Témy diplomových prác

Na tejto stránke je zoznam aktuálnych tém diplomových prác zoradených podľa zamerania a školiteľov.

Počítačová grafika a videnie

Silvester Czanner

Téma: An expert system for medical treatment of infants and toddlers with feeding disorders.
Popis: Virtual Reality - Enhanced Cognitive Behavior Therapy (VR-CBT) offers many advantages over traditional treatment for abundance of disorders. It can reduce the length of treatment, reduce relapse rates and is often more effective than traditional forms of therapy. The aim of this project is to develop an expert system for feeding response. The high-fidelity system will be accompanied with several important attributes. The user input will lead to system control outputs. The system will be flexible in sense of infants and toddlers age and will have a user friendly setup for level of difficulties of a child. There will be several validation and performance tests of the system.
Požiadavky: Must be able to program in C/C++.
Odporúčania na predmety: Computer Graphics, Virtual Reality, Expert Systems.

Roman Ďurikovič

Problémy spadajúce do okruhu povodní:

Téma: Physical based animation of flowing objects.
Popis: Toto je podporný modul pre náš dynamický systém simulácie vody. Medzi objektami plávajúcimi na vode môže dôjsť ku kolízii, tak isto môže dôjsť ku koliízii objektu s prekážkou. Vstupom budú parametre zo simulátoru v presne definovanom formáte a výstupom bude nová pozícia objektov a ďalšie parametre spôsobené kolíziou s vodou.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Simulation and visualization of soap bubble dynamics.
Popis: Here you will do quantitative and qualitative extensions of existing software. The bubble dynamic is simulated by a particle system. Bubble destruction and animation of large foam should be done. We should be able to simulate bubbles in the smoke or gas fluid controlled by parameters.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -

Problems related to EU project:

Téma: Sparkling effects simulation in metallic paint including visualization.
Popis: The motivation here is to develop the industry standard of a paint model. Some research was done on this topic. We will try to improve the Ershov 2001 paper. We can not see very bright sparkles using his (Intergra) software. First step is re-implementation of Ershov sparkle model and then improve it to make sparkles more realistic. Good sparkling effect was produced in case of Japanese lacquer by Durikovic SCCG2003 but that method can not be used for non-planar surfaces.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Multi-texturing approach for paint appearance simulation on virtual vehicles.
Popis: This theme similar to theme 3 is part of the EU project. This is not a new approach; similar approach was used for rendering complex reflections on urushi EG2003. This is a fake approach often applicable in games.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Real-time rendering of BRDF with hemispherical representation.
Popis: Use the hemispherical representation of BRDF (compression). First step will be to make the rendering of Lambertian surfaces (diffuse surfaces), using hemisphere basis functions. In second step we need to extend to FULL BRDF, this will be yours new contribution. Hemispherical compression is more natural for BRDF and it is also a hot topic. Your implementation can be done on CPU or GPU.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Survey of BTDF methods and BTDF representations, management and BTDF -> BRDF conversion.
Popis: Huge data sets, larger than in volume rendering! You will summarize the known methods on a web site for "pain coating" projects. New contribution could be the level of texture detail during BTDF->BRDF conversion.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Prehlad analytickych modelov zamracenej a jasnej oblohy s priemernou radianciou v kazdom bode oblohy a implementacia tohto modelu.
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Prehlad BRDF reprezentacii a ich vyhodnotenenie pre potreby simulacie lakov.
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Tvorba HDR textúr z fotografii skutočných nameraných automobilových lakov.
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Vizualizácia vodných plôch v reálnom teréne a v reálnom čase.
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Simulácia záplav pomocou výpočtu povrchu vody (shallow model).
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Simulácia a vizualizácia šplechov pri vodnych tokoch.
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Simulácia erózie pôdy vodným tokom.
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Prehľad a implementácia nových modelov adaptívnych hadov a ich topológií. (toto je téma zo spracovania obrazov, najviac ISI citovaný článok na katedre KAI.)
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -

Témy projektu VIPER:

Téma: Projekcie obsahu WWW stánok do audio priestoru v mobilných zariadeniach, PocketPc.
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Adaptácia audio a video kodeky pre PocketPc.
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: podľa dohody - pozri projekty na stránke

http://www.sccg.sk/~durikovic

Popis: (Vezmem maximálne 4 študenov tento rok!). Pozrite si aj moje témy bakalárskych prác, tiež ich možete použiť ako diplomové témy.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -

Ján Lacko

Téma: Jednopohľadová rekonštrukcia objektov.
Popis: Cieľom práce je vytvorenie aplikácie pre semiautomatickú rekonštrukciu architektonických objektov s využitím metód jednopohľadovej rekonštrukcie.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Extrakcia parametrov zo vstupných fotografií pre virtuálnu rekonštrukciu objektov a ich využitie v renderovacom procese.
Popis: Cieľom práce je nájdenie maximálneho množstva parametrov (geometrických a fotogrametrických) využiteľných pri renderovacom procese v rámci doplnenia neexistujúcich dát.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Virtuálne planetárium.
Popis: Cieľom práce je vytvorenie aplikácie (OpenGL) a hardvérového riešenia pre rendering a animáciu planetárnych a solárnych systémov.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Virtuálne planetárium.
Popis: Cieľom práce je vytvorenie aplikácie (OpenGL) a hardvérového riešenia pre rendering a animáciu planetárnych a solárnych systémov.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -

Ľubomír Lúčan

Téma: Úvod do metód spracovania videa v súčasnom multimediálnom prostredí. (obsadené)
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -

Michal Nociar

Téma: Platform independent generic implementation of triangulations.
Popis: Cieľom práce je implementácia vybraných druhov rovinných triangulácií pomocou Boost Graph Library ako súčasti knižníc Boost, ktoré sú založené na princípoch obdobných ako uStandard Template Library. Táto implementácia má ponúknuť znovupoužiteľný kód, ktorý nebude závislý na konkrétnych dátových štruktúrach asociovaných s elementami grafu. Navrhnutá implementácia by mala byt použitá na riešenie konkrétneho problému z praxe. Medzi implementovanými trianguláciami by mali byt minimálne DT, GT a prípadne aj aproximácia MWT založená na konštrukcií LMT-skeletonu. Samotné implementácie majú byť samozrejme časovo i priestorovo efektívne. Predpokladá sa samozrejme aj teoretický prehľad týkajúci sa implementovaných triangulácií.
Požiadavky: C/C++, Templates, STL, Boost.
Odporúčania na predmety: -

Matej Novotný

Téma: Štruktúra internetovej diskusie a jej vizualizácia.
Popis: Práca pozostáva z dvoch častí. V prvej je cieľom analyzovať vstupný text (záznam z chatu – IRC, Pokec) a identifikovať v toku komunikácie kľúčové slová a väzby medzi účastníkmi chatu. Kto s kým o čom a kedy komunikuje. V druhej časti budú tieto vzťahy a pojmy interaktívne zobrazované formou siete objektov predstavujúcich témy a účastníkov diskusie. Motiváciou práce je umožniť štúdium sociálnej siete, ktorá stojí za elektronickou komunikáciou. Výsledky bude možné aplikovať na offline záznam komunikácie aj na online komunikáciu s vizualizáciou v reálnom čase.
Požiadavky: schopnosť samostatného štúdia odbornej literatúry v angličtine, základná znalosť počitačovej grafiky, záujem o štúdium niektorých techník na analýzu textu.
Odporúčania na predmety: -
Téma: Vizuálne programovanie analytického nástroja.
Popis: Vizuálne programovanie umožňuje vytvárať skripty alebo postupnosti príkazov pomocou interaktívneho skladania a prepájania grafických objektov predstavujúcich elementárne operácie, filtre, transformácie. Cieľom práce je vytvoriť nástroj na vizuálne programovanie pre účely interaktívnej analýzy viacrozmerných dát. Predmetom práce nie je výskum analytických metód ani zložitá implementácia analytických algoritmov. Dôraz je kladený na vzájomne prepájanie jednotlivých krokov analýzy, vytváranie postupností krokov, rozvetvovanie postupností a iné.
Požiadavky: schopnosť samostatného štúdia odbornej literatúry v angličtine, základná znalosť počitačovej grafiky, záujem o matematiku a štatistiku výhodou.
Odporúčania na predmety: -

Miloš Šrámek

Téma: pozrite si Témy bakalárskych prác (2007/2008).
Popis: -
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -

Marek Zimányi

Téma: Témy diplomových prác pre študentov MPG najdete na internetovej stránke katedry:
Popis: http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~kg/study-sk.shtml

Študujúci so záujmom o grafické diplomovky si môžu nájsť témy a konzultantov aj na TU Wien a VRVis v Rakúsku:

www.vrvis.at, www.cg.tuwien.ac.at.

Platená diplomová práca v oblasti GIS - informácie u doc. A. Ferka.

Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -

UMELÁ INTELIGENCIA

Martin Baláž

Téma: Transformational Semantics for Well-Supported Models of Multidimensional Dynamic Logic Programs.
Popis: V dnešnej dobe neexistuje software na počítanie sémantiky multidimenzionálnych dynamických logických programov, avšak existuje viacero implementácií na počítanie stabilných modelov klasických logických programov.

Cieľom práce je zadefinovať preklad multidimenzionálneho dynamického logického programu na klasický logický program tak, aby sa sémantika pôvodného programu dala skonštruovať z množiny stabilných modelov transformovaného programu.

Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: "Logické programovanie ASP", "Sémantické základy znalostných systémov"
Téma: Paraconsistent Semantics for Multidimensional Dynamic Logic Programs.
Popis: Multidimenzionálne dynamické logické programy riešia konflikty na základe relácie preferencie. Pokiaľ viac preferovaná informácia (novšia, spoľahlivejšia) tvrdí opak ako menej preferovaná informácia (staršia, nespoľahlivá), uprednostňujeme samozrejme tú preferovanejšiu. Nie však vždy v prípade konfliktu vieme spoľahlivosť či aktuálnosť informácií porovnať. V takomto prípade neexistuje klasický dvojhodnotový model.
Cieľom práce je zadefinovať parakonzistentú sémantiku, ktorá by pomohla identifikovať časti báz znalostí, ktoré nie sú ovplyvnené takýmto konfliktom a získať z nich zmysluplné konzistentné informácie.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: "Logické programovanie ASP", "Sémantické základy znalostných systémov"
Téma: Implementácia legislatívy pomocou ontológií a logických programov.
Popis: Formalizácia právnych textov sa vo všeobecnosti musí vysporiadavať s pojmami, ktoré sú vágne. Existujú však v ekonomickom práve oblasti, kde s formalizáciou nie je problém, ba niekedy je až priamočiara.

Cieľom práce je namodelovať právnickú taxonómiu pomocou ontológií a prepojiť ich s pravidlovými systémami. Takýmto spôsobom sa získajú rôzne druhy reasoningu, ktoré sú veľmi dobrým pomocníkom pri analýzach právnych textov.

Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: "Logické programovanie ASP", "Sémantické základy znalostných systémov", "Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web".

Igor Farkaš

Téma: Modelovanie systematickosti v jazyku pomocou neurónovej siete.
Popis: Implementujte neurónovú sieť (najlepšie v Jave) a otestujte ju, či je schopná správať sa systematicky, t.j. či je schopná zovšeobecniť svoje správanie pri spracovaní viet anglického jazyka pri použití malej trénovacej množiny. Analyzujte robustnosť správania siete (závislosť úspešnosti od parametrov siete). Viac info na osobnej stránke.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Filtrácia signálu, založená na rekonštrukcii dynamiky generujúceho systému. (v spolupráci s RNDr. A. Krakovskou, PhD, z ÚM SAV)
Popis: Získať prehľad o možnostiach filtrácie signálov v systéme Matlab. Vytvoriť program tzv. nelineárnej filtrácie, ktorý využíva metódy modernej teórie nelineárnych dynamických systémov. Viac info na osobnej stránke.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Predikcia časového radu. (v spolupráci s RNDr. A. Krakovskou, PhD, z ÚM SAV)
Popis: Porovnajte predikcie vybraných časových radov pomocou umelej neurónovej siete a pomocou metódy, založenej na rekonštrukcii stavového portrétu. Viac info na osobnej stránke.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -

Anna Krakovská

Vedúci projektu: RNDr. Anna Krakovská, PhD., ÚM SAV
Pedagogický vedúci: Doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.

Téma: Filtrácia signálu, založená na rekonštrukcii dynamiky generujúceho systému: Vytvorenie programu pre systém MatLab.
Popis: Získať prehľad o možnostiach filtrácie signálov v systéme MatLab. Vytvoriť program tzv. nelineárnej filtrácie, ktorý využíva metódy modernej teórie nelineárnych dynamických systémov. Nadviazať pritom na výsledky, získané v rámci diplomového projektu [3]. Navrhnúť optimálnu voľbu parametrov nelineárnej filtrácie, vytvorenej v jazyku C++ a publikovanej v [3]. Výslednú filtračnú techniku porovnať s tradičnými algoritmami prostredníctvom testovania na známych chaotických signáloch (atraktory Henona, Ikedu a Lorenza) a vybraných biologických signálov (EKG, EEG).
Literatúra: [1] Schreiber T., Grassberger P.: A simple noise-reduction method for real data. Physics Letters A 160, pp. 411-418, 1991.
[2] Grassberger P. a i.: On noise reduction methods for chaotic data. Chaos 3, pp. 127-141, 1991.

[3] Bobrík M.: Porovnanie lineárnych metód filtrácie s metódami na báze nelineárnej dynamiky: Aplikácia na biologické signály EKG a EEG. Dipl. Práca, FEI STU, Bratislava, 2002.

Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Predikcia časového radu, založená na dynamických vlastnostiach rekonštruovaného stavového portrétu.
Popis: Preštudovať predikčné metódy, uverejnené v [1]. Zamerať sa najmä na algoritmy, využívajúce metódy, inšpirované výsledkami v oblasti nelineárnych dynamických systémov. Navrhnúť algoritmus a vytvoriť program, použiteľný v systéme MatLab. Vytvoriť alternatívny predikčný program typu ARMA modelu. Výsledné algoritmy porovnať prostredníctvom testovania na dátach, použitých aj v [1] (laser, EEG, finančné časové rady, chaotický signál, atď).
Literatúra: [1] Weigend A., Gershenfeld N. A.: Time Series Prediction: - Forecasting the Future and Understanding the Past. Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Comparative Time Series Analysis. Santa Fe, New Mexico, 1992.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Vývoj spätno-väzobného EEG systému s dotykovým prenosom informácie.
Popis: 1. Štúdium problematiky EEG ako prejavu fyziologickej činnosti mozgu, ako aj merania EEG a jeho matematickej analýzy. 2. Úprava softvéru pre zber údajov existujúceho snímača EEG, pripojeného sériovou linkou. 3. Vývoj jednoduchého výkonového prevodníka k PC pre ovládanie spätno-väzobného reproduktora a ovládacieho softvéru.
Literatúra: Viceník K., Bartók K.: Tactile EEG biofeedback and its EEG spectra response. Studia Psychologica, 39, 1997, 4, pp. 291-293.
Basar E. et al.: Is the alpha rhythm a control parameter for brain responses? Biological Cybernetics, 76, 1997, pp. 471-480.
Požiadavky: Problematika predpokladá schopnosť programovania v jazyku C a základné vedomosti z návrhu elektronických zariadení.
Odporúčania na predmety: -

Mária Markošová

Téma: Model rastúcej siete s ohraničenou kapacitou uzlov.
Popis: Diplomant bude zapojený do výskumného projektu školiteľky. Preto musí zvládnuť teóriu rastúcich sietí. Jeho úlohou je naprogramovať rastúcu sieť, nájsť vhodnú funkciu pre kapacitu uzlov (inšpirovať sa môže skutočnými sieťami) a zmerať štatistické vlastnosti siete. Zvlášť motivovaný diplomant sa môže pokúsiť o nájdenie a analytické riešenie modelu danej siete vo forme diferenciálnej alebo diferenčnej rovnice. (2. študenti)
Literatúra: Barabási, Albert , Science (1999) 509; Watts, Small worlds, Princeton Univ. Press, 2004.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Model rastúcej siete so starnutím uzlov.
Popis: Diplomant bude zapojený do výskumného projektu školiteľky. Preto musí zvládnuť teóriu rastúcich sietí. Jeho úlohou je naprogramovať rastúcu sieť so starnutím uzlov (inšpirovať sa môže skutočnými sieťami) a zmerať štatistické vlastnosti siete. Zvlášť motivovaný diplomant sa môže pokúsiť o nájdenie a analytické riešenie modelu danej siete vo forme diferenciálnej alebo diferenčnej rovnice. (2. študenti)
Literatúra:Barabási, Albert , Science (1999) 509; Watts, Small worlds, Princeton Univ. Press, 2004.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -

Marek Nagy

Téma: Melody tutor.
Popis: Počítač na základe zosnímaného zvuku kontroluje správnosť zahratého tónu. Dieťa musí podľa predlohy zahrať jednoduchú postupnosť tónov. Možnosť rozšíriť to na ”spievanie” (lalakanie). Cieľom je preskúmať problematiku a vytvoriť aplikáciu. Linux, C/C++.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Model pier pri vyslovovaní slov.
Popis: Vytvorenie modelu virtuálnych pier (dve krivky), ktoré demonštrujú vyslovovanie slov. Preskúmať pohyby pier pre každú fonému a podľa rozkladu slov na fonémy pohybovať ústami. Cieľom je preskúmať problematiku, zozbierať dáta a vytvoriť model-aplikáciu. Linux, C/C++.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Hláskovací tutor.
Popis: Nadviazanie na úspešne ukončenú diplomovú prácu. Realizovanie aplikácie rozpoznávača vyhláskovaných (vyspelovaných) slov. Využitím rozpoznávača hlások realizovať (edukačnú) aplikáciu (určenú deťom). Potreba riešiť ďalšie odborné problémy napr. detekcie začiatku a konca vyslovenej hlásky, rozumné prehladávanie priestoru možných slov veľkého slovníka, . . . Linux, C/C++.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: HMM laboratórium.
Popis: V súčasnosti možno na experimentovanie s rozpoznávaním reči (ale i písma) využívať balíky ako Sphinx, HTK, CSLU. Problematické je však zasahovať do štandardných zaužívaných postupov trénovania a používania HMM (Hidden Markov Models). Najlepšie, z tohto pohľadu, je HTK. Je však programátorsky neprehľadné (jazyk C). Cieľom by bolo implementovať škálovatelnú, rozširovatelnú a prehladnú knižnicu HMM. (Minimálne musia byt realizované vlastnosti z HTK. Základným prvkom by bol gausián.) (Implementácia Linux, C++).
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: HMM laboratórium – vizualizácia.
Popis: V nadväznosti na predchádzajúcu tému by bolo cieľom implementovať grafickú vizualizáciu HMM (Hidden Markov Models). V prostredí by bolo možné vizualizovať a modifikovať topológie modelov, rozloženie pravdepodobností. Dôležitá je i možnost sledovania správania sa modelov v procese trénovania a testovania (napr. grafy gausiánov, . . .). (Implementácia Linux, C++, Gtk+).
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -
Téma: Určovanie veku detí podľa rečového signálu.
Popis: Ľahko možno nahliadnuť, že zvuková stránka rečového prejavu sa v závislosti od veku mení (dieťa rastie a spolu s ním i rečový aparát). Na základe rozloženia formantov je predpoklad určovať vek detí. Na základe tejto informácie bude napríklad možné vyberať medzi rozpoznávačmi reči pre jednotlivé vekové kategórie. Cieľom by bolo preskúmať túto oblasť a vytvoriť experimentálnu aplikáciu využívajúcu navrhnuté určovacie techniky. (Implementácia Linux, C++).
Literatúra: Whiteside, S. P., Hodgson, C., (2000), ”Speech patterns of children and adults elicited via a picture-naming task: an acoustic study”, Speech Communication, 32:4, 267-285.
Požiadavky: -
Odporúčania na predmety: -

Martin Takáč

Téma: Štatistická analýza a kvalitatívne modelovanie ekologických vzťahov v spoločenstvách pavúkov (v spolupráci s RNDr. Zuzanou Krumpálovou, PhD., Ústav zoológie SAV).
Popis: 1. fáza: zoznámenie sa s aplikačnou oblasťou, výber vhodných metód resp. softvéru pre štatistickú analýzu dát z aplikačnej oblasti, príp. programovanie pomocných štatistických a vizualizačných makier. 2. fáza: návrh a simulácia kvalitatívnych modelov vzťahov v spoločenstvách pavúkov na jednotlivých typoch biotopov. Výsledky modelovania budú použité na definovanie koexistencie druhov v spoločenstve a ich vzájomnú väzbu a na vypracovanie kategorizácie druhov pavúkov zaplavovaných oblastí a na definovanie jej aplikácie pre hodnotenie stavu bioty.
Literatúra: M. Takáč: Kvalitatívne modelovanie a simulácia. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2003.
M. Caha: Systémy pro všední den, Gemmapress, Praha, 1999.
LEPŠ Jan: Biostatistika. Biologická fakulta Juhočeskej Univerzity (skriptá), České Budějovice. 1996.
JONES, B., STERNER, W., SCHANK, J. 1994. Biota – an object–oriented tool for modeling complex ecological-systems. Math. Comp. Modeling, 20: 31–48.
LOBRY, C., HARMAND, J. 2006. A new hypothesis to explain the coexistence of n species in the presence of a single resource. Comp. Rendus Biologies, 329: 40–46.
SEGURADO, P., ARAÚJO, M.B. 2004. An evaluation of methods for modelling species distribution. J. Biogeogr., 31:1555–1568.
SUTHERLAND, W.J. 2006. Predicting the ecological consequences of environmental change: a review of the methods. J. App. Ecol., 43: 599–616.
Požiadavky: Ochota pracovať samostatne, iniciatívne a od samého začiatku, ochota k samoštúdiu, komunikačné schopnosti, schopnosť pretlmočiť si poznatky a požiadavky povedané jazykom experta z aplikačnej oblasti do „informatického“ jazyka, znalosť programovania makier v Exceli.
Odporúčania na predmety: -
Téma: Klasifikácia systémov vyššieho rádu kvalitatívne vyjadrených znamienkovými digrafmi.
Popis: Skúmať vlastnosti kvalitatívnych modelov vyjadrených znamienkovými digrafmi, resp. znamienkovými a intervalovými maticami a vytvoriť klasifikáciu takto reprezentovaných systémov vyššieho rádu (n>2).
Literatúra:
M. Takáč: Kvalitatívne modelovanie a simulácia. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2003.
M. Caha: Systémy pro všední den, Gemmapress, Praha, 1999.
Požiadavky: kladný vzťah k vyššej matematike a teórii grafov :-) resp. ochota doplniť si príslušné vedomosti samoštúdiom.
Odporúčania na predmety: -
Téma: Vylepšovanie kognitívnej sémantiky rozlišovacích kritérií.
Popis: Vylepšenie niektorého aspektu kognitívnej sémantiky rozlišovacích kritérií, napr. reprezentácia dát s viacmodálnou distribúciou, robustnosť voči šumu, zvládanie homoným a synoným, hierarchie pojmov, odlišovanie figúry a pozadia, mechanizmus vytvárania kategórií na základe akcií, konštrukcia kritérií situácií a udalostí.
Literatúra:
Takáč, M.: Kognitívna sémantika komplexných kategórií založená na rozlišovacích kritériách. In: Kvasnička, V., Trebatický, P., Pospíchal, J., Kelemen, J. (eds.): Myseľ, inteligencia a život. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2007, pp. 339-355.
Požiadavky: dobrá znalosť anglického jazyka, schopnosť pracovať samostatne a iniciatívne.
Odporúčania na predmety: -
Téma: Autonómny učiaci sa triedič dokumentov.
Popis: Pôjde o zaujímavú aplikáciu sémantiky identifikačných kritérií [1]. Učiaci sa agent pozoruje, kam si užívateľ v počítači ukladá dokumenty a na základe rôznych príznakov si inkrementálne vybuduje reprezentáciu sémantických kategórií. Potom ju využije na klasifikáciu nových dokumentov (napr. sťahovaných z webu) tak, že navrhne najvhodnejšie miesto, kam dokument uložiť. Možným rozšírením je komunikácia viacerých agentov napr. pre výmenu dokumentov medzi užívateľmi.
Literatúra: Takáč, M.: Kognitívna sémantika komplexných kategórií založená na rozlišovacích kritériách. In: Kvasnička, V., Trebatický, P., Pospíchal, J., Kelemen, J. (eds.): Myseľ, inteligencia a život. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2007, pp. 339-355. (http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/publications/takacKnihaKUZ.pdf)
Požiadavky: ochota pracovať iniciatívne a priebežne.
Odporúčania na predmety: -

Deklaratívne programovanie

Revision as of 09:19, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)