FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tomáš akvinský - zoznam diel

Tomáš Akvinský - zoznam diel (* = hlavné dielo)

De ente et essentia (O súcne a bytnosti)

Quaestiones disputatae de vveritate (Dišputované kvestie o pravde)

Contra impugnantes Dei cultum et religionem (Proti ohrozovateľom božieho uctievania a náboženstva)

Summa contra gentiles (Suma proti pohanom), nap. 1260-1273 *

Summa theologiae (Suma teologická), nap. 1260-1273 *

Quaestiones disputatae (Dišputované kvestie)

Quaestiones quodlibatales (Kvodlibetné kvestie)

Compendium theologiae ad Reginaldum (Kompendium teológie pre Reginalda)

Pugio fidei adversus Mauros et Judaeos (Dýka viery proti Maurom a Židom)

De substantis separatis (O oddelených podstatách - proti Salomonovi Ibn Gebirolovi)

De rationalibus fidei contra Saracenos, Graecos et Armenos (O dôvodoch viery proti Saracénom, Grékom a Arménom)

Contra errores Graecorum (Proti gréckym bludom)

De unitate intellectus contra Averroistas (O jednote rozumu proti averroistom - najmä proti Sigerovi z Brabantu)

De perfectione vitae spiritualis (O dokonalosti duchovného života - proti Gerardovi d'Abbeville)

De principiis naturae (O princípoch prirody)

De occultis operationibus (O skrytych činnostiach)

De mixtione elementorum (O miešaní prvkov)

De motu cordis (O pohybe srdca)

De iudiciis astrorum (O úrade hviezd)

komentár k Sentenciám Petra Lombarda

komentáre k Aristotelovým spisom (O vyjadrovaní, O duši, O vnímaní a vnímateľnom, O pamäti a spomínaní, k prvej knihe O vzniku a zániku, k Druhým analytikám, k Fyzike, k prvým knihám Politiky, k prvým dvom knihám Meteorologiky, k prvým trom knihám pojednania O oblohe a z hľadiska vlastného Tomášovho systému mimoriadne závažný výklad k Metafyzike)

komentár k pseudo-aristotelickej Knihe o príčinách

komentár K Boethiovmu spisu O trojici

komentár k Pseudo_Boethiovmu dielu O sedmiciach

komantár k Pseudo-Dionýsiovmu pojednaniu O božských menách

výklad biblických textov

cirkevné hymny