Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác

Aktualizované informácie: 3.5.2011

Termín odovzdania diplomovej práce: 6.5.2011 do 19:00 hod.
Termín odovzdania bakalárskej práce: 03.06.2011 Miesto odovzdania: sekretariát KAI v pavilóne informatiky (i24)

Odporúčame prečítať si informácie fakulty o záverečných prácach.

Úlohy študenta

 1. Získať od školiteľa 1x tlačivo Zadanie záverečnej práce (tlačivo FMFI zadanie ZP) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ, garant). Podpísané ZDP je potrebné zviazať do každej odovzdanej kópie (do jednej kópie originál, do zvyšných stačia kópie) a nascanovnú kópiu priložiť aj do elektronickej verzie práce.
 2. Zistiť v AIS2 36-miestny hexadecimálny kód práce, ktorý možno napísať buď na obal práce alebo na titulný list. Kód nájde v časti záverečná práca, kde pod ikonou bežca zvolí opäť možnosť záverečná práca.
 3. Prácu odovzdať do systému AIS2, označiť ju ako finálnu a stiahnuť licenčnú zmluvu.
 4. Odovzdať nasledujúce dokumenty:
  1. 3x diplomovú prácu so zaviazaným a podpísaným ZDP (školiteľ, oponent, knižnica)
  2. 3x licenčná zmluva (študent, knižnica, archív)
  3. 1x kópia titulného listu práce (archív)
  4. 1x kópia ZDP (archív)


Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce


Úlohy školiteľa

 1. Vytlačiť a odovzdať študentovi ZDP (tlačivo FMFI zadanie ZP zo systému AIS2)
 2. Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 (neodkladne po odovzdaní práce a vygenerovaní protokolu systémom)
 3. Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k obidvom protokolom o originalite (2ks, sekretariát katedry, 30.5.2011 pre diplomové práce, 20.6.2011 pre bakalárske práce)

enie

Úlohy katedry

 1. Zabezpečiť vytlačenie tlačiva o kontrole originality zo systému THESES, ak už bude k dispozícií, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane oboch protokolov originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.
 2. Zabezpečiť posudok oponenta v prípade diplomových prác.


Revision as of 11:59, 3 May 2011 by Vinar (Talk | contribs)