m
Line 6: Line 6:
 
(zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, knižnica) do '''03.06.2011'''.
 
(zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, knižnica) do '''03.06.2011'''.
  
== Tlačivá potrebné na odovzdanie diplomových/bakalárskych prác ==
+
Odporúčame prečítať si [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=2669 informácie fakulty o záverečných prácach].
  
<blockquote>
+
Študent pri odovzdávaní záverečnej práce postupuje takto:
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=4
+
|-
+
| <small><font color=red>Nasledujúce dokumenty vychádzajú zo smernice rektora - [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/fakulta/legislativa/zav_prace/Zaverecne_prace.pdf vnútorného predpisu č.5/2010].<br>Pozri tiež: [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=2669 informácie fakulty]</font></small>
+
|}
+
</blockquote>
+
  
* <font color=red>Nové:</font> Potvrdenie o originalite, ktoré má z AIS dodať študent v spolupráci so školiteľom
+
# '''AK''' nemá vytlačené úplne vyplnené (vrátane cieľa) <ol><li> 1x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podísané študentom a vedúcim práce</li><li> 3x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podpísané študentom, 2x vedúcim (jeden podpis je súhlas s odovzdaním finálnej verzie práce) a garantom,</ol>'''TAK''' dodá osobne alebo e-mailom všetky chýbajúce údaje zo zadania Dr.Šikudovej, ktorá mu pošle vyplnené tlačivá ako PDF, študent zabezpečí na tlačivá všetky chýbajúce podpisy.
* Vyplnený [[Media:titul.pdf|titulný list]] záverečnej práce 1x
+
# v AIS2 študent zistí 36-miestny kód práce, ktorý treba napísať na jej titulný list (NIE na obal práce), kód nájde v časti záverečná práca, kde pod ikonou bežca zvolí opäť možnosť záverečná práca.
* [https://stella.uniba.sk/zkp Potvrdenie o odovzdaní] diplomovej/bakalárskej práce elektronicky do knižnice 1x
+
# študent naskenuje podpísané tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podpísané študentom, garantom a 2x vedúcim (jeden podpis je súhlas s odovzdaním finálnej verzie práce), toto naskenované tlačivo je súčasť elektronickej verzie práce. Definitívnu podobu práce vloží študent do AIS2 a označí ju ako finálnu.
* Vyplnená [[Media:zav_prace_2.pdf|licenčná zmluva]] 3x, ak nie je možné odovzdať licenčnú zmluvu je potrebné odovzdať
+
# po vložení práce do AIS2 a jej označení ako finálnej, študent vytlačí:
** [[Media:zav_prace_vyhl.pdf|Vyhlásenie]] 3x
+
## 3x licenčnú zmluvu z AIS2 a podpíše ju
 +
## 1x [[Media:titul.pdf|titulný list]] práce
 +
## 3x výsledok originality z AIS2 ('''<font color=red>cca 24 hodín po vložení práce do AIS2</font>''')
 +
# do 6.mája, 19:00 odovzdá na sekretariáte KAI (i24)
 +
## všetky vytlačené veci z predchádzajúceho bodu
 +
## 1x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podpísané študentom a vedúcim práce
 +
# katedra zabezpečí vytlačenie tlačiva o kontrole originality zo systému THESES, ak už bude k dispozícií, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane oboch protokolov originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.
  
 
== Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce ==
 
== Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce ==

Revision as of 17:45, 2 May 2011

Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác

Diplomové práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 3 kusy (zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, oponent, knižnica) do 6.5.2011 (aplikovaná informatika a kognitívna veda)
Bakalárske práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 kusy (zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, knižnica) do 03.06.2011.

Odporúčame prečítať si informácie fakulty o záverečných prácach.

Študent pri odovzdávaní záverečnej práce postupuje takto:

 1. AK nemá vytlačené úplne vyplnené (vrátane cieľa)
  1. 1x tlačivo Zadanie záverečnej práce podísané študentom a vedúcim práce
  2. 3x tlačivo Zadanie záverečnej práce podpísané študentom, 2x vedúcim (jeden podpis je súhlas s odovzdaním finálnej verzie práce) a garantom,
  TAK dodá osobne alebo e-mailom všetky chýbajúce údaje zo zadania Dr.Šikudovej, ktorá mu pošle vyplnené tlačivá ako PDF, študent zabezpečí na tlačivá všetky chýbajúce podpisy.
 2. v AIS2 študent zistí 36-miestny kód práce, ktorý treba napísať na jej titulný list (NIE na obal práce), kód nájde v časti záverečná práca, kde pod ikonou bežca zvolí opäť možnosť záverečná práca.
 3. študent naskenuje podpísané tlačivo Zadanie záverečnej práce podpísané študentom, garantom a 2x vedúcim (jeden podpis je súhlas s odovzdaním finálnej verzie práce), toto naskenované tlačivo je súčasť elektronickej verzie práce. Definitívnu podobu práce vloží študent do AIS2 a označí ju ako finálnu.
 4. po vložení práce do AIS2 a jej označení ako finálnej, študent vytlačí:
  1. 3x licenčnú zmluvu z AIS2 a podpíše ju
  2. 1x titulný list práce
  3. 3x výsledok originality z AIS2 (cca 24 hodín po vložení práce do AIS2)
 5. do 6.mája, 19:00 odovzdá na sekretariáte KAI (i24)
  1. všetky vytlačené veci z predchádzajúceho bodu
  2. 1x tlačivo Zadanie záverečnej práce podpísané študentom a vedúcim práce
 6. katedra zabezpečí vytlačenie tlačiva o kontrole originality zo systému THESES, ak už bude k dispozícií, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane oboch protokolov originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.

Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce

Posudky

(školiteľa a oponenta) na diplomové práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 podpísané kusy do 30.5.2011 a posudok (školiteľa) pre bakalárske práce v počte 2 podpísané kusy do 20.6.2011.