FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Systém konceptuálny (pavilionis, r. i.)-i

systém konceptuálny ( Pavilionis, R. I.)-I

I1.
"Tieto systémy prináležia jednotlivým subjektom poznania a sú systémami informácie, ktoré zahrnujú poznatky a mienky o skutočnom i možnom stave vecí vo svete. Konceptuálne systémy kumulujú znalosti ľudí, ktoré ľudia získavajú ako výsledok odrážania obklopujúceho ich sveta, a skúsenosť nazhromaždenú ľudstvom, ktorá je zachytená v jazyku. Sémantická problematika jazyka sa tak vnára do problematiky analýzy konceptuálnych systémov a ich vzťahov medzi sebou a medzi nimi a objektívnou realitou." ( L156;4)

I2.
Konceptuálne systémy sú kontinuálnej povahy. "Neprerušovaná, kontinuálna povaha týchto systémov je určovaná neustále v nich prebiehajúcimi nerozlučne spojenými procesmi stotožňovania a rozlišovania informácie v jej najrozličnejších formách." ( L156;5)
(cf. kontinuálnosť zmyslu (Whitehead, A. N.)-I)

I3.
Možnosť tvorby konceptuálnych systémov vysvetľujeme pomocou idey kontinuálnosti zmyslu; utváranie sa a premena konceptuálnych systémov je neprerušované, spojité. "Táto okolnosť má rozhodujúci význam pre zdôvodnenie dôležitej tézy o neverbálnej etape vznikania konceptuálnych systémov, ktorá je nevyhntuná pre vysvetlenie samej možnosti pôvodného osvojenia si (zavedenia do konceptuálneho systému) jazykovej symboliky. Pri takom prístupe konceptuálne systémy vystupujú prirodzene ako veľmi dôležitá, neustále prítomná podmienka použivania jazykových výrazov a jazyk ako prostriedok ich ďalšieho rozvíjania, rozšxirovania, ich špecializácie.

Zohľadnenie konceptuálnych systémov umožňuje ... určiť teoretický a ontologický status zmyslu systematicky vysvetliť väzbu jazyka a skutočnosti, odhaliť mechanizmy osvojenia si jazyka, spojenia jazyka a myslenia, uvedomelého použivania jazyka v každodennej a vedeckej komunikácii." ( L156;5)