FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Komunikácia

komunikácia

- proces dorozumievania sa; spolupodieľanie sa s niekým na niečom, vzájomné zdieľanie sa, robenie niečoho spoločným, niečo si navzájom oznamovať, otvárať vnútro jeden druhému tak, ako je to napríklad pri oznamovaní tajomstva. Komunikovať teda znamená s niekým sa z niečoho spoločného tešiť, druhému niečo odovzdávať, doručovať, prepožičiavať, dávať a prijímať, t. j. navzájom si odovzdávať. Existuje napr. existenciálna komunikácia, sociálna komunikácia, technická komunikácia a pod. (cf. L336;20). Komunikácia je informačné, materiálne a sociálne podmienené spojenie dvoch (komunikujúcich) jednotiek ( L340;146). Pojem komunikácie závisí od toho, aké kategórie intervenujú v priebehu jeho tvorby: okrem filozofických pojmov komunikácie existujú spoločenskovedné, prírodovedné, technickovedné, interdisciplinárne a i. pojmy komunikácie. Špeciálne robí komunikáciu predmetom svojho skúmania komunikológia.

Komunikácia medzi dvoma objektami je prenos informácie medzi týmito objektami ( L950;26).

--------------
komunikácia>