FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hospodárstvo trhové

hospodárstvo trhové

- typ hospodárstva založený na individuálnych plánoch jednotlivých hospodárstiev ( firiem), pričom existuje "totálna koordinácia" ich činnosti prostredníctvom trhu.

V trhovom hospodárstve povinnosťou štátu všeobecne je stanoviť "pravidlá hry" pre hospodársku činnosť a zabezpečiť ich dodržiavanie. Tieto pravidlá musia ochraňovať a podporovať voľnú konkurenciu a brániť trh pred zbytočnými zásahmi zo strany štátu. Základom tohto hospodárstva je súkromné vlastníctvo kapitálových statkov vo všetkých sférach špecializovanej hospodárskej činnosti. Pri prechode k trhovému hospodárstvu je preto nevyhnutná maximálne možná privatizácia, liberalizácia cien, zahraničného obchodu, konvertibilita meny. Zároveň je potrebné zabezpečiť vyrovnaný štátny rozpočet a odstrániť akékoľvek formy regulovania trhu, trhových subjektov. Zástancovia trhového hospodárstva vystupujú proti všetkému, čo bráni voľnej tvorbe cien, predovšetkým proti regulovaniu cien a miezd, proti vládnemu regulovaniu bankovníctva a pod. Vychádzajúc z potreby určitej prirodzenej miery nezamestnanosti, ktorá je podľa ich názoru charakteristická pre dynamickú vysoko progresívnu ekonomiku, vystupujú aj proti aktívnym opatreniam štátu na zníženie nezamestnanosti. Sú proti sociálnym opatreniam štátu a v záujme zlepšenia situácie na trhu práce požadujú napr. odstránenie monopolu odborových organizácií, zlepšenie informácií o voľných pracovných miestach a o ponuke práce, ako aj zvýšenie mobility pracovných síl ( L521;195-196).