Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác

Diplomové práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 3 kusy (zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, oponent, knižnica) do 23.04.2010 (aplikovaná informatika), resp. do 7.5.2010 (kognitívna veda)
Bakalárske práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 kusy (zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, knižnica) do 11.06.2010.

Tlačivá potrebné na odovzdanie diplomových/bakalárskych prác

Nasledujúce dokumenty vychádzajú zo smernice rektora - vnútorného predpisu č.5/2010.
Pozri tiež: informácie fakulty

Vyplnený titulný list záverečnej práce 1x

Potvrdenie o odovzdaní diplomovej/bakalárskej práce elektronicky do knižnice 1x

Vyplnená licenčná zmluva 2x


Ak nie je možné odovzdať licenčnú zmluvu je potrebné odovzdať

Vyhlásenie 2x

po obhájení diplomovej/bakalárskej práce je potrebné si potvrdiť tlačivo

Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici 1x

toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na študijné oddelenie

Posudky (školiteľa a oponenta) sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 podpísané kusy do 30.5.2010 a posudok (školiteľa) pre bakalárske práce do 18.6.2010.

Revision as of 13:17, 29 April 2010 by Durikovic (Talk | contribs)