FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia súčasná

filozofia súčasná

- posledná etapa vo vývine filozofie, ktorá nadviazala na novovekú filozofiu; filozofia od 2. pol. XIX. stor. resp. 2. tret. XIX. stor. dodnes. "Za súčasných musíme považovať všetkých tých mysliteľov, ktorých ideový profil sa formuje riešením dodnes živých sociálno-historických problémov." ( L83;41). Súčasná filozofia zahrnuje filozofiu 19. stor. (od 2. tretiny 19. storočia) a filozofiu 20. storočia.

--------------------
filozofia súčasná>