(zadania tem uz len v AISe)
 
(66 intermediate revisions by 16 users not shown)
Line 1: Line 1:
Na tejto stránke je zoznam aktuálnych tém diplomových prác zoradených
+
'''Diplomové práce najdete v AISe'''. Hľadajte dôkladne - t.j. nastavte si filter raz na práce "neúplné", raz na "úplné" a raz na "schválené", keďže
podľa zamerania a školiteľov.
+
niektoré témy nájdete v rôznych štádiách schválenia. Tiež si vyhľadajte témy
 +
zadané len pre váš štúdijný program, resp. len pre váš štúdijný odbor, keďže
 +
asi stále sa nájdu aj témy, ktoré nemajú vyplnené obe polia.  
  
== Počítačová grafika a videnie ==
+
(zadávatelia: témy, ktoré tu boli zverejnené, si nájdite v histórii tejto stránky)
  
=== Silvester Czanner ===
+
Prosím preštudujte si aj stránky
  
{{Tema
+
* [[Recommendation for Writing Bachelor and Diploma Theses|Odporúčania k písaniu bakalárskych a diplomových prác]]
  | tema = Virtual Eyes
+
  | popis = The project proposed involves design and construction of "virtual eyes". There are several goals in this project. The first goal is to capture a real world scene with several cameras from different angles and stitch the collected video streams into one stream represented by panoramatic image.  Second goal is to project this panoramatic image on a special projection wall to create the basis for a virtual environment. All that actions must be done very continuously in real-time. This sub-system will be used as a part of an immersive Virtual conferencing system.
+
  | literatura = P. Kauff and O. Schreer,“Immersive Videoconferencing”, published in O. Schreer, P. Kauff and T. Sikora, (Editors): 3D Videocommunication, John Wiley & Sons, Chichester, UK, July 2005.
+
  | poziadavky = Must be able to program in C/C++.
+
  | odporucania = Computer Graphics, Virtual Reality.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Virtual Microscope
+
  | popis = The project proposed involves the design of a graphics/robotics user-interface to support communication between PC and a haptic device. Haptic device will be based on a simplification of a micromanipulation system. It will contain several joysticks to control positions of two pipettes. Signal from joysticks must be transformed into recognizable input for a PC user interface. This sub-system will be use as a part of a Virtual microscope system.
+
  | literatura = Ref: Hui Chen, Hanqiu Sun, Xiaogang Jin, Interactive soft-touch dynamic deformations (p 153-163), Computer Animation and Virtual Worlds, Volume 18 Issue 3 , July 2007
+
  | poziadavky = Must be able to program in C/C++.
+
  | odporucania = Computer Graphics, Virtual Reality.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Ice surface modeling and visualization
+
  | popis = The project proposed involves mathematical modeling, rendering and visualization of an ice surface used for skating. The properties of the ice will be measured/captured during different light conditions and with several qualities of the ice (before and after an ice-hockey game). To design a mathematical model a data from HDRI camera (Spheron 3D) will be used. The results from this project will be used as a part of the Coventry SkyDome virtual model.
+
  | literatura =
+
  | poziadavky = Must be able to program in C/C++.
+
  | odporucania = Computer Graphics, Virtual Reality, HDR Imaging.
+
}}
+
 
+
=== [[Roman Durikovic|Roman Ďurikovič]] ===
+
 
+
'''Problémy spadajúce do okruhu povodní:'''
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Physical based animation of flowing objects.
+
  | popis = Toto je podporný modul pre náš dynamický systém simulácie vody. Medzi objektami plávajúcimi na vode môže dôjsť ku kolízii, tak isto môže dôjsť ku koliízii objektu s prekážkou. Vstupom budú parametre zo simulátoru v presne definovanom formáte a výstupom bude nová pozícia objektov a ďalšie parametre spôsobené kolíziou s vodou.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Simulation and visualization of soap bubble dynamics.
+
  | popis = Here you will do quantitative and qualitative extensions of existing software. The bubble dynamic is simulated by a particle system. Bubble destruction and animation of large foam should be done. We should be able to simulate bubbles in the smoke or gas fluid controlled by parameters.
+
}}
+
 
+
'''Problems related to EU project:'''
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Sparkling effects simulation in metallic paint including visualization.
+
  | popis = The motivation here is to develop the industry standard of a paint model. Some research was done on this topic. We will try to improve the Ershov 2001 paper. We can not see very bright sparkles using his (Intergra) software. First step is re-implementation of Ershov sparkle model and then improve it to make sparkles more realistic. Good sparkling effect was produced in case of Japanese lacquer by Durikovic SCCG2003 but that method can not be used for non-planar surfaces.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Multi-texturing approach for paint appearance simulation on virtual vehicles.
+
  | popis = This theme similar to theme 3 is part of the EU project. This is not a new approach; similar approach was used for rendering complex reflections on urushi EG2003. This is a fake approach often applicable in games.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Real-time rendering of BRDF with hemispherical representation.
+
  | popis = Use the hemispherical representation of BRDF (compression). First step will be to make the rendering of Lambertian surfaces (diffuse surfaces), using hemisphere basis functions. In second step we need to extend to FULL BRDF, this will be yours new contribution. Hemispherical compression is more natural for BRDF and it is also a hot topic. Your implementation can be done on CPU or GPU.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Survey of BTDF methods and BTDF representations, management and BTDF -> BRDF conversion.
+
  | popis = Huge data sets, larger than in volume rendering! You will summarize the known methods on a web site for "pain coating" projects. New contribution could be the level of texture detail during BTDF->BRDF conversion.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Prehlad analytickych modelov zamracenej a jasnej oblohy s priemernou radianciou v kazdom bode oblohy a implementacia tohto modelu.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Prehlad BRDF reprezentacii a ich vyhodnotenenie pre potreby simulacie lakov.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Tvorba HDR textúr z fotografii skutočných nameraných automobilových lakov.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Vizualizácia vodných plôch v reálnom teréne a v reálnom čase.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Simulácia záplav pomocou výpočtu povrchu vody (shallow model).
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Simulácia a vizualizácia šplechov pri vodnych tokoch.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Simulácia erózie pôdy vodným tokom.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Prehľad a implementácia nových modelov adaptívnych hadov a ich topológií. (toto je téma zo spracovania obrazov, najviac ISI citovaný článok na katedre KAI.)
+
}}
+
 
+
'''Témy projektu VIPER:'''
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Projekcie obsahu WWW stánok do audio priestoru v mobilných zariadeniach, PocketPc.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Adaptácia audio a video kodeky pre PocketPc.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = podľa dohody - pozri projekty na stránke
+
http://www.sccg.sk/~durikovic
+
  | popis = (Vezmem maximálne 5 študenov tento rok!). Pozrite si aj moje témy bakalárskych prác, tiež ich možete použiť ako diplomové témy.
+
}}
+
 
+
=== [[Jan Lacko|Ján Lacko]] ===
+
 
+
=== [[Lubomir Lucan|Ľubomír Lúčan]] ===
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Úvod do metód spracovania videa v súčasnom multimediálnom prostredí. (obsadené)
+
}}
+
 
+
=== [[Michal Nociar]] ===
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Platform independent generic implementation of triangulations.
+
  | popis = Cieľom práce je implementácia vybraných druhov rovinných triangulácií pomocou Boost Graph Library ako súčasti knižníc Boost, ktoré sú založené na princípoch obdobných ako uStandard Template Library. Táto implementácia má ponúknuť znovupoužiteľný kód, ktorý nebude závislý na konkrétnych dátových štruktúrach asociovaných s elementami grafu. Navrhnutá implementácia by mala byt použitá na riešenie konkrétneho problému z praxe. Medzi implementovanými trianguláciami by mali byt minimálne DT, GT a prípadne aj aproximácia MWT založená na konštrukcií LMT-skeletonu. Samotné implementácie majú byť samozrejme časovo i priestorovo efektívne. Predpokladá sa samozrejme aj teoretický prehľad týkajúci sa implementovaných triangulácií.
+
  | poziadavky = C/C++, Templates, STL, Boost.
+
}}
+
 
+
=== [[Matej Novotny|Matej Novotný]] ===
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Vizualizácia streamovaných dát
+
  | popis = Časový aspekt v dátach sa prejavuje buď tak, že sa niektorá hodnota mení v čase (napr. teplota), alebo pribúdajú nové dátove záznamy (napr. platby). Streamované dáta sú také, u ktorých k zmene alebo pribúdaniu záznamov dochádza v reálnom čase. Úlohou práce je urobiť rozbor tejto problematiky, navrhnúť a implementovať vlastnú techniku alebo vylepšenie existujúcej techniky pre vizualizáciu časovo závislých dát. Technika bude zohľadňovať čas od poslednej aktualizácie dát, trend zmeny v dátach, frekvenciu zmeny dát a podobné meta-atribúty časovo závislých dát.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Kolaboratívna interakcia v 2D multidotykovom prostredí
+
  | popis = V kolaboratívnom multidotykovom prostredí interaguje s jednou pracovnou plochou viac používateľov. Úlohou práce je analyzovať vybrané príkazy (zoom, pan, focus, undo, back...) a navrhnúť spôsob čo najlepšieho ošetrenia navzájom si kolidujúcich vstupov od rôznych používateľov. Príklad: čo má urobiť systém, ak každý z dvoch používateľov chce nazoomovať na inú časť obrázku? Ponúkajú sa riešenia postavené na modifikácii konceptu Focus+Context ale a iné. V práci ich študent rozoberie, navrhne riešenie a implementuje prototyp.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Prehľad a analýza použití techniky Parallel Coordinates
+
  | popis = Skompletizovať literárny prehľad o modifikáciách, implementáciách a vylepšeniach vizualizačnej techniky Parallel Coordinates. Je potrebné literárne zdroje katalogizovať, doplniť kľúčovými slovami a zaviesť do niektorého online registra.
+
  | poziadavky = Angličtina
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Modulárny renderer na strane servera
+
  | popis = Vytvoriť modulány framework pre fotorealistický rendering na strane servera. Úlohou nie je vytvoriť kompletný fotoralistický renderer, ale hlavne modulárny framework. Následne naimplementovať základné moduly, ktore odprezentujú funkčnosť frameworku.
+
  | poziadavky = Slušné programovacie schopnosti
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Reprezentácia abstraktných dátových štruktúr v prepojených vizualizáciách
+
  | popis = Zatiaľ čo pre jednoduché mnohorozmerné dáta existujú vizualizačné paradigmy prepájajúce rôzne vizualizácie tých istých dát, pre abstrakné dáta (klastre, reťazce, relácie) je to zatiaľ živá oblasť výskumu. Úlohou práce je analyzovať dostupné riešenia, návrh vlastnej techniky alebo vylepšenie existujúcej techniky a implementácia prototypu.
+
}}
+
 
+
=== [[Elena Sikudova|Elena Šikudová]] ===
+
 
+
sikudova [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
+
* [[Visual attention models|Visual attention models]] - téma je už zadaná
+
* [[Image quality metrics|Image quality metrics]] - téma je už zadaná
+
* [[Individual IP topic|Individual IP topic]] - téma je už zadaná
+
  témy v spolupráci so SNG
+
* [[Analyza farebnosti v dielach maliarov slovenskej moderny]] - téma je už zadaná
+
* [[Semanticka analyza obrazov stareho europskeho umenia]] - téma je už zadaná
+
 
+
=== [[Zuzana Haladova|Zuzana Haladová]] ===
+
{{Tema
+
  | tema = Priestorové superrozlíšenie
+
| popis = Téma je zadaná v spolupráci s Kvantom.
+
}}
+
{{Tema
+
  | tema = Aplikovaná stereoskopia
+
| popis = Téma je zadaná v spolupráci s Kvantom.
+
}}
+
{{Tema
+
  | tema = Vlastná téma z oblasti Rozšírenej (Zmiešanej, Obohatenej) reality
+
| popis = Napr. Aplikácia pre mobilné zariadenia.
+
}}
+
 
+
 
+
=== [[Milos Sramek|Miloš Šrámek]] ===
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Viaceré témy M. Šrámka, ktoré sú zadané v [[Topics for Bachelor Theses|Zozname tém pre bakalárske práce]], je možné rozšíriť aj na diplomové práce.
+
}}
+
 
+
=== [[Peter Borovsky|Peter Borovský]] ===
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Ukladanie dát pre virtuálne mestá
+
  | popis = V rámci diplomovej práce by mali byť skúmané rôznorodé dátové reprezentácie a spôsoby ukladania dát veľkých virtuálnych miest, vrátane geometrických modelov či textových atribútov. Diplomant môže očakávať prácu v niektorom z priestorových DBMS (predpokladajú sa aspoň základné znalosti databáz), GIS, 3D modelerov alebo iných nástrojov pracujúcich s 3D geomteriou, v prípade úspechu aj účasť na projektoch Virtuálnej Bratislavy (VrBA).
+
}}
+
 
+
=== [[Martin Samuelcik|Martin Samuelčík]] ===
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Predspracovanie dat pre generovanie papierovych modelov
+
  | popis = Automaticke generovanie predloh pre stavbu papierovych modelov je silno zavisle na integrite vstupnych trojrozmernych dat. Predspracovanie 3D modelu je preto vysoko potrebna sucast generovania. Vstupny model sa musi upravit pomocou geometrickych algoritmov ako odstranenie dier, znizenie komplexnosti modelu, spajanie blizkych bodov. Dalsou castou moze byt navrh rozlozenia vygenerovanych casti na 2D ploche. Pre pracu je potrebna dobre znalost programovania v C/C++.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Predspracovanie dát pre real-time vizualizáciu
+
  | popis = Mnohé trojrozmerné virtuálne scény nemajú vhodnú štruktúre pre ich vykreslovanie v reálnom čase. Preto je potrebné reorganizácia vstupných dát. Cieľom práce bude vytvorenie aplikácie, ktorá načíta model z externého súboru a prevedie niekoľko algoritmov, ktoré tento model vylepší. Po vylepšení sa model uloží naspäť do súboru. Aplikácia bude obsahovať algoritmy na vylepšenie geometrie ako aj tvorbu textúrnych atlasov a základných "lightmáp". Pre pracu je potrebna dobrá znalost programovania v C/C++.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Automatické prechádzky vo virtuálnej scéne.
+
  | popis = Cieľom práce bude vytváranie automatických pohybov kamery vo virtuálnej scéne. Kamera sa bude pohybovať zo zadaného bodu A do zadaného bodu B poprípade tak, aby ukázala všetky podstatné objekty v scéne. Samozrejmosťou musí byť cesta, ktorá nenaráža do objektov a neprechádza nimi. Výsledná animácia sa uloží aj vo forme video súboru. Pre prácu je potrebná dobrá znalost programovania v C/C++ a OpenGL.
+
}}
+
 
+
=== [[Martin Madaras|Martin Madaras]] ===
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Skeleton Extraction from Point Clouds on GPU
+
  | popis = Cieľom práce je implementácia algoritmu na extrakciu kostry modelu z point cloudu. Algoritmus bude implementovaný n GPU, buď riešením iteratívneho lineárneho systému pomocou OpenCL, alebo namapovaním problému na renderovaciu pipelinu a implementáciou v shadroch. Ideálne by boli obe implementácie a porovnanie výsledkov. Takisto je potrebné spraviť GPU implementácie niektorých numerických algoritmov, ako napríklad SVD kôli PCA a QR dekompozícia. Diplomová práva je implementačného charakteru, požadovaná je publikácia dosiahnutých výsledkov v anglickom jazyku. Veľmi zaujímavá téma vhodná pre študenta čo sa chce venovať paralelným výpočtom na GPU, má rád geometriu a zároveň sa nebojí numeriky.
+
  | poziadavky = C++, OpenCL, OpenGL, GLSL
+
  | literatura = Cao et al. 2010 - Point Cloud Skeletons via Laplacian Based Contraction, Au et al. 2008 - Skeleton extraction by mesh contraction
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Mesh Curvature Estimation on GPU for Ambient Occlusion Approximation
+
  | popis = Cieľom práce je implementácia algoritmu na odhadnutie krivosti geometrie. Algoritmus by mal fungovat čo najvšeobecnejšie, najlepšie na lubovoľnom point cloude. Na vyhodnotenie sa využije správne namapovanie geometrie na renderovaciu pipelinu. Následne sa odhadnutá krivosť geometrie využije na aproximáciu Ambient Occlusionu v reálnom čase. Diplomová práca je implementačného charakteru, požadovaná je publikácia dosiahnutých výsledkov v anglickom jazyku.
+
  | poziadavky = C++, OpenGL, GLSL
+
  | literatura = Griffin et al. 2011 - GPU curvature estimation on deformable meshes
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Procedural Based Modeling and Rendering of Skin Wrinkles
+
  | popis = Cieľom práce je navrhnúť a implementovať riešenie na procedurálne modelovanie a renderovanie vrások a záhybov na pokožke. Primárne ide o dva druhy záhybov, pohybové a starnúce. Pohybové vrásky by sa mali generovať pomocu známej kostry modelu a kĺbov na nej. Na starnúce vrásky by sa mal použiť parametrický model pokožky. Vygenerovaná geometria by sa mala transformovať do textúr (diffuse, displacement, bump map) a tie by sa mali následne využiť pri renderovaní pokožky v reálnom čase. Diplomová práca je implementačného charakteru, požadovaná je publikácia dosiahnutých výsledkov v anglickom jazyku. Parametre obsiahnuté v modeli nemusia mať korektný fyzikálny základ, doležitý je výsledný vizuálny efekt.
+
  | poziadavky = C++, OpenGL, GLSL
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Procedural Based Modeling and Rendering of Veins Under Skin Layer
+
  | popis = Cieľom práce je navrhnúť a implementovať riešenie na procedurálne modelovanie a renderovanie žíl pod pokožkou. V prvom kroku sa vygeneruje geometria žíl (L-system) pod pokožkou, pri známej polohe srdca a iných modelovacích parametrov. Následne by sa mala vygenerovaná geometria transformovať do textúr (diffuse, displacement, bump map) a tie by sa mali využiť pri renderovaní pokožky v reálnom čase. Diplomová práca je implementačného charakteru, požadovaná je publikácia dosiahnutých výsledkov v anglickom jazyku. Parametre obsiahnuté v modeli nemusia mať korektný fyzikálny základ, doležitý je výsledný vizuálny efekt. 
+
  | poziadavky = C++, OpenGL, GLSL
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Geodesic and Volume Distance for Non-Manifold Objects
+
  | popis = Cieľom práce je implementácia algoritmu na rátanie povrchovej a objemovej vzdialenosti medzi dvoma bodmi. Povrchová vzdialenosť je vzdialenosť medzi dvoma bodmi na povrchu geometrie, objemová sa dá predstaviť ako šnúra natiahnutá vo vnútri objemu. Algoritmus musí fungovať všeobecne na geometrii, ktorá nieje 2D manifold, dokonca v najhoršom prípade to môže byť iba point cloud. Hlavnou myšlienkou je nad geometriou vytvoriť adaptívnu Octree štruktúru a v nej aproximovať vzdielenosti. Diplomová práca je implementačného charakteru, požadovaná je publikácia dosiahnutých výsledkov v anglickom jazyku.
+
  | poziadavky = C++
+
  | literatura = Campen et al. 2010 - Walking On Broken Mesh: Defect-Tolerant Geodesic Distances and Parameterizations
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema =  Mesh Deformations Based on Arc-Spline Skeletons
+
  | popis = Cieľom práce je preskúmanie možností využitia splajnových kostier na skinning a implementácia skinning algoritmu pomocou splajnovych kostier na GPU. Takisto treba spraviť konverziu medzi kalsickými segmentovými kostrami a splajnovými kostrami. Diplomová práca je implementačného charakteru, požadovaná je publikácia dosiahnutých výsledkov v anglickom jazyku.
+
  | poziadavky = C++, OpenGL, GLSL
+
  | literatura = Fostmann et al. 2007 - Deformation styles for spline-based skeletal animation
+
}}
+
 
+
=== [[Pavol Fabo|Pavol Fabo]] ===
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Sledovanie drzania tela pouzivatela a dynamicka uprava interface-u
+
  | popis = Uprava vizualneho vystupu pocitaca vzhladom na spravne/nespravne drzanie tela pouzivatela. Studium ergonomie drzania tela, sledovanie pomocou kamery/kamier, spracovanie dat a navrh moznych skresleni vizualneho vystupu vzhladom na aktualne drzanie tela
+
  | literatura = Bradski - Learning OpenCV, a ine
+
  | poziadavky = C++, java, ...
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
| tema = Overview of haptic interfaces and implementation of an interface guiding using a haptic mouse
+
| popis = Vyrobiť prototyp zariadenia, schopného navádzať pohyb používateľa, na základe vopred definovaných interakčných cieľov
+
| literatura = Joshua J. Noble - Programming Interactivity
+
| poziadavky = C++, JAVA, HW zručnosť
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
| tema = Detection and usage of fingers, hand pose, and QR codes on a multi-touch table
+
| popis = Implementácia presného rozpoznávania a detekcie konkrétnych prstov (malíček, palec,...), orientácie a tvaru ruky, a iných význačných tvarov zobrazených/položených na dotykovom stole
+
| literatura = Dan Saffer - Designing Gestural Interfaces, Daniel Wigdor - Brave NUI World
+
| poziadavky = C++, OpenCV/gpuCV, CUDA
+
}}
+
 
+
== Umelá inteligencia a kognitívna veda ==
+
 
+
=== [[Martin Balaz|Martin Baláž]] ===
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Transformational Semantics for Well-Supported Models of Multidimensional Dynamic Logic Programs.
+
  | popis = V dnešnej dobe neexistuje software na počítanie sémantiky multidimenzionálnych dynamických logických programov, avšak existuje viacero implementácií na počítanie stabilných modelov klasických logických programov.
+
Cieľom práce je zadefinovať preklad multidimenzionálneho dynamického logického programu na klasický logický program tak, aby sa sémantika pôvodného programu dala skonštruovať z množiny stabilných modelov transformovaného programu.
+
  | literatura = # J. A. Leite: Logic Program Updates
+
# F Banti, JJ Alferes, A Brogi, P Hitzler: The well supported semantics for multidimensional dynamic logic programs
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania = "Logické programovanie ASP", "Sémantické základy znalostných systémov"
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Paraconsistent Semantics for Multidimensional Dynamic Logic Programs.
+
  | popis = Multidimenzionálne dynamické logické programy riešia konflikty na základe relácie preferencie. Pokiaľ viac preferovaná informácia (novšia, spoľahlivejšia) tvrdí opak ako menej preferovaná informácia (staršia, nespoľahlivá), uprednostňujeme samozrejme tú preferovanejšiu. Nie však vždy v prípade konfliktu vieme spoľahlivosť či aktuálnosť informácií porovnať. V takomto prípade neexistuje klasický dvojhodnotový model.<br>Cieľom práce je zadefinovať parakonzistentú sémantiku, ktorá by pomohla identifikovať časti báz znalostí, ktoré nie sú ovplyvnené takýmto konfliktom a získať z nich zmysluplné konzistentné informácie.
+
  | literatura = # Melvin Fitting: Bilattices Are Nice Things
+
# J. A. Leite: Logic Program Updates
+
# F Banti, JJ Alferes, A Brogi, P Hitzler: The well supported semantics for multidimensional dynamic logic programs
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania = "Logické programovanie ASP", "Sémantické základy znalostných systémov"
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Implementácia legislatívy pomocou ontológií a logických programov.
+
  | popis = Formalizácia právnych textov sa vo všeobecnosti musí vysporiadavať s pojmami, ktoré sú vágne. Existujú však v ekonomickom práve oblasti, kde s formalizáciou nie je problém, ba niekedy je až priamočiara.
+
Cieľom práce je namodelovať právnickú taxonómiu pomocou ontológií a prepojiť ich s pravidlovými systémami. Takýmto spôsobom sa získajú rôzne druhy reasoningu, ktoré sú veľmi dobrým pomocníkom pri analýzach právnych textov.
+
  | odporucania = "Logické programovanie ASP", "Sémantické základy znalostných systémov", "Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web".
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Defeasible Logic Programs with Disjunction
+
  | popis = Defeasible logický program je argumentačný formalizmus. Argument pre nejaké tvrdenie je množina pravidiel, pomocou ktorých sa dá dané tvrdenie odvodiť. Pôvodná definícia argumentov neumožňuje použiť pravidlá s disjunkciou v hlave. Cieľom práce je rozšíriť syntax a sémantiku defeasible logických programov o disjunkciu v hlavách pravidiel. Táto téma je už obsadená.
+
  | literatura = # Garcia, Simari: Defeasible Logic Programming An Argumentative Approach
+
  | odporucania = "Logické programovanie ASP", "Sémantické základy znalostných systémov".
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Acyclic Defeasible Logic Programs
+
  | popis = Defeasible logický program je argumentačný formalizmus. Argument pre nejaké tvrdenie je množina pravidiel, pomocou ktorých sa dá dané tvrdenie odvodiť. Existujúca sémantika Defeasible logických programov nie je schopná identifikovať cyklické argumenty (argumenty závisiace sami na sebe). Cieľom práce je upraviť sémantiku tak, aby bola voči takýmto argumentom odolná.
+
  | literatura = # Garcia, Simari: Defeasible Logic Programming An Argumentative Approach
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania = "Logické programovanie ASP", "Sémantické základy znalostných systémov".
+
}}
+
 
+
=== [[Michal Certicky|Michal Čertický]] ===
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Simulované prostredie pre učiacich sa agentov.
+
  | popis = Návrh a implementácia simulovaného dynamického prostredia pre agentov. Charakter prostredia nie je pevne daný a kreatívne nápady sú vítané. Dôležité však je, aby agenti mohli pozorovať ako ich akcie (resp. akcie iných agentov) ovplyvňujú svet za rôznych podmienok. Implementačne je simulácia serverom, na ktorý sa cez TCP/IP môžu napájať agenti, ktorí v pravidelných intervaloch prijímajú vnemy (vnímajú sa jednotlivé atribúty pozorovaných objektov a práve vykonávané akcie agentov) a môžu odosielať akcie (iba ako názov akcie a jej parametre). Nepovinnými prídavkami k programu je jednoduchá vizualizácia sveta, a klient umožňujúci ovládanie agenta človekom. Výber programovaciho jazyka pre implementáciu je na riešiteľovi.
+
  | odporucania = "Základy Umelej Inteligencie", "Programovanie"
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Porovnanie data-miningových techník na logických bázach znalostí.
+
  | popis = Prieskum možností použitia bežných aj netradičných techník data-miningu v kombinácií s logickou reprezentáciou znalostí. Implementácia vybraných algoritmov a porovnanie ich úspešnosti v jednotlivých prípadoch. Vyvodenie záverov o vhodnosti použitia konkrétnych techník v rôznych situáciách.
+
  | literatura = Jiawei Han and Micheline Kamber: Data Mining: Concepts and Techniques
+
  | odporucania = "Logické programovanie ASP", "Sémantické základy znalostných systémov", "Reprezentácia znalostí a inferencia", "Logiky pre umelú inteligenciu" a podobne.
+
}}
+
 
+
=== [[Igor Farkas|Igor Farkaš]] ===
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Využitie rozhrania mozog-počítač na rozpoznanie akcií '''(Martin Kokoška, mAIN, Ján Šilar, mIKV)'''
+
  | popis = S využitím meracieho zariadenia EEG implementujte učiaci systém s rozhraním mozog-počítač (BCI), ktorý bude schopný využiť spätnú väzbu na realizáciu akcií pomocou mysle. K tomu budete potrebovať: (1) naštudovať si literatúru z oblasti BCI systémov (metódy merania EEG, algoritmy spracovania a vyhodnocovania signálu), (2) zoznámiť sa s meracím zariadením EEG (g.USBamp od firmy g.tec je k dispozícii), (3) získať praktické skúsenosti s meraním, (4) otestovať funkčnosť systému na jednoduchšej úlohe (napr. ovládanie kurzora myši na obrazovke).
+
  | poziadavky = záujem o danú problematiku, angličtina, relatívna samostatnosť, ochota pracovať priebežne
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Navigácia mobilného robota v neznámom priestore '''(Filip Tóth, mIKV)'''
+
  | popis = Navrhnite kognitívnu architektúru mobilného robota na báze neurónových sietí, ktorý sa na základe odrazených signálov z ultrazvukových senzorov naučí orientovať sa v neznámom priestore. Systém otestujte v reálnom prostredí.
+
| poziadavky = záujem o danú problematiku, angličtina, relatívna samostatnosť, ochota pracovať priebežne
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Modelovanie uchopovania objektov pomocou neurónových sietí v robotickom simulátore iCub '''(Lukáš Zdechovan, mAIN)'''
+
  | popis = Navrhnite a implementujte neurálny model umožňujúci kvázi prirodzene uchopovať objekty v prostredí robotického simulátora iCub (v Linuxe) s využitím vizuálnej spätnej väzby. Modul implementujte v jazyku C/C++ a otestujte ho na rôznych pevných objektoch uchopiteľných jednou rukou.
+
  | poziadavky = pasívna znalosť angličtiny, absolvovaný predmet Neurónové siete, relatívna samostatnosť, ochota pracovať priebežne
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Kvantitatívne meranie kauzality v simulovaných distribuovaných systémoch '''(Anton Vančo, 2009-2011, mAIN)'''
+
  | popis = Naštudujte si literatúru z oblasti formálnych neurovedne orientovaných prístupov k meraniu zložitosti a kauzálnych vzťahov v distribuovaných systémoch (napr. mozgu). Zamerajte sa na koncept Grangerovej kazuality a experimentálne analyzujte jej vyhodnocovanie v prípade vybraných simulovaných systmémov.
+
  | poziadavky = pasívna znalosť angličtiny, záujem o danú problematiku, relatívna samostatnosť, ochota pracovať priebežne
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Invariantná kategorizácia 2D objektov pomocou neurónovej siete DBN. '''(Juraj Barič, 2009-11, mINF)'''
+
  | popis = Implementujte model Deep Belief Network a navrhnite úpravu architektúry tak, aby podporovala čo najlepšiu kategorizáciu objektov (z troch tried) invariantne voči pozícii, škále a rotácii objektu. Vyhodnoťte generalizačnú schopnosť DBN. Lit.: Hinton (2006) www.scholarpedia.org/article/Deep_belief_networks
+
  | poziadavky = pasívna znalosť angličtiny, relatívna samostatnosť, ochota pracovať priebežne
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Modelovanie porozumenia akciám pomocou neurónových sietí. '''(Tomáš Malík, 2009-11, mINF)'''
+
  | popis = Vytvorte jednoduché virtuálne prostredie (rameno robota, pár objektov na scéne). Navrhnite, implementujte a natrénujte model na báze neurónových sietí, ktorý sa bude učiť vykonávať pohyby smerom k objektom na jednoduchej scéne na základe jazykových inštrukcií. Model má mať aj opačnú schopnosť, t.j. vedieť okomentovať vykonávané pohyby. Analyzujte vlastnosti modelu vrátane jeho generalizačnej schopnosti.
+
  | poziadavky = pasívna znalosť angličtiny, relatívna samostatnosť, ochota pracovať priebežne
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Implementácia a testovanie vlastností hierarchickej neurónovej siete s echo stavmi. '''(Viliam Dillinger, 2009-11, mINF)'''
+
  | popis = Naštudujte potrebnú literatúru, implementujte model hierarchickej ESN a otestujte jej vlastnosti na navrhnutých simulovaných časových dátach s hierarchickou štruktúrou. Lit.: Jaeger H. (2007) Discovering multiscale dynamical features with hierarchical Echo State Networks. Jacobs University technical report Nr.10
+
  | poziadavky = pasívna znalosť angličtiny, relatívna samostatnosť, ochota pracovať priebežne
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Simulácia šermu v 3D za pomoci umelej inteligencie. '''(Jaro Blanář, 2009-11, mAIN)'''
+
  | popis = Navrhnite a implementujte adaptivneho agenta s využitím UI pre simuláciu šermovania. Úlohou agenta je naučiť sa obranné manévre a úspešne odrážať protivníkove výpady tak, aby agenta nezasiahol protivníkov meč. Implementujte simulátor šermovania v už existujúcom virtuálnom prostredí alebo vytvorte vlastné virtuálne prostredie pre simulátor v zjednodušenej podobe.
+
  | poziadavky = pasívna znalosť angličtiny, relatívna samostatnosť, ochota pracovať priebežne
+
}}
+
 
+
=== Anna Krakovská ===
+
 
+
Vedúci projektu: RNDr. Anna Krakovská, PhD., ÚM SAV
+
Pedagogický vedúci: Doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Filtrácia signálu, založená na rekonštrukcii dynamiky generujúceho systému: Vytvorenie programu pre systém MatLab.
+
  | popis = Získať prehľad o možnostiach filtrácie signálov v systéme MatLab. Vytvoriť program tzv. nelineárnej filtrácie, ktorý využíva metódy modernej teórie nelineárnych dynamických systémov. Nadviazať pritom na výsledky, získané v rámci diplomového projektu [3]. Navrhnúť optimálnu voľbu parametrov nelineárnej filtrácie, vytvorenej v jazyku C++ a publikovanej v [3]. Výslednú filtračnú techniku porovnať s tradičnými algoritmami prostredníctvom testovania na známych chaotických signáloch (atraktory Henona, Ikedu a Lorenza) a vybraných biologických signálov (EKG, EEG).
+
  | literatura =
+
# Schreiber T., Grassberger P.: A simple noise-reduction method for real data. Physics Letters A 160, pp. 411-418, 1991.
+
# Grassberger P. a i.: On noise reduction methods for chaotic data. Chaos 3, pp. 127-141, 1991.<br>
+
# Bobrík M.: Porovnanie lineárnych metód filtrácie s metódami na báze nelineárnej dynamiky: Aplikácia na biologické signály EKG a EEG. Dipl. Práca, FEI STU, Bratislava, 2002.
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Predikcia časového radu, založená na dynamických vlastnostiach rekonštruovaného stavového portrétu.
+
  | popis = Preštudovať predikčné metódy, uverejnené v [1]. Zamerať sa najmä na algoritmy, využívajúce metódy, inšpirované výsledkami v oblasti nelineárnych dynamických systémov. Navrhnúť algoritmus a vytvoriť program, použiteľný v systéme MatLab. Vytvoriť alternatívny predikčný program typu ARMA modelu. Výsledné algoritmy porovnať prostredníctvom testovania na dátach, použitých aj v [1] (laser, EEG, finančné časové rady, chaotický signál, atď).
+
  | literatura = # Weigend A., Gershenfeld N. A.: Time Series Prediction: - Forecasting the Future and Understanding the Past. Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Comparative Time Series Analysis. Santa Fe, New Mexico, 1992.
+
}}
+
 
+
=== [[Andrej Lucny|Andrej Lúčny]] ===
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Rozpoznávanie objektov v okolí za účelom vizuálneho merania dohľadnosti
+
  | popis = Cieľom práce je systém, ktorý z obrázkov z kamery určí viditeľnosť užívateľom definovaných objektov. Implementácia v OpenCV a C++
+
  | literatura = dokumentácia k OpenCV, Davies,E.R: Machine Vision, Elsevier 2004, séria článkov o počítačovom videní
+
  | poziadavky = Implementačná schopnosť
+
  | odporucania = detaily domyslíme po vzájomnej dohode
+
}}
+
 
+
rieši bc. Marcel Ďuriš
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Vysvetľovanie optických klamov
+
  | popis = Existencie rôznych optických klamov (ref. napr. Escherove diela) svedčia o tom, že vizuálny systém človeka nedisponuje konzistentným 3D modelom vnímaného prostredia. Na základe Minského societného modelu mysle, predovšetkým štruktúr mysle nazývaných Minským rámce, je potrebné vysvetliť možnosť nekonzistentnej interpretácie vnímaného obrazu.
+
  | literatura = Minsky: Society of Mind, Simon&Schuster 1986, séria článkov od vedúceho, práce + monografia z kognitívnej vedy podľa vlastného výberu + neurologická literatúra o vizuálnom systéme človeka.
+
  | poziadavky = Práca nemusí mať implementačný charakter, musí však pri nej dôjsť k hlbokému pochopeniu problematiky preukázanému výkladom, ktorý je zrozumiteľný i bez študovania literárnych zdrojov z ktorých sa bude vychádzať.
+
  | odporucania = kognitívna veda
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Pleasure Pump - demonštrácia Freudovej teórie na skupine virtuálnych robotov
+
  | popis = Cieľom práce je v zmysle výskumu Jozefa Kelemena implementovať teóriu Sigmunda Freuda o priebehu sexuálneho vzťahu u ľudí (Pleasure pump theory) na skupine virtuálnych mobilných robotov. Očakávaným výstupom je pútavé video demonšturujúce abstraktné rysy danej teórie.
+
  | literatura = povodná literatura S. Freuda, séria článkov J.Kelemena, Kelemen J: Strojovia a agenty, Archa, Bratislava 1993, séria článkov A. Lúčneho o Agent-Space a jej previazaní s virtuálnou realitou
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Robosoccer 2D ako testbed pre vývin hráčovej mysle.
+
  | popis = Cieľom práce je rozvíjať diplomku M. Leitmana, v ktorej bol každý hráč tímu robotického futbalu implementovaný ako multiagentový system predstavujúci hráčovu myseľ. Práca by mala klásť dôraz na postupné trénovanie pribúdajúcich častí hráčovej mysle. Používa sa architektúra Agent-Space navrhnutá vedúcim práce. Jednotlivé agenty mysle sú zvolené vývojárom, môžu byť však dolaďované z dát vo tréningovej faze hráčov.
+
  | literatura = Minsky M.: Society of Mind, Simon&Schuster 1986, dokumentácia k robosoccer-u, diplomovka M. Leitmana, séria článkov od vedúceho práce.
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
rieši bc. Miroslav Medveď
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Vizuálna navigácia mobilného robota
+
  | popis = Cieľom práce je navrhnúť riadenie mobilného robota (notebook s kamerou na podvozku), ktorý operuje v kancelárskych priestoroch. Robot spracúva obraz a vydáva podvozku nekolízne pokyny. Odporúčaný prístup k riadeniu je založený na multiagentovom modelovaní mysle.
+
  | literatura = Davies, E.R.: Machine Vision, Elsevier, 2004
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
rieši bc. Ondrej Mikuláš
+
 
+
 
+
=== [[Maria Markosova|Mária Markošová]] ===
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Funkčné siete mopzgu.
+
  | popis = Diplomant bude zapojený do výskumného projektu školiteľky. Preto musí zvládnuť teóriu rastúcich sietí. Jeho úlohou je vytvoriť program schopný spracovávať namerané dáta z fmri meraní mozgu, napríklad vhodným spôsobom ich klasterizovať.)
+
  | literatura = # Barabási, Albert , Science (1999) 509; Watts, Small worlds, Princeton Univ. Press, 2004.
+
  | poziadavky
+
  | odporucania = téma je rezervovaná
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Hierarchické rastúce siete.
+
  | popis = Diplomant bude zapojený do výskumného projektu školiteľky. Preto musí zvládnuť teóriu rastúcich sietí. Jeho úlohou je naprogramovať rôzne modely a typy rastúcich sietí a určiť vlastnosti, ktoré sú relevantné pre vytvorenie hierarchie uzlov v sieťach. Diplomant taktiež musí zmerať štatistické vlastnosti takýchto sietí, hlavne tie, ktoré opisujú hierarchiu uzlov.
+
  | literatura = Barabási, Albert , Science (1999) 509; Watts, Small worlds, Princeton Univ. Press, 2004 ; Náther , Markošová, Rudolf, Hierarchy in the
+
growing scale - free networks, vyjde vo Physica A.
+
  | poziadavky = motivovanosť a záujem
+
  | odporucania = matematika, teória grafov
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Model rastúcej siete riadenej klasterizáciou.
+
  | popis = Diplomant bude zapojený do výskumného projektu školiteľky. Preto musí zvládnuť teóriu rastúcich sietí. Jeho úlohou je naprogramovať rastúcu sieť ktorej rast je riadený klasterizáciou a zmerať štatistické vlastnosti siete. Zvlášť motivovaný diplomant sa môže pokúsiť o nájdenie a analytické riešenie  modelu danej siete vo forme diferenciálnej alebo diferenčnej rovnice.
+
  | literatura = Barabási, Albert , Science (1999) 509; Watts, Small worlds, Princeton Univ. Press, 2004.
+
  | poziadavky = motivovanosť a záujem
+
  | odporucania = teória grafov, matematika 
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Skúmanie vlastností sociálnych sietí.
+
  | popis = Úlohou študenta je získať dáta o sociálnej sieti pomocou Facebooku. Zo získaných dát je potrebné zostaviť sociálnu sieť a zmerať jej štatistické vlastnosti. Danú sieť treba potom porovnať so známymi modelmi a porovnanie vyhodnotiť, poprípade navrhnúť iný model, ak sa vlastnosti siete výrazne líšia od vlastností modelových rastúcich sietí.
+
  | literatura = # Barabási, Albert , Science (1999) 509; Watts, Small worlds, Princeton Univ. Press, 2004.
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Dynamické vlastnosti tanca.
+
  | popis = Úlohou študenta je preskúmať dynamické vlastnosti niekoľkých tancov a pokúsiť sa na tanec pozrieť ako na výsledok správania sa dynamického systému pre špecifické hodnoty parametrov. Študent sa pokúsi navrhnúť model, z ktorého výsledné tanečné kreácie vyplynú priamo.
+
Téma je obsadená: bak. Monika Višňovská
+
  | literatura = Schuster, Deterministic chaos.
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
=== [[Marek Nagy]] ===
+
'''pre rok 2011/2012'''
+
{{Tema
+
  | tema = Automatická segmentácia slov v súvislej reči
+
  | popis = Cieľom je automatické určenie hraníc slov v súvisle hovorenej reči. Využijú sa prozodické vlastnosti slovenčiny a to najmä princíp prízvuku na prvej slabike slovenských slov, ktorý je hraničným signálom. Zadefinuje sa sada HMM modelov modelujúcich intonačné javy, ktoré sa budú rozpoznávať a tým identifikovať slová.
+
  | literatura =
+
Klára Vicsi and György Szaszák: Automatic Segmentation of Continuous Speech on Word Level Based on Supra-segmental Features, International Journal of Speech Technology, Volume 8, Number 4, 363-370, Springer Netherlands, 2005
+
  | poziadavky = Octave, HTK, C, C++
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Automatická konverzia viackanálového zvuku do stereo slúchadiel
+
  | popis = Cieľom práce je konvertovať pomocou HRTF transformácií priestorový zvuk reproduktorov (5+1) na stereo zvuk reprodukovaný prostredníctvom      ("štuplových") slúchadiel do uší. Podstata spočíva v správnej voľbe HRIR (head related impulse response) filtra na základe umiestnenia zdroja v priestore.  Namodelovaním 5+1 zdrojov príde k vytvoreniu stereo zvuku prislúchajúceho ľudským ušiam. Následnou reprodukciou (do uší) sa vytvorí dojem priestorového 5+1 zvuku.
+
  | literatura = V. R. Algazi, R. O. Duda and D. M. Thompson: The Cipic HRTF Database, 2001
+
  | poziadavky = Octave, C, C++
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = HMM laboratórium.
+
  | popis = Cieľom je vytvoriť demonštračné prostredie na vizualizáciu Skrytých Markovových modelov (HMM). V prostredí by bolo možné vizualizovať a        modifikovať topológie modelov a parametrov pravdepodobností (gausiánov). Dôležitá je i možnost sledovania správania sa modelov (ich parametrov) v procese  trénovania a testovania. Napríklad: grafy gausiánov, zmeny parametrov v kroku iterácie, posuny stredných hodnôt gausiánov, zvýraznenie najpravdepodobnejšej cesty v kroku iterácie, ...
+
  | literatura =
+
  | poziadavky = C, C++, GTK, Linux
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
 
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Podohode: Oblasť spracovania zvuku, reči, písma. Využitie v aplikáciách.
+
  | popis = HMM, DTW, klastrovanie, štatistika, pravdepodobnosť, DSP, ...
+
  | literatura =
+
  | poziadavky = C, C++
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
 
+
 
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Výuka a automatická korekcia písaného písma. '''(obsadené: Miloš Karas, 2009-2011)'''
+
  | popis = Vylepšenie existujúcich prístupov k automatickej kontrole a korekciiô výuka písania na počítači v nadväznosti na predchádzajúcu diplomovú prácuô sätná väzba z korekcie. (Implementácia Linux, C++, Gtk+).
+
  | literatura =
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Hláskovací tutor. '''(obsadené: Michal Gašpierik, 2009-2011)'''
+
  | popis = Nadviazanie na úspešne ukončenú diplomovú prácu. Realizovanie aplikácie rozpoznávača vyhláskovaných (vyspelovaných) slov. Využitím rozpoznávača hlások realizovať (edukačnú) aplikáciu (určenú deťom). Potreba riešiť ďalšie odborné problémy napr. detekcie začiatku a konca vyslovenej hlásky, rozumné prehladávanie priestoru možných slov veľkého slovníka, . . . Linux, C/C++.
+
  | literatura =
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Melody tutor. '''(obsadené: Vladimír Kabát, 2009-2011)'''
+
  | popis = Počítač na základe zosnímaného zvuku kontroluje správnosť zahratého tónu (jednoduchý hudobný nástroj-cinkátko). Dieťa musí podľa predlohy zahrať jednoduchú postupnosť tónov. Možnosť rozšíriť to na ”spievanie” (lalakanie). Cieľom je preskúmať problematiku a vytvoriť aplikáciu. Linux, C/C++.
+
  | literatura =
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Zmena tempa reči. '''(obsadené: Michal Vrábel, 2008-2010)'''
+
  | popis = Každá reč sa vyznačuje svojím tempom. Najlepšie je reprezentované počtom slabík za sekundu. Nahrávka prečítaného textu môže byť rýchla, alebo pomalá. Isto by bolo zaujímavé keby si každý mohol zvoliť akým tempom si ju vypočuje. Bádanie v tomto smere by sa mohlo odraziť od známeho zvukového editora audacity. Vstupom je text a jeho doslovná nahrávka, čo umožňuje jednoduchý prepočet koeficientu slabík za sekundu.
+
  | literatura =
+
  | poziadavky = Linux, C/C++
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
=== [[Peter Nather|Peter Náther]] ===
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Vyhľadávanie klastrov v grafoch a vizualizácia ziskaných dát
+
  | popis = Vybrať alebo navrhnúť vhodný algoritmus pre hľadanie klastrov vo veľkých grafoch, pričom klastre v grafe sa môžu navzájom prekrývať. 2D a 3D vizualizácia grafov so zvýraznením získanych klastrov (voľba a úprava vhodných nástrojov pripadne vlastná impelmentácia). Jedná sa o grafy s veľkým množstvom vrcholov a hrán (stovky tisíc a viac). Vyýsledok sa využije pri spracovaní dát v oblasti výskumu sietí malého sveta.
+
  | literatura = # Q. Feng. Algorithms for Drawing Clustered Graphs. PhD thesis, Department of Computer Science and Software Engineering, University of Newcastle, Apr. 1997.
+
# Shamir, Sharan, Tsur, Cluster Graph Modification Problems (2002)
+
# Kanovsky Igor, Complex Networks Clustering and Edges Correlation. International Conference on Network Science (NetSci2006), Bloomington, Indiana, USA . May. 2006
+
# Jens Gramm, Jiong Guo, Falk Hffner, Rolf Niedermeier - Graph-Modeled Data Clustering: Fixed-Parameter Algorithms for Clique Generation (2003)
+
# Watts, Small Worlds, Princeton University Press, Princeton (2004)
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Generovanie a a analýza veľmi veľkých sietí
+
  | popis = Cieľom práce navrhnúť vhodné algoritmy a dátové štruktúry pre generovanie a analýzu veľkých grafov (stotisíce či milióny uzlov). Algoritmy by mali byť schopné simulovať rôzne procesy vytvárania grafov a merať rôzne parametre ako najkratšia vzdialenosť, priemer, klasterizačný koeficient. Navrhované alogoritmy by sa mali pokúsiť vyťažiť zo znalosti lokálnej štruktúry grafu.
+
  | literatura =
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
=== [[Pavel Petrovic|Pavel Petrovič]] ===
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Indirect Representations for Evolutionary Design
+
  | popis = See [[BakTema Indirect Representations for Evolutionary Design|Indirect Representations for Evolutionary Design]]
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Cellular Embryogenetic Representations for Evolutionary Design
+
  | popis = See [[BakTema Cellular Embryogenetic Representations for Evolutionary Design|Cellular Embryogenetic Representations for Evolutionary Design]]
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Evolution of Finite-State Automata
+
  | popis = See [[BakTema Evolution of Finite-State Automata|Evolution of Finite-State Automata]]
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Bayesian and Probabilistic Robotics in Remotely-Operated Robotics Laboratory
+
  | popis = See [[BakTema Probabilistic Mapping in Remotely-Operated Robotics Laboratory|Probabilistic Mapping in Remotely-Operated Robotics Laboratory]] and [[BakTema Bayesian Robot Programming|Bayesian Robot Programming]]
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = RoboCup Rescue Simulation League
+
  | popis = See [[BakTema RoboCup Rescue Simulation League|RoboCup Rescue Simulation League]]
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Factored MDPs
+
  | popis = See [[BakTema Factored MDPs|Factored MDPs]]
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Bayesian Robot Programming
+
  | popis = See [[BakTema Bayesian Robot Programming|Bayesian Robot Programming]]
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = RoboTour
+
  | popis = See [[BakTema RoboTour|RoboTour]]
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Visual System for SBOT robot
+
  | popis = See [[BakTema Visual System for SBOT robot|Visual System for SBOT robot]]
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Robots in Secondary School Curriculum
+
  | popis = See [[BakTema Robots in Secondary School Curriculum|Robots in Secondary School Curriculum]]
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = RL in Robotics
+
  | popis = See [[BakTema RL in Robotics|RL in Robotics]]
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
=== [[Jan Rybar|Ján Rybár]] ===
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Reprezentácia poznatkov: obrazy verzus symboly '''(pre KV)'''
+
  | popis = Práca by mala byť zameraná na rekonštrukciu sporu medzi kognitívnymi vedcami, ktorí kladú veľký dôraz na analogické reprezentácie (Kosslyn) a na druhej strane tými, ktorí kladú veľký dôraz na symbolové reprezentácie (Pylyshyn).
+
  | literatura =
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Indikátory vnímania hĺbky a optické ilúzie '''(pre KV)'''
+
  | popis = Práca by mala byť zameraná na tie optické ilúzie, ktoré pomáhajú pochopiť indikátory vnímania hĺbky (predovšetkým tzv. nemožné objekty)
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Pracovná pamäť: modely a meranie '''(pre KV)'''
+
  | popis = V súčasnosti je výskum pracovnej pamäti „šlágrom“ v oblasti výskumu pamäti. Práca by mala byť zameraná na Baddleyho model a príslušné postupy na meranie pracovnej pamäti.
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
=== [[Jan Sefranek|Ján Šefránek]] ===
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Model rozumenia (vhodne najma pre studentov kognitivnej vedy)
+
  | popis = Pojem rozumenia sa niekedy spaja s nejakou semantickou koncepciou.
+
Na dokladne porozumenie vsak treba okrem pochopenia vyznamov jazykovych
+
vyrazov aj zaclenenie do existujucej poznatkovej sustavy s vyuzitim
+
usudzovania. Okrem toho, isty druh rozumenia mozno pozorovat aj u zvierat a deti
+
v predjazykovom stadiu - elementarnym druhom rozumenia je rozumenie
+
prostrediu, v ktorom organizmus kona.
+
 
+
Cielom prace bude vytvorit ucelenu teoreticku  koncepciu rozumenia, ktora by
+
brala do uvahy uvedene vychodiska a pripadne aj vytvorit experimentalnu
+
implemntaciu.
+
 
+
Diplomova praca by mohla nadvazovat na moj clanok Ina cinska izba (o
+
rozumeni).
+
 
+
  | literatura = # Sefranek: Ina cinska izba (o rozumeni)
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Znovupremyslenie idey skakania k zaverom (vhodne najma pre studentov kognitivnej vedy)
+
  | popis = McCarthy prisiel niekedy v zaciatkoch umelej inteligencie s viziou skakania k zaverom (jumping to conclusions). Idea vychadzala z toho, ze logicka
+
dedukcia nie je vhodna na navrh a realizaciu usudzujucich agentov. Dedukciu malo
+
nahradit nemonotone usudzovanie, od ktoreho sa ocakavalo, ze bude z
+
vypoctoveho hladiska efektivnejsie. Ukazalo sa vsak, ze vypocty v
+
nemonotonnych logikach su este narocnejsie na cas, nez klasicka dedukcia.
+
 
+
Cielom prace bude navrhnut  kombinaciu rychleho, ale omylneho usudzovania s logicky korektnym a uplnym, ale neefektivnym usudzovanim. Takto usudzuje aj clovek - obvykle nerobi dlhe odvodeniea, ale priamo "vidi" riesenia a az vtedy, ked sa dostane do tazkosti, robi zdlhavejsie odvodenia, analyzy, "konzultuje"
+
bazy znalosti.
+
 
+
Cielom prace bude formualcia modelu a pripadne aj experimentalna implementacia agenta, ktory usudzuje opisanym sposobonm (napriklad moze ist o usudzovanie potrebne na orientaciu a pohyb k nejakemu cielu v nejakom prostredi, kde sa mozu vyskytnut necakane prekazky zdrzania).
+
 
+
  | literatura = # Sefranek: Kognitivna teoria usudzovania
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Implementácia riešenia konfliktov medzi logickými programami
+
 
+
  | popis = Cieľom práce je implmementovať nedeterministický algoritmus na výpočet sémantickej charakterizácie dynamivkých logických programov, navrhnutý v [1].  Sémantika je založená na závislostiach literálov na množinách defaultových negácií a na riešení konfliktov medzi závislosťami.
+
 
+
  | literatura = # Sefranek, Rethinking semantics of multidimenzional dynamic logic programming; Proc.NMR 2006; nájsť možno aj na http://www.ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/recent.html
+
 
+
# Krumpelmann: Towards Semantics for Conflict Handling in Logic Programs.
+
 
+
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Implementácia výpočtu preferovaných stabilných modelov
+
 
+
  | popis = Cieľom práce je impleentiovať mnetódu výpočtu preferovaných stabilných modelov z 1. Metóda vychádza z prekladu pravidiel do argumentačných štruktúr, následého odvodenia všeobecnejších argumentačných štrukttúr, z nich niektoré zodpovedajú stabilným modelom. Podobne,  ataky preferovanejších pravidiel proti menej preferovaným sa prekladajú na ataky medzi argumentačnými štriktúrami a na tom základe sa definuje preferovaný stabilný model.
+
 
+
  | literatura = Šefránek, Preferred answer sets supported by arguments, nájsť možno aj na http://www.ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/recent.html
+
 
+
  | poziadavky =
+
  | odporucania =
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
  | tema = Teoretická práca z oblasti reprezentácie znalostí a usudzovania podľa dohody.
+
 
+
  | popis =
+
}}
+
 
+
== Deklaratívne programovanie ==
+
 
+
=== Peter Borovanský ===
+
 
+
{{Tema
+
| tema = Vlastnosti výpočtov riadených stratégiami
+
| popis = Poloautomatické dokazovanie terminácie prepisovacích programov riadených stratégiami. Teoreticko-implementačná práca. Zadal: Matej Vince.
+
}}
+
 
+
=== Damas Gruska ===
+
 
+
{{Tema
+
| tema = Jazyky, modely a nástroje na modelovanie, špecifikáciu a verifikáciu a ich aplikácie
+
| popis = bližší popis je na [[BakTema Jazyky modely a nastroje|samostatnej stránke]]
+
}}
+
 
+
=== Ján Komara ===
+
 
+
{{Tema
+
| tema = Špecifikácia a verifikácia programov
+
| popis = http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/bak-mag/?lang=sk
+
}}
+
 
+
{{Tema
+
| tema = Rekurzívne funkcie a teória vypočítateľnosti
+
| popis = http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/bak-mag/?lang=sk
+
}}
+
 
+
== Bioinformatika ==
+
 
+
=== Tomáš Vinař (KAI) a Broňa Brejová (KI) ===
+
 
+
Aktuálne témy diplomových prác z bioinformatiky nájdete na našej stránke http://compbio.fmph.uniba.sk/temy.php
+

Latest revision as of 02:00, 18 October 2013

Diplomové práce najdete v AISe. Hľadajte dôkladne - t.j. nastavte si filter raz na práce "neúplné", raz na "úplné" a raz na "schválené", keďže niektoré témy nájdete v rôznych štádiách schválenia. Tiež si vyhľadajte témy zadané len pre váš štúdijný program, resp. len pre váš štúdijný odbor, keďže asi stále sa nájdu aj témy, ktoré nemajú vyplnené obe polia.

(zadávatelia: témy, ktoré tu boli zverejnené, si nájdite v histórii tejto stránky)

Prosím preštudujte si aj stránky