Sylaby štátnych záverečných skúšok
magisterského študijného programu
Aplikovaná informatika
a
Aplikovaná informatika (konverzný program)

Garant: Prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
             durikovic @ fmph.uniba.sk


Štátnicový predmet 2-AIN-991 Obhajoba diplomovej práce

Doneste si svoj vlastný notebook na ktorom budete prezentovať a ukazovať demo alebo animácie. Čas na prezentáciu je limitovaný na 13 minút potom Vám zaznie budík a ak ste neskončili prejdete na posledný slide prezentácie a poďakujete za pozornosť.

Odporúčania k prezentácii: Po názve práce a uvedení mien školiteľa/diplomanta sa zamerajte na to aby ste zhrnuli všetky Vaše výsledky, teda to čo ste dosiali. Ak máte animácie v skrátenej forme ich ukážte hneď na slide č.3. Toto je najdôležitejšia časť obhajoby ak si to dáte na koniec môžete ju nestihnúť odprezentovať.

Ďalej môže nasledovať spôsob AKO ste k výsledkom došli a nakoniec ukážete Váš výskum v skratke.

K otázkam oponenta/školiteľa z posudkov si pripravte slide na každú otázku, použijete ich po obhajobe po precitaní posudkov. Obhajobu si skúste doma povedať skoro naspamäť, robia to aj profesionáli.


  1. Hodnotenie A
  2. Hodnotenie B
  3. Hodnotenie C
  4. Hodnotenie D
  5. Hodnotenie E môže získať samostatná práca spĺňajúca viac ako 2/3 zadaných cieľov v prihláške s pôvodnými správnymi výsledkami.
  6. Hodnotenie Fx ostatné práce nezaraditeľné do lepšieho hodnotenia; plagiatorstvo (s návrhom na vylúčenie zo štúdia); zjavne odfláknutá niektorá casť práce, implementácie alebo prezentácie; práca nespĺňajúca viac ako 2/3 zadaných cieľov v prihláške.

Práca nebude akceptovaná na obhajobu ak nebude spĺňať nasledujúce základné požiadavky: a, zmluva nebude obsahovať všetky potrebné podpisy. b, nebude dodržaná štruktúra práce a obsah jednotlivých častí c, práca bude kompilátom sekundárnych zdrojov bez vlastného výskumu a analýz. d, v práci nebudú uvedené referencie na použité zdroje, čiže vyskytne sa v nej plagiátorstvo alebo zneužitie Internetu e, autor/ka nedodrží uvedené požiadavky na formu f, jazyková úroveň práce nebude zodpovedať úrovni absolventa magisterského štúdia.

Štátnicový predmet 2-AIN-953 Metódy aplikovanej informatiky

Doneste si svoj vlastný notebook na ktorom budete bežať MS Teams aby sa mohla Vaša odpoveď vysielať online účastníkom.

Študent si ťahá jednu otázku náhodne zo zvoleného predmetu.

2-AIN-185/00 Formálne metódy tvorby softvéru - D. Gruska

1. Vysvetlite princíp bisimulácie a jeho použitie na verifikáciu vlastností programov.

2. Modálne a temporálne logiky a ich použitie na verifikáciu vlastností programov.

3. Procesové algebry, syntax, sémantika, použitie.

4. Časové automaty, princípy, vlastnosti a použitie.

5. Petriho siete, druhy, vlastnosti a použitie.


2-AIN-206/15 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov - R. Ďurikovič

6. Animácie pohybu a orientácie, nearest neighbor, lineárna interpolácia, interpolačný spline na animáciu pohybu, Kubická Bézierova interpolačná krivka, C1 spojitosť kompozície kriviek.

7. Quaternion a orientácia, os rotácie a uhol, reprezentácia quaterniónom, rotácia v priestore pomocou quaterniónov, inverzný quaternión, kompozícia rotácie dvoch quaterniónov, interpolácia SLERP (Sférická lineárna interpolácia), interpolácie dvoch a viacerých quaternionov, Catmull-Rom interpolácia.

8. Detekcie kolízie, nutná a postačujúca podmienka kedy nie sú dve telesá v kolízii, deliaca rovina, broad phase (hierachycká mriežka), mid phase (hierarchie obálok, Voronoiove oblasti v kolízii, vysvetlujte na príklade kolízie gula x kapsula, dekompozícia telesa na konvexné časti), narrow phase (Minkowskeho priestor a blízkosť konvexných telies).

9. Numerické riešenie diferenciálnych rovníc, ODE prvého rádu separovateľné, Rovnice pohybu prvého rádu rýchlosť, zrýchlenie, Eulerova metóda, MidPoint metóda, Runge-Kuta metóda, podmienka stability na voľbu časového kroku.

10. Dynamika tuhých telies, definícia problému, Pozícia, ťažisko a orientácia telesa, rovnice pohybu (4 ODE), rýchlosť, zrýchlenie, uhľová rýchlosť a uhľové zrýchlenie, matica hybnosti (matica inercie) matica hybnosti pre guľu, pevný kváder, posunutý kváder.


2-INF-150/15 Strojové učenie - V. Boža, M. Šuppa, T. Vinař

11. Regresia. Lineárna regresia, riešenie pomocou normálnych rovníc a gradientovej metódy, generalizovaná lineárna regresia, regularizácia.

12. Neurónové siete. Rozdiely medzi logistickou regresiou a jednoduchým perceptrónom. Skryté vrstvy v neurónových sieťach. Konvolučné neurónové siete. Metóda spätnej propagácie.

13. Support vector machines. Základná formulácia, duálna formulácia. Kernelová metóda.

14. Hlasovacie schémy. Bagging a boosting. Aplikácia na rozhodovacie stromy. Náhodné lesy.

15. Teória strojového učenia. Matematický model strojového učenia. Výchylka a rozptyl. Holdout testing. PAC (probably approximately correct) učenie, VC (Vapnik-Cervonenkis) dimenzia.


2-AIN-113/22 Výpočtová fuzzy logika, modelovanie a systémy - D. Guller

16. Reziduované zväzy - základné vlastnosti, triangulárne (ko-)normy, reziduácie, spojitosť, mnohohodnotové (manyvalued - MV), Goedelove (G), produktové (P) algebry/variety.

17. Mnohohodnotové (fuzzy) logiky a výpočtové formalizmy (Lukasiewiczova, Goedelova, produktová), Davis–Putnam–Logemann–Loveland (DPLL) procedúra, binárna rezolúcia, hyper-rezolúcia.

18. Fuzzy množiny, fuzzy čísla a aritmetika, diskrétne fuzzy množiny, modifikátory fuzzy množín (hedges).

19. Fuzzy aproximačné modely, fuzzy (F) transform, fuzzy cluster analýza.

20. Fuzzy inferencia, kompozičné pravidlo inferencie (compositional rule of inference - CRI), fuzzy pravidlá - Mamdani-ho typu, Sugeno-Takagi-ho typu, lingvistická premenná, Zadehov prístup, fuzzifikácia/defuzzifikácia, fuzzy inferenčné systémy, fuzzy riadiče (lineárne fuzzy proporčno-integračno-derivačné (proportional-integral-derivative - PID) a inkrementálne riadenie).


2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike - T. Jajcayová

21. Grupy, cyklické grupy, modulárna aritmetika, primitívny koreň, aplikácia do generátora pseudonáhodných čísel, lineárny kongruentálny generátor.

22. Jednosmerné funkcie, diskrétny logaritmus, aplikácie do Diffie-Helman protokolu výmeny kľúča, využitie v krypto systémoch s verejným kľúčom.

23. Maticová algebra, modulárne matice, aplikácie, determinanty, lineárne transformácie, quaterniony.

24. Matematický koncept symetrie, grupy automorfizmov, izomorfizmy, permutácie, výpočtová zložitosť problému izomorfizmu grafov, nájdenia grupy automorfizmov štruktúry a pod.

25. Teória čísel, prvočíselné testy (aj pravdepodobnostné), rozšírený Euklidov algoritmus - aplikácie, rýchla modulárna exponenciácia (aj so zložitosťami), malá Fermatova veta, Eulerova veta, aplikácie do RSA krypto systému.