Štatistické výpočty 1-AIN-520

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Štatistické výpočty (1-AIN-520)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (3)
Kredity: 4
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-520 (fakultná služba)
Vyučujúci: Doc. RNDr. František Lamoš, CSc.
E-mail: lamos@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Naučiť študentov jednotlivým metódam testovania a vyhodnocovania experimentov.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Statistical Calculations)