(100 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
= Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác =
+
{{DISPLAYTITLE:Odovzdávanie diplomových a bakalárskych prác}}
 +
= Odovzdávanie diplomových a bakalárskych prác =
  
'''Diplomové práce''' sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 3 kusy
+
Aktualizované: máj 2022
(zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, oponent, knižnica) do '''6.5.2011''' (aplikovaná informatika a kognitívna veda)<br>
+
'''Bakalárske práce''' sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 kusy
+
(zviazané a podpísané, určenie: školiteľ, knižnica) do '''03.06.2011'''.
+
  
Odporúčame prečítať si [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=2669 informácie fakulty o záverečných prácach].
+
Odporúčame prečítať si [http://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/zaverecne-prace/ informácie fakulty o záverečných prácach].
  
Študent pri odovzdávaní záverečnej práce postupuje takto:
+
[[Media:vzor_prace.pdf|Vzor prvých strán záverečnej práce]]
  
# '''AK''' nemá vytlačené úplne vyplnené (vrátane cieľa) <ol><li> 1x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podísané študentom a vedúcim práce</li><li> 3x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podpísané študentom, 2x vedúcim (jeden podpis je súhlas s odovzdaním finálnej verzie práce) a garantom,</ol>'''TAK''' od školiteľa získa PDF zo systému AIS a následne zabezpečí na tlačivá všetky chýbajúce podpisy.
+
* Netreba písať číslo študijného odboru na titulnom liste záverečnej práce.
# v AIS2 študent zistí 36-miestny kód práce, ktorý treba napísať na jej titulný list (NIE na obal práce), kód nájde v časti záverečná práca, kde pod ikonou bežca zvolí opäť možnosť záverečná práca.
+
* Ak na obálke alebo titulnom liste chcete mať logo fakulty alebo univerzity, použite [https://uniba.sk/o-univerzite/loga-a-symboly-uk/na-stiahnutie/loga-fakult/ nové logá].
# študent naskenuje podpísané tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podpísané študentom, garantom a 2x vedúcim (jeden podpis je súhlas s odovzdaním finálnej verzie práce), toto naskenované tlačivo je súčasť elektronickej verzie práce. Definitívnu podobu práce vloží študent do AIS2 a označí ju ako finálnu.
+
# po vložení práce do AIS2 a jej označení ako finálnej, študent vytlačí:
+
## 3x licenčnú zmluvu z AIS2 a podpíše ju
+
## 1x [[Media:titul.pdf|titulný list]] práce
+
## 3x výsledok originality z AIS2 ('''<font color=red>cca 24 hodín po vložení práce do AIS2</font>''')
+
# do 6.mája, 19:00 odovzdá na sekretariáte KAI (i24)
+
## všetky vytlačené veci z predchádzajúceho bodu
+
## 1x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce'' podpísané študentom a vedúcim práce
+
# katedra zabezpečí vytlačenie tlačiva o kontrole originality zo systému THESES, ak už bude k dispozícií, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane oboch protokolov originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.
+
  
== Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce ==
+
== Termíny ==
  
*je potrebné si potvrdiť tlačivo [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/fakulta/legislativa/zav_prace/zav_prace_3.pdf Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov] študenta voči knižnici 1x, toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na '''študijné oddelenie'''
+
[[Important Dates for State Examinations and Final Theses/sk|Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác]]
  
== Posudky ==  
+
== Úlohy študenta ==
 +
 
 +
# Získať od školiteľa 1x tlačivo ''Zadanie záverečnej práce '''(ZP)''' '', ak študent menil tému (tlačivo "FMFI zadanie ZP" z AISu) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ).
 +
# Zabezpečiť ''' ''všade'' totožný názov práce''' – v AIS, v zadaní práce, v PDF práce, vo vytlačenej a zviazanej práci (dodržiavať veľké a malé písmená, bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene, jazyk... ). '''Nesmie mať bodku na konci.'''
 +
# Prácu '''odovzdať do systému AIS2''' a označiť ju ako '''finálnu'''. K bakalárskej práci treba odovzdať aj '''elektronickú prílohu''' (ZIP-súbor), v ktorej musia byť:
 +
## všetky zdrojové súbory, konfiguračné súbory, vstupné a výstupné dáta, ak nie sú chránené licenciami alebo pravidlami na spracovanie osobných údajov do rozsahu rozumného limitu (údajne AIS má limit na PDF práce 50MB a na prílohu limit nemá, samozrejme, nie je rozumné tam nahrávať všetko, ak je toho priveľa), okrem toho príloha môže obsahovať
 +
## akékoľvek ďalšie prílohy k práci, technickú dokumentáciu, ktorá je nad rámec rozsahu textu práce v rátane ďalších tabuliek, grafov, záznamov z experimentov, analýz, predspracovania údajov, obrazovú a videodokumentáciu, všetko do rozsahu rozumného limitu
 +
## k vytlačenej práci sa elektronická príloha vo forme CD ROM alebo USB kľúča už neprikladá.
 +
# Elektronicky vyplniť '''licenčnú zmluvu''' (viď [https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/zaverecne-prace/ stránky FMFI o záverečných prácach], časť ''Odovzdanie záverečnej práce v a.r. 2020/21 v čase mimoriadnej situácie'').
 +
# '''Doručiť na KAI''' nasledujúce dokumenty '''najneskôr dva týždne pred konaním obhajoby''' (v zátvorke je len účel, všetko sa odovzdáva naraz na sekretariáte):
 +
#* 1× diplomovú alebo 1× bakalársku prácu (pre archív knižnice)
 +
#** zviazanú '''tepelnou väzbou''' – špirálová nie je dovolená, knižná je do archívu zbytočná
 +
#** obsahujúcu '''titulný list''' a '''podpísané zadanie práce'''
 +
#** môže byť tlačená aj obojstranne.
 +
#* 1× '''podpísané zadanie práce''' (pre archív ŠO)
 +
#** Dbajte aby '''podpisy''' – originály boli vždy, všade jedine '''modrým''' perom, v administratíve sa čierna farba považuje za kópiu.
 +
#* 1× kópia '''titulného listu''' práce (pre archív ŠO) – titulný list nie je totožný s obálkou práce! (viď [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf Vnútorný predpis UK č. 7/2018])
 +
#* Prácu a dokumenty je možné doručiť '''poštou''', do '''podateľne FMFI''', alebo '''po osobnej dohode p. sekretárke''' (kancelária I-24).
 +
#** Poštová adresa: FMFI UK; Zdenka Slobodová, KAI; Mlynská dolina; 842 48 Bratislava
 +
#** E-mail p. sekretárky: zdenka.slobodova{{@}}fmph.uniba.sk
 +
# Okrem elektronickej prílohy v AISe treba počítať s tým, že všetky súčasti softvérového diela budete vedieť predviesť pri obhajobe (platí pre bakalárske práce), resp. pre diplomové práce sa dostavíte k oponentovi a školiteľovi za účelom predvedenia aplikácie a zdrojových kódov.
 +
 
 +
=== Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce ===
 +
 
 +
Po obhájení práce je potrebné si potvrdiť tlačivo [https://fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/tlaciva/Vysporiadanie_KEC.doc Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov] študenta voči knižnici 1×, toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na '''študijné oddelenie'''.
 +
 
 +
== Úlohy školiteľa ==
 +
 
 +
# '''Pred označením zadania v AISe flagom "úplné"''': ''musia mať všetky záverečné práce odovzdávané do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) definovaný primárny aj sekundárny jazyk - musia byť odlišné. Väčšina záverečných prác bude mať primárny jazyk slovenský, sekundárny jazyk je v takomto prípade anglický. Ak je primárny jazyk iný ako slovenský, sekundárny jazyk je slovenský. Aj v prípade, že ani primárny ani sekundárny jazyk nie je anglický, treba ale zadať názov záverečnej práce aj v anglickom jazyku - inak by sa nedal vložiť abstrakt v angličtine. (Toto je technicky zabezpečené v parametroch.) Názov záverečnej práce teda bude tiež v dvoch jazykoch. Záverečnú prácu, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, CRZP odmietne - neurobí kontrolu originality a práca sa dostane do stavu "neimportované v CRZP".''
 +
# '''Predtým ako študent prácu vytlačí''': Vytlačiť a odovzdať študentovi ZP, ak študent menil zadanie práce (tlačivo "FMFI zadanie ZP" zo systému AIS2 s konfiguráciou podpisov 1x študent, 1x vedúci, <span style="text-decoration: line-through;">1x garant</span>)
 +
# Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 (od roku 2014 zabezpečuje KAI)
 +
# Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k protokolu o originalite (1ks, sekretariát katedry, DD.MM.2018 pre diplomové práce, DD.MM.2018 pre bakalárske práce)
 +
 
 +
== Úlohy katedry ==
 +
 
 +
# Zabezpečiť vytlačenie tlačiva o kontrole originality, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane protokolu originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.
 +
# Zabezpečiť posudky.
  
(školiteľa a oponenta) na diplomové práce sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v počte 2 podpísané kusy do 30.5.2011 a posudok (školiteľa) pre bakalárske práce v počte 2 podpísané kusy do 20.6.2011.
 
  
 
__notoc__
 
__notoc__

Latest revision as of 12:34, 4 May 2022

Odovzdávanie diplomových a bakalárskych prác

Aktualizované: máj 2022

Odporúčame prečítať si informácie fakulty o záverečných prácach.

Vzor prvých strán záverečnej práce

 • Netreba písať číslo študijného odboru na titulnom liste záverečnej práce.
 • Ak na obálke alebo titulnom liste chcete mať logo fakulty alebo univerzity, použite nové logá.

Termíny

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

Úlohy študenta

 1. Získať od školiteľa 1x tlačivo Zadanie záverečnej práce (ZP) , ak študent menil tému (tlačivo "FMFI zadanie ZP" z AISu) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ).
 2. Zabezpečiť všade totožný názov práce – v AIS, v zadaní práce, v PDF práce, vo vytlačenej a zviazanej práci (dodržiavať veľké a malé písmená, bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene, jazyk... ). Nesmie mať bodku na konci.
 3. Prácu odovzdať do systému AIS2 a označiť ju ako finálnu. K bakalárskej práci treba odovzdať aj elektronickú prílohu (ZIP-súbor), v ktorej musia byť:
  1. všetky zdrojové súbory, konfiguračné súbory, vstupné a výstupné dáta, ak nie sú chránené licenciami alebo pravidlami na spracovanie osobných údajov do rozsahu rozumného limitu (údajne AIS má limit na PDF práce 50MB a na prílohu limit nemá, samozrejme, nie je rozumné tam nahrávať všetko, ak je toho priveľa), okrem toho príloha môže obsahovať
  2. akékoľvek ďalšie prílohy k práci, technickú dokumentáciu, ktorá je nad rámec rozsahu textu práce v rátane ďalších tabuliek, grafov, záznamov z experimentov, analýz, predspracovania údajov, obrazovú a videodokumentáciu, všetko do rozsahu rozumného limitu
  3. k vytlačenej práci sa elektronická príloha vo forme CD ROM alebo USB kľúča už neprikladá.
 4. Elektronicky vyplniť licenčnú zmluvu (viď stránky FMFI o záverečných prácach, časť Odovzdanie záverečnej práce v a.r. 2020/21 v čase mimoriadnej situácie).
 5. Doručiť na KAI nasledujúce dokumenty najneskôr dva týždne pred konaním obhajoby (v zátvorke je len účel, všetko sa odovzdáva naraz na sekretariáte):
  • 1× diplomovú alebo 1× bakalársku prácu (pre archív knižnice)
   • zviazanú tepelnou väzbou – špirálová nie je dovolená, knižná je do archívu zbytočná
   • obsahujúcu titulný listpodpísané zadanie práce
   • môže byť tlačená aj obojstranne.
  • podpísané zadanie práce (pre archív ŠO)
   • Dbajte aby podpisy – originály boli vždy, všade jedine modrým perom, v administratíve sa čierna farba považuje za kópiu.
  • 1× kópia titulného listu práce (pre archív ŠO) – titulný list nie je totožný s obálkou práce! (viď Vnútorný predpis UK č. 7/2018)
  • Prácu a dokumenty je možné doručiť poštou, do podateľne FMFI, alebo po osobnej dohode p. sekretárke (kancelária I-24).
   • Poštová adresa: FMFI UK; Zdenka Slobodová, KAI; Mlynská dolina; 842 48 Bratislava
   • E-mail p. sekretárky: zdenka.slobodova@fmph.uniba.sk
 6. Okrem elektronickej prílohy v AISe treba počítať s tým, že všetky súčasti softvérového diela budete vedieť predviesť pri obhajobe (platí pre bakalárske práce), resp. pre diplomové práce sa dostavíte k oponentovi a školiteľovi za účelom predvedenia aplikácie a zdrojových kódov.

Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce

Po obhájení práce je potrebné si potvrdiť tlačivo Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici 1×, toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na študijné oddelenie.

Úlohy školiteľa

 1. Pred označením zadania v AISe flagom "úplné": musia mať všetky záverečné práce odovzdávané do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) definovaný primárny aj sekundárny jazyk - musia byť odlišné. Väčšina záverečných prác bude mať primárny jazyk slovenský, sekundárny jazyk je v takomto prípade anglický. Ak je primárny jazyk iný ako slovenský, sekundárny jazyk je slovenský. Aj v prípade, že ani primárny ani sekundárny jazyk nie je anglický, treba ale zadať názov záverečnej práce aj v anglickom jazyku - inak by sa nedal vložiť abstrakt v angličtine. (Toto je technicky zabezpečené v parametroch.) Názov záverečnej práce teda bude tiež v dvoch jazykoch. Záverečnú prácu, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, CRZP odmietne - neurobí kontrolu originality a práca sa dostane do stavu "neimportované v CRZP".
 2. Predtým ako študent prácu vytlačí: Vytlačiť a odovzdať študentovi ZP, ak študent menil zadanie práce (tlačivo "FMFI zadanie ZP" zo systému AIS2 s konfiguráciou podpisov 1x študent, 1x vedúci, 1x garant)
 3. Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 (od roku 2014 zabezpečuje KAI)
 4. Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k protokolu o originalite (1ks, sekretariát katedry, DD.MM.2018 pre diplomové práce, DD.MM.2018 pre bakalárske práce)

Úlohy katedry

 1. Zabezpečiť vytlačenie tlačiva o kontrole originality, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane protokolu originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.
 2. Zabezpečiť posudky.