX. (898-900)

756-1031
- vláda arabskej dynastie Umajjovcov v Španielsku; najväčší rozkvet cordobského emirátu (od r. 929 chalifátu) v prvej polovine 10. stor.

768-814
- Karol Veľký kráľom, od 800 cisárom franskej ríše; prudký rozvoj feudálnych vzťahov; upevnenie štátneho organizmu; početné zahraničné výboje, najmä proti Sasom a Longobardom, ktorých ríšu vyvrátil r. 774; 778 pripojil Bavorsko k franskej ríši; 791 a 795-796 ťaženie proti Avarom

pred 800
- začiatok vikingských ( normanských) nájazdov proti krajinám západnej Európy; norski Vikignovia smerovali do Írska a na Island (ako kolonisti), dánski predovšetkým do Anglicka a na francúzske pobrežie

9. stor.
- končí raný stredovek
- na Atose začínajú pobývať pustovnici

9.-13. stor.
- filozofia v službách teológie: scholastika. - Spor medzi realizmom a nominalizmom ( spor o univerzálie)
- v židovskej filozofii zaujíma výrazné miesto kabala

800
- pápež Lev III. korunuje franského kráľa Karoľa Velkého za nového cisára, čim sa definitívne potvrdil rozkol s Východným Rímom ( Konstantinopolom). Tento akt však navyše potvrdil kresťnaskú zodpovednosť monarchu a teokratický charakter štátu

asi 800-860/1
- Pribina

asi 800-asi 879
- al-Kindí - prvý arabský filozof

804
- Alcuin +

811-877
- Johannes Scotus Eriugena: novoplatónsko-panteistická interpretácia kres- ťanského učenia o stvorení

asi 820-891
- Fotios

828
- Pribina dáva postaviť na svojom majetku v Nitre kostol

832/3
- Slovensko: vyhnanie Pribinu z Nitry kniežaťom Mojmírom I.

842
- Štrasburské prísahy: prvý text vo francuzštine a nemčine

843
- Verdunská zmluva. Rozdelenie karolínskej ríše
- Karol Holý vyhlasuje, že povinnosti kráľov voči veľmožom sú záväznou kompenzáciou vernosti vazalov

845-847
- prenasledovanie budhizmus v Číne

846
- vznik Blatenského kniežactva

846-870
- Rastislav kniežaťom veľkomoravskej ríše; dosadený Ľudovítom Nemcom, čoskoro sa však vymanil z vychodofranckého vplyvu a nadviazal spojenecké styky s Carihradom

857-867
- Fotios patriachom Byzancie

860
- vpád Rusov do Byzancie

863
- byzantská misia vierozvestcov Konštantína Filozofa (neskôr prijal meno Cyril) a Metoda na Morave; pápež schválil slovanskú liturgiu

867
- Fotios v spore o Filioque preklial pápeža Mikuláša I.

869
- Metod menovaný moravským biskupom
- 14. 2. Rím: Konštantín Filozof +

870
- Metod arcibiskupom a pápežským legátom
- približne v tomto roku
- Al-Kindí +
- Al-Fárábí *

871
- veľkomoravské povstanie proti franskej nadvláde - pod vedením kňaza Slavomíra - vládu nad Veľkou Moravou preberá Svätopluk I.

872
- vytvorenie Nórskeho kráľovstva

876
- okolo tohto roku + Koceľ

877-886
- Fotios opäť patriachom Byzancie

881-882
- návšteva Metoda v Carihrade na pozvanie byzantského patriarchu Fotia

885
- 6. 4. Metod +

889
- prijatie kresťanstva na Kyjevskej Rusi

893
- biskup Wiching uteká z Veľkej Moravy

894
- kráľ Svätopluk +
- nástup Mojmíra II.

895
- české kniežatá sa odtrhli od Veľkej Moravy

896
- príchod kočovných maďarských družín do východného Podunajska

-----------
9. stor.>