FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Ústava (aristoteles)

ústava ( Aristoteles)

- štátne zriadenie vytvárané deľbou mocenských pozícií medzi zložkami
spoločnosti (poľnohospodármi, remeselníkmi a kupcami, chudobnými a bohatými, urodzenými a neurodzenými) a deľbou činností v oblasti riadenia spoločenských záležitostí. Podla toho, ktorá sociálna zložka v systéme státneho zriadenia prevláda a aké záujmy sledujú vládcovia, možno rozoznať šesť foriem štátnej moci, pričom základom členenia nie sú rozdiely profesionálne, ale majetkové.

Najlepšou formou ústavy je politeia, ktorá vychádza z demokratických
princípov, ale nesmeruje proti bohatým. Cieľom dobrého štátu je zabezpečenie blaženého života otrokárov a slobodných občanov ( L653;8).