FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zákon

zákon zákon (FT)

- neustále donucujúce, nútiace, prinucujúce, prikazujúce.

Pojem/predstava zákona kolíše podľa toho, aké význmové útvary intervenujú v priebehu jeho/jej tvorby.

V tvorbe a vývine vedeckých pojmov zákona možno pozorovať depersonifiká- ciu intervenujúcich významových útvarov.

V tvorbe mytologických predstáv zákona intervenujú personifikované významové útvary.

Pri tvorbe pojmu zákona často intervenuje pojem súvislosti - pojem zákona vtedy definujeme napríklad ako pojem podstatnej, nevyhnutnej súvislosti.

Zákony slúžia na vysvetľovanie diania.

O zákone v právnom zmysle pozri: zákon (66).

--------
zákon>