FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Matematika (filozofia novoveká)-e

matematika ( filozofia novoveká)-E

E1.
"Klasická filozofia predstavovala matematiku ako vzor metodického myslenia, chápala ju ako sféru evidentných, jasnych a zreteľných ideí. Práve tak sa za jasné a pre((137-138))hľadné považujú súvislosti medzi východiskovými princípmi (axiómami) a vetami odvodenými z týchto východísk pomocou jasne a zreteľne stanovených pravidiel." ( L83;137-138)