FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Potreba primárna ženy a muža

potreba primárna ženy a muža

- taká potreba, bez uspokojenia ktorej nie sú schopní prijať a oceniť uspokojenie ostatných potrieb.

Ženy potrebujú: Muži potrebujú:

1. starostlivosť 1. Dóveru
2. Porozumenie 2. Uznanie
3. Rešpekt 3. Ocenenie
4. Oddanosť 4. Obdiv
5. Potvrdenie vlastnej hodnoty 5. Priazeň
6. Bezpečie 6. Povzbudenie

Tieto rôzne formy potrieb a ich uspokojenia sú recipročné, napr. keď muž prejaví starostlivosť a porozumenie, žena mu to automaticky oplatí dôverou a uznaním.

1. Ona potrebuje starostlivosť, on dôveru.

Keď muž prejaví záujem o ženine city a úprimnú starosť o jej blaho, žena cíti, že je milovaná a že sa o ňu stará. Keď sa muž vynasnaží, aby sa cítila tak, že je o ňu postarané, podarí sa mu uspokojiť jej prvú primárnu potrebu. Jej dôvera k nemu prirodzene vzrastie. A keď mu dôveruje, začne byť voči nemu otvorenejšia a prejavuje pre neho väčšie pochopenie.

Keď je ženin vzťah otvorený a chápavý, muž cíti, že sa mu dôveruje. Dôverovať mužovi znamená spoliehať sa, že robí čo môže, a že partnerke želá to najlepšie. Keď je zo ženiných reakcií zrejmé, že verí v mužove schopnosti a dobré úmysly, je uspokojená prvá z jeho primárnych potrieb lásky. A začne automaticky prejavovať viac starostlivosti a porozumenia jej citom a potrebám.

2. Ona potrebuje porozumenie, on uznanie.

Keď muž počúva bez toho, aby vyslovoval svoj názor, no zato s vcítením a so sympatiami, žena cíti, že si ju vypočuli a chápu ju. Chápajúci vzťah - to neznamená vopred poznať myšlienky a city druhého: naopak, to znamená vnímať zmysel toho, čo sa hovorí, a uznávať platnosť oznamovaného. Čím viacej sa uspokojuje ženina potreba vypočutia a porozumenia, tým ľahšie je pre ňu prejaviť mužovi uznanie, ktoré potrebuje.

Keď žena s láskou prijíma muža takého, aký je, bez toho, aby sa ho pokúšala zmeniť, muž cíti, že ho uznávajú. Uznanie je len potvrdením kladného prijatia. To neznamená, že ho žena považuje za dokonalého, ale ukazuje, že ho nechce opravovať, že verí, že je schopný sám sa postupne meniť k lepšiemu. Keď muž cíti, že je uznávaný, je pre neho omnoho ľahšie ženu počúvať a prejavovať jej porozumenie, ktoré potrebuje a zasluhuje si.

3. Ona potrebuje rešpekt, on ocenenie.

Keď sa muž správa k žene spôsobom, z ktorého je zrejmé, že uznáva jej práva, priania a potreby, cíti sa rešpektovaná. Keď jeho správanie berie do úvahy jej myšlienky a city, je si tým istá. Konkrétne a hmotné prejavy rešpektu, t. j. keď jej nosí kvety, nezabúda na jej narodeniny, sú pre uspokojenie ženinej tretej primárnej potreby základné. Keď cíti, že je rešpektovaná, je pre ňu omnoho ľahšie zaslúžene muža oceniť.

Keď žena uznáva, že mala osobný prospech z mužovej snahy a úsilia, cíti muž, že je oceňovaný. Ocenenie je prirodzená odozva na poskytovanú oporu. Keď je muž oceňovaný, vie, že jeho snaha neprišla nazmar, čo je preň podnetom dávať viac. Ocenenie muža automaticky posilňuje a prebúdza v ňom rešpekt k partnerke.

4. Ona potrebuje oddanosť, on obdiv.

Keď muž kladie ženine potreby an prvé miesto a hrdo na seba berie ich uspokojovanie, uspokojuje sa tým jej primárna potreba. Žena rozkvitá, keď cíti, že je zbožňovaná. Muž tak uspokojuje jej potrebu lásky, keď sú pre neho jej city a potreby dôležitejšie ako jeho vlastné záujmy - práca, štúdium a rekreácia. Keď žena cíti, že je v jeho živote na prvom mieste, začne ho obdivovať.

Práve tak ako žena potrebuje cítiť mužovu oddanosť, má muž primárnu potrebu cítiť ženin obdiv. Obdivovať muža znamená vzhliadať k nemu s potešením a radostným súlasom. Muž sa cíti obdivovaný, keď je žena nadšená jeho skvelými vlastnosťami alebo nadaním, medzi ktoré môže patriť humor, sila, vytrvalosť, poctivosť, čestnosť, romantické sklony, láskavosť, láska, vnímavosť a iné tzv. staromódne cnosti. Keď muž cíti obdiv, pripadá si dosť istý na to, aby sa oddal jednej žene a zbožňoval ju.

5. Ona potrebuje potvrdenie vlastnej hodnoty, on priazeň.

Keď muž nič nenamieta proti ženiným citom a prianiam, nepolemizuje s nimi, ale naopak akceptuje a potvrdzuje ich platnosť, žena sa cíti milovaná, pretože je uspokojovaná jej piata primárna potreba. Taký mužov postoj žene potvrdzuje, že má právo cítiť to, čo cíti. (Dôležité je uvedomiť si, že možno uznávať jej stanovisko, i keď sme iného názoru.) Keď sa muž naučí dávať žene najavo tento postoj, môže si byť istý, že sa mu dostane pochvaly, ktorú primárne potrebuje.

V hĺbke srdca chce každý muž byť v očiach svojej ženy hrdinom a rytierom v žiarivej zbroji. Znamením, že obstál v jej skúškach, je pre neho pochvala. Ženy uznanlivý vzťah je potvrdením mužových kvalít a vyjadrením spokojnosti s ním. (Majme na pamäti, že vysloviť mužovi pochvalu nemusí vždy znamenať súlasiť s ním.) Uznanlivý vzťah sleduje dobré úmysly v smere, čo robí. A keď sa mužovi dostane uznania, ktoré potrebuje, je preň ľahšie priznať platnosť jej citov.

6. Ona potrebuje bezpečie, on povzbudenie.

Keď muž opätovne dokazuje, že mu na partnerke záleží, že jej rozumie, rešpektuje ju, nepodceňuje ju a je jej oddaný, uspokojuje tým jej primárnu potrebu cítiť sa v bezpečí. Taký postoj žene hovorí, že je stále milovaná.

Muž sa obyčajne chybne domnieva, že keď vyhovel všetkým ženiným primárnym potrebám a ona sa cíti šťastná a bezpečná, bude odvtedy navždy vedieť, že je milovaná. To však nie je pravda. K tomu, aby muž uspokojil jej šiestu primárnu potrebu, musí ju o tom uisťovať stále znova.

Podobne muž potrebuje, aby ho žena povzbudzovala. Taký ženin postoj dodáva mužovi vieru a odvahu, pretože vyjadruje dôveru v jeho schopnosti a charakter. Keď ženin postoj vyjadruje dôveru, prijatie, ocenenie, obdiv a chválu, povzbudzuje to muža k tomu, aby bol taký, aký môže byť. Ak má pocit, že je povzbudzovaný, motivuje ho to k tomu, aby poskytol žene pocit bezpečia, ktorý potrebuje.

To najlepšie, co v mužovi je, sa prejaví, keď je jeho šesť primárnych potrieb lásky uspokojených. Keď však žena nevie, čo muž v skutočnosti potrebuje, a zahrnuje ho viac starostlivou než dôverčivou láskou, môže nevedomky ich vzťah sabotovať ( L1030;100an).