FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória typov logická

teória typov logická

- vychádza z rozlišovania logických predmetov rozličného rádu, ktoré tvoria logické typy. Napríklad logickým typom predmetov nultého rádu sú indivíduá, logickým typom predmetov prvého rádu sú triedy indivíduí, vlastnosti indivíduí či vzťahy indivíduí. Logickým typom predmetov druhého rádu sú triedy tried indivíduí, vlastnosti tried indivíduí, vlastnosti vlastností indivíduí atď. Pritom základnou zásadou logickej teórie typov je to, že určitá trieda môže ako prvky obsahovať iba predmety o jeden rád nižšie, že určitá vlastnosť sa môže prisudzovať iba predmetom rádu o jeden stupeň nižšiemu (teda nie sebe samému), atď. Ak utvoríme isté závery v rozpore so základnou zásadou teórie typov, budú tieto závery chybné ( L332;128-129).