FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Antológia z diel filozofov i.-x. (1966-1977) l37

Antológia z diel filozofov. I.-X. zv. Bratislava, VPL etc. 1966 - 1977. L37

- hlavný redaktor: Igor Hrušovský - objemná, mnohozväzková panoráma univerzálnych dejín filozofie, obsahujúca obsiahle autentické výňatky z najvýznamnejších prác reprezentatívnych osobností histórie filozofického myslenia.

Vydanie Antológie je bez zveličenia kultúrna udalosť. U nás je totiž prvým a zároveň značne rozsiahlym podujatím, ktoré podáva komplexne a ucelene dejiny filozofie formou typických ukážok z diel najpoprednejších svetových filozofov. Treba dodať, že ju osnoval a zostavil kolektív domácich filozofických pracovníkov." ( L24;7)

Významný podiel na vydaní Antologie mal L. Holata.

Z v ä z k y

Antológia z diel filozofov. I.zv. Predsokratici a Platón. Bratislava: Epocha, 1970. 546 s.
L24>
Antológia z diel filozofov. II. zv. Od Aristotela po Plotina. Bratislava: Pravda, 1973. 672 s.
L25>
Antológia z diel filozofov. III. zv. Patristika a scholastika. Bratislava: Pravda, 1975. 548 s.
L26>
Antológia z diel filozofov. IV. zv. Humanizmus a renesancia. Bratislava: VPL, 1966. 628 s.
L27>
Antológia z diel filozofov. V. zv. Novoveká empirická a osvietenská filozofia. Bratislava: VPL, 1967. 542 s.
L28>
Antológia z diel filozofov. VI. zv. Novoveká racionalisticĺá filozofia. Bratislava: Epocha, 1970. 784 s.
L29>
Antológia z diel filozofov. VII.zv. Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo. Bratislava: VPL, 1967. 614 s.
L30>
Antológia z diel filozofov. VIII. zv. Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus. Bratislava: Epocha, 1969. 604 s.
L31>
Antológia z diel filozofov. IX. zv. Logický empirizmus a filozofia prírodných vied. Bratislava: VPL 1968. 501 s.
L32>
Antológia z diel filozofov. X. zv. Marxisticko-leninská filozofia. Bratislava: Pravda, 1977. 800 s.
L33>