FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Epistemológia genetická

epistemológia genetická

- všeobecná teória vývinu poznania, ktorú rozpracoval J. Piaget a ktorá syntetizuje výsledky 1. experimentálnopsychologického výskumu inteligencie dieťaťa a 2. vývinu vedy.

Paralely medzi týmito dvoma úrovňami sa hľadali v zmenách vzťahov medzi subjektom a objektom rozumových operácií tak u indivídua, ako aj v celej evolucii vedeckého myslenia. Na oboch úrovniach sa rozvoj prejavuje v prekonávaní egocentrizmu a fenomenalizmu, v prehlbovaní reflexie a vytváraní logicko-matematickych štruktúr.

Genetická epistemológia prispela k rozpracovaniu problému vzťahov medzi logikou a psychológiou myslenia a mala veľký vplyv na rozvoj psychologickej koncepcie J. Piageta.

--------------------------
epistemológia genetická>