FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Ignacio de loyola: exercitia spiritualia (1548) l328

Ignacio de Loyola: Exercitia spiritualia. Roma 1548. L328

Duchovné cvičenia.

Nábožensko-didaktické dielo zakladateľa jezuitského rádu venované formulácii pravidiel duchovnej výchovy. Dielo je rozdelené do štyroch častí - na štyri týždne meditácií - ako vodidlo pre vychovávateľa (majstra exercícií), ktoré ho má uschopniť k tomu, aby chovancov vychoval k životu v zbožnosti, uviedol ich do stavu "hľadania a nachádzania božej vôle v usporiadaní vlastného života pre blaho/spásu duše". Meditačné cvičenia prvého týždňa zodpovedajú "očistnej ceste duše" známej z mystiky. Ďalšie tri týždne sú venované meditáciám o živote Ježiša, jednotlivé zastavenia ktorého sú heslovito zaznačené. Popri konkrétnych návodoch k praxi modlitieb a pravidlách vedenia k zmýšľaniu vernému cirkvi majú ústredný význam pravidlá na "rozlišovanie duchov". V spirituálnej obraznej reči stredoveku sa tu podávajú psychologicky veľmi zaujímavé analýzy emócií.