FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Petŕíček, m., jr.: úvod do (současné) filosofie (1991) l276

Petŕíček, M., jr.: Úvod do (současné) filosofie. Herrmann & synové 1991. 92 s. L276

Obsah:
I. Jednota filosofie: Platón a Kant 3-9
II. Fenomenologie E. Husserla: problém smyslu 10-17
III. Filosofický problém času: Bergson a Husserl 18-26
IV. vŕda a "pŕirozený svět" 27-35
V. M. Heidegger: analýza lidské existence a otázka bytí 36-43
VI. G. Marcel a A. Camus: dva póly existencialismu 44-52
VII. Existencialismus J.-P. Sartra 53-60
VIII. J. Patočka. Filosofie a jazyk (francouzský strukturalismus) 61-68
IX. L. Wittgenstein: mlčící filosof 69-76
X. Metafyzika a E. Levinas 77-84
XI. Postmoderna a otevŕená struktura 85-91