Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác

Diplomové práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 3 kusy (zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, oponent, knižnica) do 6.5.2011 (aplikovaná informatika a kognitívna veda)
Bakalárske práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 kusy (zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, knižnica) do 03.06.2011.

Tlačivá potrebné na odovzdanie diplomových/bakalárskych prác

Nasledujúce dokumenty vychádzajú zo smernice rektora - vnútorného predpisu č.5/2010.
Pozri tiež: informácie fakulty

Vyplnený titulný list záverečnej práce 1x

Potvrdenie o odovzdaní diplomovej/bakalárskej práce elektronicky do knižnice 1x

Vyplnená licenčná zmluva 3x


Ak nie je možné odovzdať licenčnú zmluvu je potrebné odovzdať

Vyhlásenie 3x

po obhájení diplomovej/bakalárskej práce je potrebné si potvrdiť tlačivo

Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici 1x

toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na študijné oddelenie

Posudky (školiteľa a oponenta) na diplomové práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 podpísané kusy do 30.5.2011 a posudok (školiteľa) pre bakalárske práce v počte 2 podpísané kusy do 20.6.2011.

Revision as of 17:52, 8 April 2011 by Farkas (Talk | contribs)