Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium pre šk. r. 2007/2008

9.2.1 Informatika

doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Témy projektu APCOCOS:

Téma: Color mathing problem of industrial paints.
Popis: -
Požiadavky: -Zvládnuť matematickú teóriu dynamicky sa meniacich (napr. rastúcich ) sietí, pochopiť merania mozgu pomocou funkčnej magnetickej rezonancie (fmri) a výpovednú hodnotu fmri dát, porozumieť štruktúre mozgu a šírenie signálov v neurónovej sieti mozgu, motivovanosť, chuť bádať v novej oblasti.
Odporúčania na predmety: -
Téma: Návrh zobrazovacích metód trblietivosti na monitoroch, HDR monitoroch, v tlači.
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Návrh analytického BRDF modelu z nameraných hodnôt KONICA spektrofotometrom a z textúr. (Ide o kompresiu množstva nameraných dát do analytickej funkcie dostatočne flexibilnej na reprezentáciu priemyselných meraní)
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Analytický model HDR oblohy a model z reálnych nameraných dát v okolí Bratislavy.
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -

Témy projektu Flood:

Téma: Animation of water and air erosion due to the floods.
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Flood animation and control interface for flood simulator.
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -

Témy projektu VIPER:

Téma: Projekcie obsahu WWW stánok do audio priestoru, metriky popisujúce kvalitu tohto zobrazenia.
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Human computer interaction for shape based animations.
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -

Vyberte si tému podľa projektov problémov čo sa Vám páči (bubbles, growth, reconstruction, deformations, fuid dynamics, simulation of natural phenomena, paint rendering) na http://www.sccg.sk/~durikovic.

doc. RNDr. Mária Markošová, CSc.

Téma: Hľadanie funkčných sietí mozgu
Popis: Výskum, ktorý je predmetom dizertačnej práce, sa bude robiť v spolupráci s Dr Susanne Reiterer z Department of Neuroradiology, University of Tübingen, Germany, Dr. Liz Franz z Department of Psychology, University of Otago, Dunedin, New Zealand a Doc. Beňuškovou z Department of Computer Science University of Otago, Dunedin, New Zealand. Všetci spolupracovníci pracujú v, alebo majú kontakt na skupiny merajúce fmri dáta mozgu. Dizertačná práca je aplikáciou teórie sietí na štúdium mozgu. Cieľom dizertačnej práce je hľadať tzv. funkčné siete mozgu. Sú to siete, ktoré vyjadrujú vzťahy korelácie medzi funkčne prepojenými oblasťami mozgu a zmien tejto korelácie pri plnení rozličných kognitívnych úloh. Pomocou funkčných sietí sa na mozog možno pozerať novým spôsobom, nie ako na sieť neurónov, ale ako na sieť skupín neurónov, ktoré, aj keď nie sú spojené fyzicky, spolupracujú pri vykonávaní kognitívnych úloh. Oblasť výskumu je veľmi aktuálna, prvé výsledky sa objavili len pred niekoľkými rokmi [4]. Ukazujú, že funkčné siete mozgu sú bezškálové siete a sú aj sieťami malého sveta [5,6].

Úlohou dizertanta bude:

   -  spracovať namerané dáta a vytvoriť funkčné siete vznikajúce pri plnení rôznych 
     kognitívnych úloh a funkčné siete mozgu v relaxačnom móde

- zistiť a kompletne vyhodnotiť štatistické vlastnosti nájdených sietí - porovnať a interpretovať rozdiely funkčných sietí pre kognitívne úlohy rôznych obťažností (rytmická úloha, počúvanie hudby, opakovanie viet v známom i neznámom jazyku a podobne) - zistiť, či existujú typické rozdiely pre funkčné siete v relaxačnom móde mozgu a pri plnení kognitívnych úloh - postaviť matematický model dynamicky sa meniacej siete, ktorý by simuloval vlastnosti a dynamiku funkčných sietí mozgu - pokúsiť sa pochopiť ako funkčné siete súvisia s reálnou štruktúrou neurónovej siete mozgu - dobré programátorské schopnosti

Požiadavky na dizertanta: Zvládnuť matematickú teóriu dynamicky sa meniacich (napr. rastúcich ) sietí, pochopiť merania mozgu pomocou funkčnej magnetickej rezonancie (fmri) a výpovednú hodnotu fmri dát, porozumieť štruktúre mozgu a šírenie signálov v neurónovej sieti mozgu, motivovanosť, chuť bádať v novej oblasti.
Literatúra: [1] Watts D. J., Small worlds, Princeton University Press, Princeton (2004) [2] Benuskova, Kasabov, Computational Neurogenetic Modeling, Springer, New

   York (2007)

[3] Dorogovtsev, Mendes , Evolution of Networks, Adv. Phys. 51, 1079 (2002) [4] Chialvo, Critical Brain Networks, Physica A 340 (4) 756 (2004) [5] Eguíluz, Chialvo, Cecchi, Baliki, Apkarian, Scale free brain functional networks,

   Phys. Rev. Letters 92, 018102 (2005)

[6] Markošová, Beňušková, Franz, Topology of brain functional networks: towards

   the role of genes, vyjde v Proc. of INNS – NNN Symposia, Springer, New York 
   2009
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -

doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.

Téma: Hľadanie, vizualizácia a interpretácia patternov/vzorov v DNA sekvenciách (napr. kompletných genómoch).
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Možnosti systematického vyhľadávania sekundárnych štruktúr ribonukleových kyselín na základe analýzy primárnej štruktúry DNA.
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Tableaux Calculi for Dynamic Logic Programming.
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Prioritized Logic Programming Based on Dependency Framework.
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -


Revision as of 14:49, 20 February 2009 by Markosova (Talk | contribs)