Line 10: Line 10:
 
Študent pri odovzdávaní záverečnej práce postupuje takto:
 
Študent pri odovzdávaní záverečnej práce postupuje takto:
  
# '''AK''' nemá vytlačené úplne vyplnené (vrátane cieľa) <ol><li> 1x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podísané študentom a vedúcim práce</li><li> 3x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podpísané študentom, 2x vedúcim (jeden podpis je súhlas s odovzdaním finálnej verzie práce) a garantom,</ol>'''TAK''' dodá osobne alebo e-mailom všetky chýbajúce údaje zo zadania Dr.Šikudovej, ktorá mu pošle vyplnené tlačivá ako PDF, študent zabezpečí na tlačivá všetky chýbajúce podpisy.
+
# '''AK''' nemá vytlačené úplne vyplnené (vrátane cieľa) <ol><li> 1x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podísané študentom a vedúcim práce</li><li> 3x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podpísané študentom, 2x vedúcim (jeden podpis je súhlas s odovzdaním finálnej verzie práce) a garantom,</ol>'''TAK''' od školiteľa získa PDF zo systému AIS a následne zabezpečí na tlačivá všetky chýbajúce podpisy.
 
# v AIS2 študent zistí 36-miestny kód práce, ktorý treba napísať na jej titulný list (NIE na obal práce), kód nájde v časti záverečná práca, kde pod ikonou bežca zvolí opäť možnosť záverečná práca.
 
# v AIS2 študent zistí 36-miestny kód práce, ktorý treba napísať na jej titulný list (NIE na obal práce), kód nájde v časti záverečná práca, kde pod ikonou bežca zvolí opäť možnosť záverečná práca.
 
# študent naskenuje podpísané tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podpísané študentom, garantom a 2x vedúcim (jeden podpis je súhlas s odovzdaním finálnej verzie práce), toto naskenované tlačivo je súčasť elektronickej verzie práce. Definitívnu podobu práce vloží študent do AIS2 a označí ju ako finálnu.
 
# študent naskenuje podpísané tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podpísané študentom, garantom a 2x vedúcim (jeden podpis je súhlas s odovzdaním finálnej verzie práce), toto naskenované tlačivo je súčasť elektronickej verzie práce. Definitívnu podobu práce vloží študent do AIS2 a označí ju ako finálnu.

Revision as of 09:28, 3 May 2011

Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác

Diplomové práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 3 kusy (zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, oponent, knižnica) do 6.5.2011 (aplikovaná informatika a kognitívna veda)
Bakalárske práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 kusy (zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, knižnica) do 03.06.2011.

Odporúčame prečítať si informácie fakulty o záverečných prácach.

Študent pri odovzdávaní záverečnej práce postupuje takto:

 1. AK nemá vytlačené úplne vyplnené (vrátane cieľa)
  1. 1x tlačivo Zadanie záverečnej práce podísané študentom a vedúcim práce
  2. 3x tlačivo Zadanie záverečnej práce podpísané študentom, 2x vedúcim (jeden podpis je súhlas s odovzdaním finálnej verzie práce) a garantom,
  TAK od školiteľa získa PDF zo systému AIS a následne zabezpečí na tlačivá všetky chýbajúce podpisy.
 2. v AIS2 študent zistí 36-miestny kód práce, ktorý treba napísať na jej titulný list (NIE na obal práce), kód nájde v časti záverečná práca, kde pod ikonou bežca zvolí opäť možnosť záverečná práca.
 3. študent naskenuje podpísané tlačivo Zadanie záverečnej práce podpísané študentom, garantom a 2x vedúcim (jeden podpis je súhlas s odovzdaním finálnej verzie práce), toto naskenované tlačivo je súčasť elektronickej verzie práce. Definitívnu podobu práce vloží študent do AIS2 a označí ju ako finálnu.
 4. po vložení práce do AIS2 a jej označení ako finálnej, študent vytlačí:
  1. 3x licenčnú zmluvu z AIS2 a podpíše ju
  2. 1x titulný list práce
  3. 3x výsledok originality z AIS2 (cca 24 hodín po vložení práce do AIS2)
 5. do 6.mája, 19:00 odovzdá na sekretariáte KAI (i24)
  1. všetky vytlačené veci z predchádzajúceho bodu
  2. 1x tlačivo Zadanie záverečnej práce podpísané študentom a vedúcim práce
 6. katedra zabezpečí vytlačenie tlačiva o kontrole originality zo systému THESES, ak už bude k dispozícií, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane oboch protokolov originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.

Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce

Posudky

(školiteľa a oponenta) na diplomové práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 podpísané kusy do 30.5.2011 a posudok (školiteľa) pre bakalárske práce v počte 2 podpísané kusy do 20.6.2011.