FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Marxizmus-anarchizmus

marxizmus-anarchizmus

- filozofická koncepcia N. Chomského sformulovaná o. i. v jeho práci L115. Chomsky svoj marxizmus-anarchizmus rozvíja o. i. v nadväznosti na Marxove Filozoficko-ekonomické rukopisy a Kritiku gothajského programu. Chomsky formuluje koncepciu ľudskej prirodzenosti a ľudských potrieb, pričom za najdôležitejšiu ľudskú potrebu považuje potrebu kreativneho sebavyjadrenia, potrebu slobodného rozhodovania o všetkých aspektoch života a myslenia. V súlade s tym treba vytvárať také formy spoločenskej organizácie, ktoré by umožňovali najslobodnejší a najdokonalejší rozvoj každého jednotlivca v ktoromkoľvek smere a ktoré by mu umožňovali, aby sa stal opravdivým človekom v tom zmysle, že má maximálny priestor pre svoju slobodu a iniciatívu.