Odovzdávanie diplomových a bakalárskych prác

Aktualizované: apríl 2019

Odporúčame prečítať si informácie fakulty o záverečných prácach.

Vzor prvých strán záverečnej práce

  • Netreba písať číslo študijného odboru na titulnom liste záverečnej práce

Termíny

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

Práce spolu s potrebnými dokumentmi sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v miestnosti I-24.

Úlohy študenta

  1. Získať od školiteľa 1x tlačivo Zadanie záverečnej práce (ZP) , ak študent menil tému (tlačivo "FMFI zadanie ZP" z AISu) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ, garant). Podpísané ZP je potrebné zviazať do odovzdanej práce (do práce originál podpísaný MODRÝM perom) a nascanovanú kópiu bez podpisov priložiť do elektronickej verzie práce.
  2. Prácu odovzdať do systému AIS2, označiť ju ako finálnu a stiahnuť licenčné zmluvy v slovenskom jazyku (jeden štvorstranový PDF súbor).
  3. Odovzdať nasledujúce dokumenty (v zátvorke je len účel, odovzdáva sa všetko naraz na sekretariáte AI I24):
  4. Dbajte aby podpisy - originál boli vždy, všade jedine modrým perom, v administratíve sa čierna farba považuje za kópiu.
  5. Práce môžu byť tlačené už aj obojstranne.
    1. 1x diplomovú alebo 1x bakalársku prácu so zaviazaným a podpísaným ZP (knižnica) - stačí zviazať TEPELNOU väzbou
    2. 2x licenčná zmluva SK + 2x licenčná zmluva UK - Univerzita Komenského (študent, archív)
    3. 1x kópia titulného listu práce (archív ŠO)( titulný list nie je totožný s obálkou práce )
    4. 1x kópia ZP (archív ŠO)
    5. Elektronická príloha ( mini USB klúč alebo CD ) musí byť prilepená na zadnej pevnej strane prace z vnútornej strany ( samolepiaca plastová obálka alebo papierová obálka na CD alebo na mini USB klúč)


  • Názov práce musí byť totožný s názvom zadania práce. ( dodržiavať veľké a malé písmená, bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene, jazyk... ). Zadanie v AIS2 musí byť 100% totožný s názvom práce

Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce

  • je potrebné si potvrdiť tlačivo Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici 1x, toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na študijné oddelenie

Úlohy školiteľa

  1. Pred označením zadania v AISe flagom "úplné": musia mať všetky záverečné práce odovzdávané do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) definovaný primárny aj sekundárny jazyk - musia byť odlišné. Väčšina záverečných prác bude mať primárny jazyk slovenský, sekundárny jazyk je v takomto prípade anglický. Ak je primárny jazyk iný ako slovenský, sekundárny jazyk je slovenský. Aj v prípade, že ani primárny ani sekundárny jazyk nie je anglický, treba ale zadať názov záverečnej práce aj v anglickom jazyku - inak by sa nedal vložiť abstrakt v angličtine. (Toto je technicky zabezpečené v parametroch.) Názov záverečnej práce teda bude tiež v dvoch jazykoch. Záverečnú prácu, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, CRZP odmietne - neurobí kontrolu originality a práca sa dostane do stavu "neimportované v CRZP".
  2. Predtým ako študent prácu vytlačí: Vytlačiť a odovzdať študentovi ZP, ak študent menil zadanie práce (tlačivo "FMFI zadanie ZP" zo systému AIS2 s konfiguráciou podpisov 1x študent, 1x vedúci, 1x garant)
  3. Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 (od roku 2014 zabezpečuje KAI)
  4. Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k protokolu o originalite (1ks, sekretariát katedry, DD.MM.2018 pre diplomové práce, DD.MM.2018 pre bakalárske práce)

Úlohy katedry

  1. Zabezpečiť vytlačenie tlačiva o kontrole originality, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane protokolu originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.
  2. Zabezpečiť posudky.


Revision as of 15:12, 15 April 2019 by Durikovic (Talk | contribs)