FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Souriau, é.

Souriau, Etienne (1892 - 1979) Kód: 93

- francúzsky estetik, v ktorého spisoch sa prejavil prechod od racionalistickej pozície k pozícii fenomenologickej. Souriau bol predsedom francúzskej estetickej spolo4nosti, spoluriaditeľom "Revue d'estetique" a profesorom estetiky a vedy o umení na Sorbonne.

Pre Souriaua je dôležité to, čo je myslené, v "najvecnejšom" význame slova: vo význame sémantického organizmu, objektu, systému presného a zvláštneho myslenia, nadaného štruktúrou alebo formou. Skutočné myslenie je konštrukciou, stvárnením, základným "tetickým" aktom správne definovaného výsledku; organickú individualitu výsledku poznávame podľa tejto "objektívnej skvelosti", ktorá nás vedie k zmyslu pre dokonalosť. Myslieť znamená smerovať k stálym architektonickým formám, a čím sú tieto formy stálejšie, tým pôsobia väčším dojmom dokonalosti. Myslenie je jazykom, či dokonca písmom, ale v zmysle celkom zvláštnom - estetickom. Myslenie je jedinečným vyjadrením, formou ( L723;314).

--------------
Souriau, E.>