m
m
Line 28: Line 28:
 
Pozri tiež: [[State Examinations for Bachelor Program in Applied Informatics - students for students starting in the academic year 2013/2014 or earlier|Štátne záverečné skúšky bakalárskeho programu Aplikovaná informatika - pre šudentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2013/2014 alebo skôr]]
 
Pozri tiež: [[State Examinations for Bachelor Program in Applied Informatics - students for students starting in the academic year 2013/2014 or earlier|Štátne záverečné skúšky bakalárskeho programu Aplikovaná informatika - pre šudentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2013/2014 alebo skôr]]
  
# M. Základné kombinatorické konfigurácie. Binomické koeficienty. Princíp zapojenia a vypojenia. <br>P. Rýchle algoritmy hľadania podreťazca v reťazci. Kompresia textov a Huffmanovo kódovanie. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.<br>A. Správa pamäti: jednoduchá správa pamäti, virtuálna pamäť, stránkovanie, segmentovanie. Algoritmy výmeny stránok.
+
# M. Základné kombinatorické konfigurácie. Binomické koeficienty. Princíp zapojenia a vypojenia. <br>P. Rýchle algoritmy hľadania podreťazca v reťazci. Kompresia textov a Huffmanovo kódovanie. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch. <br>A. Správa pamäti: jednoduchá správa pamäti, virtuálna pamäť, stránkovanie, segmentovanie. Algoritmy výmeny stránok.
# M. Typy dôkazov. Priamy a nepriamy dôkaz. Dôkaz sporom. Matematická indukcia. <br>P. Rozdeľuj a panuj triediace algoritmy. Využitie rekurzie, možné problémy s rekurziou v rôznych jazykoch. Vlastnosti algoritmu merge-sort zdola nahor. <br>A. Bezpečnosť sietí – bezpečnostné problémy a mechanizmy na rôznych vrstvách – VLAN.
+
# M. Typy dôkazov. Priamy a nepriamy dôkaz. Dôkaz sporom. (Ilustrovat na zakladnej teorii cisel. Delitelnost, prvociselnost, atd. ) Matematická indukcia. <br>P. Rozdeľuj a panuj triediace algoritmy. Využitie rekurzie, možné problémy s rekurziou v rôznych jazykoch. Vlastnosti algoritmu merge-sort zdola nahor. <br>A. Bezpečnosť sietí – bezpečnostné problémy a mechanizmy na rôznych vrstvách – VLAN.
# M. Diskrétne číselné množiny: Z, N. Základy teórie čísel. Deliteľnosť. Prvočísla. Modulárna aritmetika. <br>P. Efektívne realizácie dátových štruktúr Set a Multiset. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.<br>A. Navrhovanie databáz: relačný model dát, kardinalita vzťahov. Navrhovanie databáz: relačný model dát, entitno relačný model dát, kardinalita vzťahov, roly entít, n-árne vzťahy, transformovanie entitno relačneho modelu na relačný, reprezentovanie podmnožín, kontextualizácia dát, reifikovanie, meta modelovanie, typy a ich explicitné uchovávanie.
+
# M. Diskrétna pravdepodobnosť. Experiment a náhodný jav. Bernoulliho schéma. Podmienená pravdepodobnosť. Bayesova veta. <br>P. Efektívne realizácie dátových štruktúr Set a Multiset. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch. <br>A. Navrhovanie databáz: relačný model dát, entitno relačný model dát, kardinalita vzťahov, roly entít, n-árne vzťahy, transformovanie entitno relačneho modelu na relačný, reprezentovanie podmnožín, kontextualizácia dát, reifikovanie, meta modelovanie, typy a ich explicitné uchovávanie.
# M. Rekurzia, rekurentné vzťahy. Metódy riešenia rekurentných vzťahov. Slovné úlohy, vedúce k rekurentným vzťahom, kde takýto vzťah treba nájsť a zostaviť, určiť správne počiatočné podmienky a následne rekurentný vzťah vyriešiť.<br>P. Ošetrovanie chýb, assert, výnimky, testy, rozdiely v rôznych jazykoch.<br>A. Modelovanie a návrh: entitno-relačný diagram, diagram dátových tokov, UML diagramy: use-case, stavový, activity, sekvenčný, komponentný, triedny, deployment. Študent vie nakresliť príklad každého diagramu a vysvetliť ho.
+
# M. Relácie na množine. Relácia ekvivalencie a rozklady množín. Čiastočne usporiadané množiny. <br>P. Ošetrovanie chýb, assert, výnimky, testy, rozdiely v rôznych jazykoch. <br>A. Modelovanie a návrh: entitno-relačný diagram, diagram dátových tokov, UML diagramy: use-case, stavový, activity, sekvenčný, komponentný, triedny, deployment. Študent vie nakresliť príklad každého diagramu a vysvetliť ho.
# M. Zobrazenia. Injektívne, surjektívne a bijektívne zobrazenia. Inverzné zobrazenia.<br>P. Efektívne reprezentácie dátovej štruktúry graf. Využitie problému Union-find pri hľadaní kostry grafu. <br>A. Sieťová architektúra, vrstvové modely, služby – vrstva, rozhranie, protokol, fyzický a logický tok údajov. Kľúčové problémy pri návrhu sietí.
+
# M. Injektívne, surjektívne a bijektívne zobrazenia. Spočítateľné a nespočítateľné množiny. Cantorova diagonalizačná metóda. <br>P. Efektívne reprezentácie dátovej štruktúry graf. Využitie problému Union-find pri hľadaní kostry grafu. <br>A. Sieťová architektúra, vrstvové modely, služby – vrstva, rozhranie, protokol, fyzický a logický tok údajov. Kľúčové problémy pri návrhu sietí.
# M. Limita a spojitosť funkcii jednej reálnej premennej.<br>P. Efektívne realizácie dátovej štruktúry asociatívneho poľa. Riešenie kolízií. Implementácie asociatívneho poľa v rôznych jazykoch.<br>A. Správa zariadení a správa súborov: radič, spôsoby prenosu údajov medzi radičom a pamäťou. software správy zariadení. Pojem súbor a adresár, druhy súborov, spôsoby kódovania znakov v textových súboroch. Implementácia súborového systému.
+
# M. Limita a spojitosť funkcii jednej reálnej premennej. <br>P. Efektívne realizácie dátovej štruktúry asociatívneho poľa. Riešenie kolízií. Implementácie asociatívneho poľa v rôznych jazykoch. <br>A. Správa zariadení a správa súborov: radič, spôsoby prenosu údajov medzi radičom a pamäťou. software správy zariadení. Pojem súbor a adresár, druhy súborov, spôsoby kódovania znakov v textových súboroch.  
# M. Derivácia funkcii jednej reálnej premennej a jej využitie pri vyšetrovaní priebehu funkcii.<br>P. Efektívna realizácia operácií prioritného frontu PriorityQueue. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.<br>A. Operačný systém pri pohľade zvonku (služby, ich význam z pohľadu vyšších vrstiev vrstvového modelu počítača) a zvnútra (správa procesov, správa pamäti, správa zariadení a správa súborov). Hlavné úlohy jednotlivých správ.
+
# M. Derivácia funkcii jednej reálnej premennej a jej využitie pri vyšetrovaní priebehu funkcii. <br>P. Efektívna realizácia operácií prioritného frontu PriorityQueue. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch. <br>A. Operačný systém pri pohľade zvonku (služby, ich význam z pohľadu vyšších vrstiev vrstvového modelu počítača) a zvnútra (správa procesov, správa pamäti, správa zariadení a správa súborov). Hlavné úlohy jednotlivých správ.
# M. Primitívna funkcia a Riemannov určitý integrál a metódy ich výpočtu.<br>P. Algoritmy prechádzania stromových dátových štruktúr. Možnosti realizácie pomocou lazy algoritmov v rôznych jazykoch.<br>A. Organizácia počítačových systémov - vrstvový model počítača, súvislosti medzi vrstvami. Procesor (mikroprocesor, ALU, realizácia inštrukcií), vnútorná a vonkajšia pamäť, prídavné zariadenia, zbernica z hľadiska hardvéru aj softvéru.
+
# M. Primitívna funkcia a Riemannov určitý integrál a metódy ich výpočtu. <br>P. Algoritmy prechádzania stromových dátových štruktúr. Možnosti realizácie pomocou lazy algoritmov v rôznych jazykoch. <br>A. Organizácia počítačových systémov - vrstvový model počítača, súvislosti medzi vrstvami. Procesor (mikroprocesor, ALU, realizácia inštrukcií), vnútorná a vonkajšia pamäť, prídavné zariadenia, zbernica z hľadiska hardvéru aj softvéru.
# M. Výroková logika: symboly jazyka, formula, vytvárajúci strom formuly, ohodnotenie výrokových premenných, relácia splnenia formuly pri ohodnotení́; tautológia, splniteľnosť formuly; výrokovo logické vyplývanie, (ne)splniteľnosť množiny formúl a ich vzájomný vzťah.<br>P. Stromové dátové štruktúry. Rozdiely v implementácii pomocou dynamických dátových štruktúr v rôznych jazykoch.<br>A. Počítačové systémy: Základné logické funkcie a ich realizácia. Boolovské funkcie. Niektoré kombinačné obvody (sčítačka, multiplexor a demultiplexor).
+
# M. Logika prvého rádu: Syntax (symboly, termy, formuly) a sémantika (štruktúra, hodnota termu, splnenie formuly a teórie). Vyplývanie, nezávislosť, nesplniteľnosť a ich vzťah. <br>P. Stromové dátové štruktúry. Rozdiely v implementácii pomocou dynamických dátových štruktúr v rôznych jazykoch. <br>A. Počítačové systémy: Základné logické funkcie a ich realizácia. Boolovské funkcie. Niektoré kombinačné obvody (sčítačka, multiplexor a demultiplexor).
# M. Deterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje).<br>P. Spôsoby prehľadávania stavového priestoru, do hĺbky a do šírky, backtracking. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.<br>A. Klientské vs. serverové webové aplikácie, princíp fungovania, vysvetlenie sieťovej komunikácie a jej spracovania.
+
# M. Deterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje). <br>P. Spôsoby prehľadávania stavového priestoru, do hĺbky a do šírky, backtracking. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch. <br>A. Klientské vs. serverové webové aplikácie, princíp fungovania, vysvetlenie sieťovej komunikácie a jej spracovania.
# M. Nedeterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje).<br>P. Asymptotická výpočtová zložitosť, notácia veľké O, amortizovaná zložitosť.<br>A. Synchronizácia procesov a vlákien – zdieľanie údajov, časová závislosť, vzájomné vylúčenie, kritická sekcia, deadlock, busy waiting.  
+
# M. Nedeterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje). <br>P. Asymptotická výpočtová zložitosť, notácia veľké O, amortizovaná zložitosť. <br>A. Synchronizácia procesov a vlákien – zdieľanie údajov, časová závislosť, vzájomné vylúčenie, kritická sekcia, deadlock, busy waiting.  
# M. Turingov stroj, porovnanie s konečným automatom.<br>P. Lineárne dátové štruktúry (zoznam, front, zásobník), efektívna implementácia pomocou dynamických dátových štruktúr. Rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch.<br>A. Javascript: základné údajové štruktúry. Úloha a význam JS na strane klienta a na strane servera.
+
# M. Turingov stroj, porovnanie s konečným automatom. Existuje jazyk, ktorý sa nedá rozpoznať žiadnym TS? <br>P. Lineárne dátové štruktúry (zoznam, front, zásobník), efektívna implementácia pomocou dynamických dátových štruktúr. Rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch. <br>A. Javascript: základné údajové štruktúry. Úloha a význam JS na strane klienta a na strane servera.
# M. Existuje jazyk, ktorý sa nedá rozpoznať žiadnym TS?<br>P. Úloha abstraktného dátového typu, rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch. <br>A. Web: základná štruktúra dokumentu, metadáta, sekcie a nadpisy, zgrupovanie a elementy s text-level sémantikou, formuláre. Vlastnosti CSS, ich hodnoty, selektory, box model, statické, relatívne, absolútne a fixné polohovanie, media queries.
+
# M. Tablový alebo rezolvenčný  kalkul: Pravidlá kalkulu pre logiku prvého rádu. Vyslovte vetu o korektnosti a úplnosti, vysvetlite jej vzťah k vyplývaniu. <br>P. Úloha abstraktného dátového typu, rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch. <br>A. Web: základná štruktúra dokumentu, metadáta, sekcie a nadpisy, zgrupovanie a elementy s text-level sémantikou, formuláre. Vlastnosti CSS, ich hodnoty, selektory, box model, statické, relatívne, absolútne a fixné polohovanie, media queries.
 
+
 
[[Category:Bakalársky program Aplikovaná informatika]]
 
[[Category:Bakalársky program Aplikovaná informatika]]

Revision as of 21:41, 11 May 2018

Štátne záverečné skúšky,
študijný odbor 9.2.9. aplikovaná informatika, bakalárske štúdium

Garant: Doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
gruska @ ii.fmph.uniba.sk

Oznamujem študentom, že augustový termín štátnych skúšok je výlučne opravným termínom a nie je možné sa naň prihlásiť ako na prvý termín. Tento postup bol zvolený po dohode s pani študijnou prodekankou.

Úvodné poznámky

Štátne skúšky sa konajú z povinných predmetov bakalárskeho štúdia odboru Aplikovaná informatika a majú za úlohu zistiť, nakoľko študent zodpovedá profilu absolventa bakalárskeho štúdia. Štátna skúška pozostáva z dvoch častí (sylaby k bakalárskym štátniciam ostávajú v platnosti):

 • obhajoba bakalárskej práce – odporúčania
 • skúška z predmetu štátnej záverečnej skúšky Aplikovaná informatika – obsah.

Termín štátnej skúšky je zverejnený, koná sa na Katedre aplikovanej informatiky (miestnosť a čas budú upresnené neskôr). Prezentácia bakalárskej práce trvá 15 minút vrátane diskusie, ciže 10-12 minút na prejav. Dodržanie času bude tiež jednou zložkou hodnotenia na obhajobe.

Náhradný a opravný termín štátnej skúšky bude koncom augusta 2018. Aj bakalárske práce obhajované v tomto termíne je potrebné odovzdať načas.

Študenti si musia zabezpečiť vlastný notebook, na ktorom budú prezentovať svoje bakalárske práce. V prípade záujmu môžeme požičať notebook Lenovo s OS Windows 7 a Linux - kontakt: P. Petrovič.

Tí, čo si dávajú prihlášku na bakalárske štátnice, mali by v nej explicitne uviesť, že chcú aj obhajovať bakalársku prácu. Tí, ktorí už prihlášku dali a neuviedli explicitne, že idú aj obhajovať bakalárku, tak nemusia dodatočne urobiť. Len v prípade, ze NEJDÚ obhajovať, nech to zahlásia na študijnom oddelení.

Obsah štátnej záverečnej skúšky z predmetu Aplikovaná informatika

Študent dostane jednu otázku, ktorá bude spravidla pozostávať z troch častí, každá z jedného z doleuvedených okruhov.

Pozri tiež: Štátne záverečné skúšky bakalárskeho programu Aplikovaná informatika - pre šudentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2013/2014 alebo skôr

 1. M. Základné kombinatorické konfigurácie. Binomické koeficienty. Princíp zapojenia a vypojenia.
  P. Rýchle algoritmy hľadania podreťazca v reťazci. Kompresia textov a Huffmanovo kódovanie. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
  A. Správa pamäti: jednoduchá správa pamäti, virtuálna pamäť, stránkovanie, segmentovanie. Algoritmy výmeny stránok.
 2. M. Typy dôkazov. Priamy a nepriamy dôkaz. Dôkaz sporom. (Ilustrovat na zakladnej teorii cisel. Delitelnost, prvociselnost, atd. ) Matematická indukcia.
  P. Rozdeľuj a panuj triediace algoritmy. Využitie rekurzie, možné problémy s rekurziou v rôznych jazykoch. Vlastnosti algoritmu merge-sort zdola nahor.
  A. Bezpečnosť sietí – bezpečnostné problémy a mechanizmy na rôznych vrstvách – VLAN.
 3. M. Diskrétna pravdepodobnosť. Experiment a náhodný jav. Bernoulliho schéma. Podmienená pravdepodobnosť. Bayesova veta.
  P. Efektívne realizácie dátových štruktúr Set a Multiset. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
  A. Navrhovanie databáz: relačný model dát, entitno relačný model dát, kardinalita vzťahov, roly entít, n-árne vzťahy, transformovanie entitno relačneho modelu na relačný, reprezentovanie podmnožín, kontextualizácia dát, reifikovanie, meta modelovanie, typy a ich explicitné uchovávanie.
 4. M. Relácie na množine. Relácia ekvivalencie a rozklady množín. Čiastočne usporiadané množiny.
  P. Ošetrovanie chýb, assert, výnimky, testy, rozdiely v rôznych jazykoch.
  A. Modelovanie a návrh: entitno-relačný diagram, diagram dátových tokov, UML diagramy: use-case, stavový, activity, sekvenčný, komponentný, triedny, deployment. Študent vie nakresliť príklad každého diagramu a vysvetliť ho.
 5. M. Injektívne, surjektívne a bijektívne zobrazenia. Spočítateľné a nespočítateľné množiny. Cantorova diagonalizačná metóda.
  P. Efektívne reprezentácie dátovej štruktúry graf. Využitie problému Union-find pri hľadaní kostry grafu.
  A. Sieťová architektúra, vrstvové modely, služby – vrstva, rozhranie, protokol, fyzický a logický tok údajov. Kľúčové problémy pri návrhu sietí.
 6. M. Limita a spojitosť funkcii jednej reálnej premennej.
  P. Efektívne realizácie dátovej štruktúry asociatívneho poľa. Riešenie kolízií. Implementácie asociatívneho poľa v rôznych jazykoch.
  A. Správa zariadení a správa súborov: radič, spôsoby prenosu údajov medzi radičom a pamäťou. software správy zariadení. Pojem súbor a adresár, druhy súborov, spôsoby kódovania znakov v textových súboroch.
 7. M. Derivácia funkcii jednej reálnej premennej a jej využitie pri vyšetrovaní priebehu funkcii.
  P. Efektívna realizácia operácií prioritného frontu PriorityQueue. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
  A. Operačný systém pri pohľade zvonku (služby, ich význam z pohľadu vyšších vrstiev vrstvového modelu počítača) a zvnútra (správa procesov, správa pamäti, správa zariadení a správa súborov). Hlavné úlohy jednotlivých správ.
 8. M. Primitívna funkcia a Riemannov určitý integrál a metódy ich výpočtu.
  P. Algoritmy prechádzania stromových dátových štruktúr. Možnosti realizácie pomocou lazy algoritmov v rôznych jazykoch.
  A. Organizácia počítačových systémov - vrstvový model počítača, súvislosti medzi vrstvami. Procesor (mikroprocesor, ALU, realizácia inštrukcií), vnútorná a vonkajšia pamäť, prídavné zariadenia, zbernica z hľadiska hardvéru aj softvéru.
 9. M. Logika prvého rádu: Syntax (symboly, termy, formuly) a sémantika (štruktúra, hodnota termu, splnenie formuly a teórie). Vyplývanie, nezávislosť, nesplniteľnosť a ich vzťah.
  P. Stromové dátové štruktúry. Rozdiely v implementácii pomocou dynamických dátových štruktúr v rôznych jazykoch.
  A. Počítačové systémy: Základné logické funkcie a ich realizácia. Boolovské funkcie. Niektoré kombinačné obvody (sčítačka, multiplexor a demultiplexor).
 10. M. Deterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje).
  P. Spôsoby prehľadávania stavového priestoru, do hĺbky a do šírky, backtracking. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
  A. Klientské vs. serverové webové aplikácie, princíp fungovania, vysvetlenie sieťovej komunikácie a jej spracovania.
 11. M. Nedeterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje).
  P. Asymptotická výpočtová zložitosť, notácia veľké O, amortizovaná zložitosť.
  A. Synchronizácia procesov a vlákien – zdieľanie údajov, časová závislosť, vzájomné vylúčenie, kritická sekcia, deadlock, busy waiting.
 12. M. Turingov stroj, porovnanie s konečným automatom. Existuje jazyk, ktorý sa nedá rozpoznať žiadnym TS?
  P. Lineárne dátové štruktúry (zoznam, front, zásobník), efektívna implementácia pomocou dynamických dátových štruktúr. Rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch.
  A. Javascript: základné údajové štruktúry. Úloha a význam JS na strane klienta a na strane servera.
 13. M. Tablový alebo rezolvenčný kalkul: Pravidlá kalkulu pre logiku prvého rádu. Vyslovte vetu o korektnosti a úplnosti, vysvetlite jej vzťah k vyplývaniu.
  P. Úloha abstraktného dátového typu, rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch.
  A. Web: základná štruktúra dokumentu, metadáta, sekcie a nadpisy, zgrupovanie a elementy s text-level sémantikou, formuláre. Vlastnosti CSS, ich hodnoty, selektory, box model, statické, relatívne, absolútne a fixné polohovanie, media queries.