Reprezentácia znalostí a inferencia

cvičenia

Jozef Frtús, Pon 9:00 i23 stránka predmetu
knižka Inteligencia ako výpočet
body

seminár z umelej iteligencie pondelky o 14:00 v I9

20.2

operátor odvodenia CnFOL v klasickej logike, dotazy (bez negácie, resp. rozdielu) v relačnej algebre a datalogu, výpočet odpovede cez SLD rezolvenciu

27.2

rozcvička: Dotaz (bez negácie) v prirozenom jazyku formalizovať v jazyku logického programovania a na daných faktoch pomocou SLD-rezolvencie odvodiť cieľ.

analýza vlastností operátora odvodenia Cn(E) = E ∪ CWA(E): reflexívnosť, korektnosť, zachovávanie konzistentnosti, slabá korektnosť, monotónnosť

príklady na operátor odvodenia Cn

5.3

dokončenie analýzy vlastností operátora odvodenia Cn(E) = E ∪ CWA(E). Ak pracuje nad definitnými klauzami, konzistentnosť zachováva.

defaultové extenzie: zbierka príkladov, heuristiky

Default Logic Simulation, applet z TU Wien

DeReS (default reasoning system)

12.3

rozcvička z SLD rezolvencie pre tých čo nepísali 27.2

defaultové extenzie, iterovanie extenzie, formalizácia znalostí v jazyku defaultovej logiky

príklady na defaultovú logiku

19.3 o 8:10, I-23

referovanie o projekte: návrh scenára

rozcvička: znalosti v prirodzenom jazyku formalizovať v jazyku defaultovej logiky a nájsť všetky extenzie.

príklady na Hornove logické programy

26.3 o 8:10, M-III

príklady na Hornove logické programy

Normálne logické programy: stratifikácia, štandardný model, lokálna stratifikácia

príklady na normálne logické programy a stratifikáciu

2.4 MIDTERM o 8:10, M-III

okruh na midterm: základná teória z prednášok, príklady z cvičení

16.4

stabilné modely, dynamické logické programy

stabilné modely: výpočet

stabilné modely: príklady

DLV solver

23.4

výpočet stabilných modelov

argumentácia: bezkonfliktné, prípustné množiny, akceptovateľnosť argumentu k množine, stabilné extenzie, preferované extenzie, úplné extenzie

bonusová úloha

30.4

rozcvička: stabilné modely

7.5

argumentácia: konštrukcia argumentov, značkovanie, dialógové stromy pre uzemnenú sémantiku

argumentácia: príklady

solver na argumentačné sémantiky

14.5

rozcvička: argumentácia