FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa

Aktuálny stav FILITu na Internete

Internetovská verzia otvorenej filozofickej encyklopédie FILIT má v súčasnosti tieto podstatné črty:
 1. Hypertext
 2. Spätná väzba
 3. Diskusné fórum
 4. Otvorenosť
 5. Nedostatky

Hypertext

FILIT je hypertextová aplikácia o veľkosti okolo 50 megabajtov. Jeho základnou črtou je teda nelinearita, či viacrozmernosť. Čitateľ hypertextu má možnosť zvoliť si uhol pohľadu a kontext, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Vo FILITe sa dá pristupovať k hľadaným informaciám rôznymi spôsobmi:
 • podľa začiatočného písmena hľadaného hesla výberom z príslušného zoznamu
 • podľa kategórií, akými sú filozofia, veda, umenie, náboženstvo
 • podľa odpovedí na vybrané otázky alebo anotácií vybraných diel
 • podľa chronológie
 • podľa veľkého množstva registrov

Spätná väzba

Na každej stránke FILITu je k dispozícii možnosť poslať správu, odkaz, poznámku, pripomienku, upozornenie alebo komentár jeho tvorcom. Takýmto spôsobom môžu čitatelia pomôcť odhaliť  a opraviť gramatické, štylistické, obsahové, štrukturálne, či iné druhy  chýb a prispieť tak k skvalitneniu FILITu a služieb, ktoré ponúka. Vopred Vám za Vašu pomoc ďakujeme.

Diskusné fórum

Cieľom FILITu je nielen jednosmerné šírenie informácií a ich pasívne prijímanie, ale aj podpora výmeny názorov, kultivácia argumentačných schopností a kritického myslenia. Práve v tejto sfére spočíva vysoký potenciál a jedinečné možnosti Internetu v porovnaní s ostatnými médiami.

Otvorenosť

FILIT obsahuje značné množstvo informácií z oblasti filozofie a jej príbuzných disciplín. Samozrejme, že nie je a ani nikdy nebude úplný. Napriek tomu by sme boli radi, keby sa ďalej dopĺňal o nové poznatky a interpretácie. Chceli by sme využiť toto médium aj na to, aby používatelia FILITu sami prispievali k jeho ďalšiemu vývoju a dopĺňaniu, pri zachovaní prehľadu o autorstve jednotlivých dokumentov. Svoje príspevky môžete posielať podobným spôsobom ako odkazy. Odporúčame zamerať sa na fakty, vyhnúť sa emóciám, snažiť sa o výstižnosť a pokiaľ možno o stručnosť. V mene svojom i v mene budúcich čitateľov ďakujeme.

Nedostatky

Medzi nedostatky, o ktorých vieme, patria:
 • Zle zapísané písmená - týka sa to najmä písmen ä, Ä, ü, Ü, ö, Ö, ŕ, Ŕ, ř, Ř.
 • Slepé odkazy resp. spojenia vedúce do prázdna - týka sa to najmä odkazov typu "L165", "I2", "Kód:" a pod.
Za všetky nedostatky sa ospravedlňujeme. Budeme sa ich snažiť postupne odstraňovať, pričom prioritu budú mať tie, na ktoré nás upozorníte. Ďakujeme.