Line 31: Line 31:
  
 
POZNÁMKA sekretariát KAI: prosím aby ste zaslali aj 1x titulný list môžete aj elektronicky na adresu  zdenka.slobodova(@)fmph.uniba.sk, poštová adresa na odoslania práce s licenčnými zmluvami  
 
POZNÁMKA sekretariát KAI: prosím aby ste zaslali aj 1x titulný list môžete aj elektronicky na adresu  zdenka.slobodova(@)fmph.uniba.sk, poštová adresa na odoslania práce s licenčnými zmluvami  
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
+
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky;
Univerzity Komenského
+
Univerzity Komenského;
Zdenka Slobodová, KAI
+
Zdenka Slobodová, KAI;
Mlynská dolina  
+
Mlynská dolina;
 
842 48 Bratislava
 
842 48 Bratislava
  

Revision as of 23:06, 13 May 2020

Odovzdávanie diplomových a bakalárskych prác

Aktualizované: máj 2020

Odporúčame prečítať si informácie fakulty o záverečných prácach.

Vzor prvých strán záverečnej práce

 • Netreba písať číslo študijného odboru na titulnom liste záverečnej práce

Termíny

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

Práce spolu s potrebnými dokumentmi sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v miestnosti I-24.

zo zápisnice pre rok 2020 odovzdávanie prác:

5. Práce sa odovzdávajú výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom AIS2.

6. Študent odovzdáva na archiváciu v knižnici vytlačené a zviazané vyhotovenie záverečnej práce v počte 1 kus. Termín na odovzdanie vytlačeného a zviazaného vyhotovenia záverečnej práce je v deň konania obhajoby záverečnej práce, pokiaľ do tohto dňa prestanú platiť vládou nariadené obmedzenia pre prevádzkovateľov relevantných služieb vyhlásených v súvislosti s ochorením COVID-19; inak sa vytlačené a zviazané vyhotovenie záverečnej práce odovzdáva dodatočne, a to do piatich dní od skončenia platnosti uvedených obmedzení.

POZNÁMKA sekretariát KAI: práca do knižnice sa odovzdáva zaslaním poštou, po dohode osobne na sekretariáte KAI

7. Študent odovzdáva dve podpísané vyhotovenia licenčnej zmluvy so Slovenskou republikou a dve podpísané vyhotovenia licenčnej zmluvy s Univerzitou Komenského v Bratislave. Termín na odovzdanie týchto zmlúv je v deň konania obhajoby záverečnej práce, pokiaľ do tohto dňa prestanú platiť vládou nariadené obmedzenia vyhlásených v súvislosti s ochorením COVID-19; inak pošle poštou na poštovú adresu fakulty, a to najneskôr päť pracovných dní pred termínom konania obhajoby. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky na zásielke.

POZNÁMKA sekretariát KAI: licenčné zmluvy sa odovzdávajú zaslaním poštou, po dohode osobne na sekretariáte KAI

8. Posudok vedúceho a oponenta práce sa odovzdáva elektronicky prostredníctvom AIS2 a podpísané posudky sa posielajú poštou, pričom vedúci práce sa vo svojom posudku vyjadrí aj k výsledkom v protokoloch o originalite.

POZNÁMKA sekretariát KAI: prosím aby ste zaslali aj 1x titulný list môžete aj elektronicky na adresu zdenka.slobodova(@)fmph.uniba.sk, poštová adresa na odoslania práce s licenčnými zmluvami Fakulta matematiky, fyziky a informatiky; Univerzity Komenského; Zdenka Slobodová, KAI; Mlynská dolina; 842 48 Bratislava

ak mi napíšete na mail správu, že ste prácu zaslali hneď ako ju prevezmem potvrdím doručenie.

študenti KAI ak vám nebude niečo jasné prihláste sa aj do skupiny https://www.facebook.com/groups/2412389739052629/ určite vám odpoviem v rámci mojich možností.

Úlohy študenta

 1. Získať od školiteľa 1x tlačivo Zadanie záverečnej práce (ZP) , ak študent menil tému (tlačivo "FMFI zadanie ZP" z AISu) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ, garant). Podpísané ZP je potrebné zviazať do odovzdanej práce (do práce originál podpísaný MODRÝM perom) a nascanovanú kópiu bez podpisov priložiť do elektronickej verzie práce.
 2. Prácu odovzdať do systému AIS2, označiť ju ako finálnu a stiahnuť licenčné zmluvy v slovenskom jazyku (jeden štvorstranový PDF súbor). K bakalárskej práci treba odovzdať aj elektronickú prílohu (ZIP-súbor) v ktorej musia byť:
  1. všetky zdrojové súbory, konfiguračné súbory, vstupné a výstupné dáta, ak nie sú chránené licenciami alebo pravidlami na spracovanie osobných údajov do rozsahu rozumného limitu (údajne AIS má limit na PDF práce 50MB a na prílohu limit nemá, samozrejme, nie je rozumné tam nahrávať všetko, ak je toho priveľa), okrem toho príloha môže obsahovať
  2. akékoľvek ďalšie prílohy k práci, technickú dokumentáciu, ktorá je nad rámec rozsahu textu práce v rátane ďalších tabuliek, grafov, záznamov z experimentov, analýz, predspracovania údajov, obrazovú a videodokumentáciu, všetko do rozsahu rozumného limitu
  3. k vytlačenej práci sa elektronická príloha vo forme CD ROM alebo USB kľúča už neprikladá.
 3. Odovzdať nasledujúce dokumenty (v zátvorke je len účel, odovzdáva sa všetko naraz na sekretariáte AI I24):
  1. 1x diplomovú alebo 1x bakalársku prácu so zaviazaným a podpísaným ZP (knižnica) - stačí zviazať TEPELNOU väzbou
   • Dbajte aby podpisy - originál boli vždy, všade jedine modrým perom, v administratíve sa čierna farba považuje za kópiu.
   • Práce môžu byť tlačené už aj obojstranne.
  2. 2x vytlačiť a dodať s vlastnoručným podpisom ako autor, perom píšucim modrou farbou, stiahnuté licenčné zmluvy v slovenskom jazyku (jeden štvorstranový PDF súbor obsahujúci zmluvu so Slovenskou Republikou a Univerzitou Komenského).
  3. 1x kópia titulného listu práce (archív ŠO)( titulný list nie je totožný s obálkou práce )
  4. 1x kópia ZP (archív ŠO)
  5. Okrem elektronickej prílohy v AISe treba počítať s tým, že všetky súčasti softvérového diela budete vedieť predviesť pri obhajobe (platí pre bakalárske práce), resp. pre diplomové práce sa dostavíte k oponentovi a školiteľovi za účelom predvedenia aplikácie a zdrojových kódov.


 • Názov práce musí byť totožný s názvom zadania práce. ( dodržiavať veľké a malé písmená, bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene, jazyk... ). Zadanie v AIS2 musí byť 100% totožný s názvom práce

Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce

 • je potrebné si potvrdiť tlačivo Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici 1x, toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na študijné oddelenie

Úlohy školiteľa

 1. Pred označením zadania v AISe flagom "úplné": musia mať všetky záverečné práce odovzdávané do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) definovaný primárny aj sekundárny jazyk - musia byť odlišné. Väčšina záverečných prác bude mať primárny jazyk slovenský, sekundárny jazyk je v takomto prípade anglický. Ak je primárny jazyk iný ako slovenský, sekundárny jazyk je slovenský. Aj v prípade, že ani primárny ani sekundárny jazyk nie je anglický, treba ale zadať názov záverečnej práce aj v anglickom jazyku - inak by sa nedal vložiť abstrakt v angličtine. (Toto je technicky zabezpečené v parametroch.) Názov záverečnej práce teda bude tiež v dvoch jazykoch. Záverečnú prácu, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, CRZP odmietne - neurobí kontrolu originality a práca sa dostane do stavu "neimportované v CRZP".
 2. Predtým ako študent prácu vytlačí: Vytlačiť a odovzdať študentovi ZP, ak študent menil zadanie práce (tlačivo "FMFI zadanie ZP" zo systému AIS2 s konfiguráciou podpisov 1x študent, 1x vedúci, 1x garant)
 3. Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 (od roku 2014 zabezpečuje KAI)
 4. Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k protokolu o originalite (1ks, sekretariát katedry, DD.MM.2018 pre diplomové práce, DD.MM.2018 pre bakalárske práce)

Úlohy katedry

 1. Zabezpečiť vytlačenie tlačiva o kontrole originality, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane protokolu originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.
 2. Zabezpečiť posudky.