(Úvodné poznámky)
m
Line 14: Line 14:
 
* skúška z predmetu štátnej záverečnej skúšky Aplikovaná informatika – [[#Obsah štátnej záverečnej skúšky z predmetu Aplikovaná informatika|obsah]].
 
* skúška z predmetu štátnej záverečnej skúšky Aplikovaná informatika – [[#Obsah štátnej záverečnej skúšky z predmetu Aplikovaná informatika|obsah]].
  
Štátna skúška bude '''26. 6.''' až '''27. 6.2017''' na Katedre aplikovanej informatiky (miestnosť a čas budú upresnené neskôr). Prezentácia bakalárskej práce trvá '''15 minút''' vrátane diskusie, ciže 10-12 minút na prejav. Dodržanie času bude tiež jednou zložkou hodnotenia na obhajobe.
+
Štátna skúška bude '''25. 6.''' až '''26. 6.2018''' na Katedre aplikovanej informatiky (miestnosť a čas budú upresnené neskôr). Prezentácia bakalárskej práce trvá '''15 minút''' vrátane diskusie, ciže 10-12 minút na prejav. Dodržanie času bude tiež jednou zložkou hodnotenia na obhajobe.
  
Náhradný a opravný termín štátnej skúšky bude '''30. 8. 2017'''. Bakalárske práce obhajované v tomto termíne je potrebné [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|odovzdať do '''18. 8. 2017''']].
+
Náhradný a opravný termín štátnej skúšky bude '''koncom augusta 2018'''. Bakalárske práce obhajované v tomto termíne je potrebné [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|odovzdať do '''15. 8. 2018''']].
  
 
Študenti si musia zabezpečiť '''vlastný notebook''', na ktorom budú prezentovať svoje bakalárske práce. V prípade záujmu môžeme požičať notebook  Lenovo s OS Windows 7 a Linux - kontakt: P. Petrovič.
 
Študenti si musia zabezpečiť '''vlastný notebook''', na ktorom budú prezentovať svoje bakalárske práce. V prípade záujmu môžeme požičať notebook  Lenovo s OS Windows 7 a Linux - kontakt: P. Petrovič.
Line 28: Line 28:
 
Pozri tiež: [[State Examinations for Bachelor Program in Applied Informatics - students for students starting in the academic year 2013/2014 or earlier|Štátne záverečné skúšky bakalárskeho programu Aplikovaná informatika - pre šudentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2013/2014 alebo skôr]]
 
Pozri tiež: [[State Examinations for Bachelor Program in Applied Informatics - students for students starting in the academic year 2013/2014 or earlier|Štátne záverečné skúšky bakalárskeho programu Aplikovaná informatika - pre šudentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2013/2014 alebo skôr]]
  
=== Matematika a teoretická informatika ===
+
# M. Základné kombinatorické konfigurácie. Binomické koeficienty. Princíp zapojenia a vypojenia. <br>
 +
P. Rýchle algoritmy hľadania podreťazca v reťazci. Kompresia textov a Huffmanovo kódovanie. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.<br>
 +
A. Správa pamäti: jednoduchá správa pamäti, virtuálna pamäť, stránkovanie, segmentovanie. Algoritmy výmeny stránok.
  
# Základné kombinatorické konfigurácie. Binomické koeficienty. Princíp zapojenia a vypojenia.
+
# M. Typy dôkazov. Priamy a nepriamy dôkaz. Dôkaz sporom. Matematická indukcia. <br>
# Typy dôkazov. Priamy a nepriamy dôkaz. Dôkaz sporom. Matematická indukcia.  
+
P. Rozdeľuj a panuj triediace algoritmy. Využitie rekurzie, možné problémy s rekurziou v rôznych jazykoch. Vlastnosti algoritmu merge-sort zdola nahor. <br>
# Diskrétne číselné množiny: Z, N. Základy teórie čísel. Deliteľnosť. Prvočísla. Modulárna aritmetika. Rekurzia.
+
A. Bezpečnosť sietí – bezpečnostné problémy a mechanizmy na rôznych vrstvách – VLAN.
# Diskrétna pravdepodobnosť. Experiment. Udalosť̌. Nezávislé udalosti. Podmienená pravdepodobnosť.
+
# Zobrazenia. Injektívne, surjektívne a bijektívne zobrazenia. Inverzné zobrazenia.
+
# Limita a spojitosť funkcii jednej reálnej premennej.
+
# Derivácia funkcii jednej reálnej premennej a jej využitie pri vyšetrovaní priebehu funkcii.
+
# Primitívna funkcia a Riemannov určitý integrál a metódy ich výpočtu.
+
# Výroková logika: symboly jazyka, formula, vytvárajúci strom formuly, ohodnotenie výrokových premenných, relácia splnenia formuly pri ohodnotení́; tautológia, splniteľnosť formuly; výrokovo logické vyplývanie, (ne)splniteľnosť množiny formúl a ich vzájomný vzťah
+
# Deterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje)
+
# Nedeterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje)
+
# Turingov stroj, porovnanie s konečným automatom.
+
# Existuje jazyk, ktorý sa nedá rozpoznať žiadnym TS?
+
  
 +
# M. Diskrétne číselné množiny: Z, N. Základy teórie čísel. Deliteľnosť. Prvočísla. Modulárna aritmetika. <br>
 +
P. Efektívne realizácie dátových štruktúr Set a Multiset. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.<br>
 +
A. Navrhovanie databáz: relačný model dát, kardinalita vzťahov.
 +
Navrhovanie databáz: relačný model dát, entitno relačný model dát, kardinalita vzťahov, roly entít, n-árne vzťahy, transformovanie entitno relačneho modelu na relačný, reprezentovanie podmnožín, kontextualizácia dát, reifikovanie, meta modelovanie, typy a ich explicitné uchovávanie
  
=== Programovanie a dátové štruktúry ===
+
# M. Rekurzia, rekurentné vzťahy. Metódy riešenia rekurentných vzťahov. Slovné úlohy, vedúce k rekurentným vzťahom, kde takýto vzťah treba nájsť a zostaviť, určiť správne počiatočné podmienky a následne rekurentný vzťah vyriešiť.<br>
 +
P. Ošetrovanie chýb, assert, výnimky, testy, rozdiely v rôznych jazykoch.<br>
 +
A. Modelovanie a návrh: entitno-relačný diagram, diagram dátových tokov, UML diagramy: use-case, stavový, activity, sekvenčný, komponentný, triedny, deployment. Študent vie nakresliť príklad každého diagramu a vysvetliť ho.
  
# Asymptotická výpočtová zložitosť, notácia veľké O, amortizovaná zložitosť.
+
# M. Zobrazenia. Injektívne, surjektívne a bijektívne zobrazenia. Inverzné zobrazenia.<br>
# Úloha abstraktného dátového typu, rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch.  
+
P. Efektívne reprezentácie dátovej štruktúry graf. Využitie problému Union-find pri hľadaní kostry grafu. <br>
# Ošetrovanie chýb, assert, výnimky, testy, rozdiely v rôznych jazykoch.
+
A. Sieťová architektúra, vrstvové modely, služby – vrstva, rozhranie, protokol, fyzický a logický tok údajov. Kľúčové problémy pri návrhu sietí.
# Lineárne dátové štruktúry (zoznam, front, zásobník), efektívna implementácia pomocou dynamických dátových štruktúr. Rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch.
+
# Stromové dátové štruktúry. Rozdiely v implementácii pomocou dynamických dátových štruktúr v rôznych jazykoch.
+
# Algoritmy prechádzania stromových dátových štruktúr. Možnosti realizácie pomocou lazy algoritmov v rôznych jazykoch.
+
# Efektívne realizácie dátovej štruktúry asociatívneho poľa. Riešenie kolízií. Implementácie asociatívneho poľa v rôznych jazykoch.
+
# Efektívne realizácie dátových štruktúr Set a Multiset. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
+
# Rozdeľuj a panuj triediace algoritmy. Využitie rekurzie, možné problémy s rekurziou v rôznych jazykoch. Vlastnosti algoritmu merge-sort zdola nahor.
+
# Efektívna realizácia operácií prioritného frontu PriorityQueue. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
+
# Rýchle algoritmy hľadania podreťazca v reťazci. Kompresia textov a Huffmanovo kódovanie. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
+
# Spôsoby prehľadávania stavového priestoru, do hĺbky a do šírky, backtracking. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
+
# Efektívne reprezentácie dátovej štruktúry graf. Využitie problému Union-find pri hľadaní kostry grafu.  
+
  
 +
# M. Limita a spojitosť funkcii jednej reálnej premennej.<br>
 +
P. Efektívne realizácie dátovej štruktúry asociatívneho poľa. Riešenie kolízií. Implementácie asociatívneho poľa v rôznych jazykoch.<br>
 +
A. Správa zariadení a správa súborov: radič, spôsoby prenosu údajov medzi radičom a pamäťou. software správy zariadení. Pojem súbor a adresár, druhy súborov, spôsoby kódovania znakov v textových súboroch. Implementácia súborového systému.
  
=== Aplikovaná informatika ===
+
# M. Derivácia funkcii jednej reálnej premennej a jej využitie pri vyšetrovaní priebehu funkcii.<br>
 +
P. Efektívna realizácia operácií prioritného frontu PriorityQueue. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.<br>
 +
A. Operačný systém pri pohľade zvonku (služby, ich význam z pohľadu vyšších vrstiev vrstvového modelu počítača) a zvnútra (správa procesov, správa pamäti, správa zariadení a správa súborov). Hlavné úlohy jednotlivých správ.
  
# Počítačové systémy: Základné logické funkcie a ich realizácia. Boolovské funkcie. Niektoré kombinačné obvody (sčítačka, multiplexor a demultiplexor).
+
# M. Primitívna funkcia a Riemannov určitý integrál a metódy ich výpočtu.<br>
# Organizácia počítačových systémov - vrstvový model počítača, súvislosti medzi vrstvami. Procesor (mikroprocesor, ALU, realizácia inštrukcií), vnútorná a vonkajšia pamäť, prídavné zariadenia, zbernica z hľadiska hardvéru aj softvéru.
+
P. Algoritmy prechádzania stromových dátových štruktúr. Možnosti realizácie pomocou lazy algoritmov v rôznych jazykoch.<br>
# Operačný systém pri pohľade zvonku (služby, ich význam z pohľadu vyšších vrstiev vrstvového modelu počítača) a zvnútra (správa procesov, správa pamäti, správa zariadení a správa súborov). Hlavné úlohy jednotlivých správ.
+
A. Organizácia počítačových systémov - vrstvový model počítača, súvislosti medzi vrstvami. Procesor (mikroprocesor, ALU, realizácia inštrukcií), vnútorná a vonkajšia pamäť, prídavné zariadenia, zbernica z hľadiska hardvéru aj softvéru.
# Synchronizácia procesov a vlákien – zdieľanie údajov, časová závislosť, vzájomné vylúčenie, kritická sekcia, deadlock, busy waiting.  
+
 
# Správa pamäti: jednoduchá správa pamäti, virtuálna pamäť, stránkovanie, segmentovanie. Algoritmy výmeny stránok.
+
# M. Výroková logika: symboly jazyka, formula, vytvárajúci strom formuly, ohodnotenie výrokových premenných, relácia splnenia formuly pri ohodnotení́; tautológia, splniteľnosť formuly; výrokovo logické vyplývanie, (ne)splniteľnosť množiny formúl a ich vzájomný vzťah.<br>
# Správa zariadení a správa súborov: radič, spôsoby prenosu údajov medzi radičom a pamäťou. software správy zariadení. Pojem súbor a adresár, druhy súborov, spôsoby kódovania znakov v textových súboroch. Implementácia súborového systému.
+
P. Stromové dátové štruktúry. Rozdiely v implementácii pomocou dynamických dátových štruktúr v rôznych jazykoch.<br>
# Sieťová architektúra, vrstvové modely, služby – vrstva, rozhranie, protokol, fyzický a logický tok údajov. Kľúčové problémy pri návrhu sietí.
+
A. Počítačové systémy: Základné logické funkcie a ich realizácia. Boolovské funkcie. Niektoré kombinačné obvody (sčítačka, multiplexor a demultiplexor).
# Bezpečnosť sietí – bezpečnostné problémy a mechanizmy na rôznych vrstvách – VLAN,
+
 
# Navrhovanie databáz: relačný model dát, kardinalita vzťahov
+
# M. Deterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje).<br>
# Modelovanie a návrh: entitno-relačný diagram, diagram dátových tokov, UML diagramy: use-case, stavový, activity, sekvenčný, komponentný, triedny, deployment. Študent vie nakresliť príklad každého diagramu a vysvetliť ho.
+
P. Spôsoby prehľadávania stavového priestoru, do hĺbky a do šírky, backtracking. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.<br>
# Web: základná štruktúra dokumentu, metadáta, sekcie a nadpisy, zgrupovanie a elementy s text-level sémantikou, formuláre. Vlastnosti CSS, ich hodnoty, selektory, box model, statické, relatívne, absolútne a fixné polohovanie, media queries.
+
A. Klientské vs. serverové webové aplikácie, princíp fungovania, vysvetlenie sieťovej komunikácie a jej spracovania.
# Javascript: základné údajové štruktúry, práca s objektami. Document object model. Úloha a význam JS na strane klienta a na strane servera.
+
 
# Klientské vs. serverové webové aplikácie, princíp fungovania, vysvetlenie sieťovej komunikácie a jej spracovania.
+
# M. Nedeterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje).<br>
 +
P. Asymptotická výpočtová zložitosť, notácia veľké O, amortizovaná zložitosť.<br>
 +
A. Synchronizácia procesov a vlákien – zdieľanie údajov, časová závislosť, vzájomné vylúčenie, kritická sekcia, deadlock, busy waiting.  
 +
 
 +
# M. Turingov stroj, porovnanie s konečným automatom.<br>
 +
P. Lineárne dátové štruktúry (zoznam, front, zásobník), efektívna implementácia pomocou dynamických dátových štruktúr. Rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch.<br>
 +
A. Javascript: základné údajové štruktúry. Úloha a význam JS na strane klienta a na strane servera.
 +
 
 +
# M. Existuje jazyk, ktorý sa nedá rozpoznať žiadnym TS?<br>
 +
P. Úloha abstraktného dátového typu, rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch. <br>
 +
A. Web: základná štruktúra dokumentu, metadáta, sekcie a nadpisy, zgrupovanie a elementy s text-level sémantikou, formuláre. Vlastnosti CSS, ich hodnoty, selektory, box model, statické, relatívne, absolútne a fixné polohovanie, media queries.
  
  
 
[[Category:Bakalársky program Aplikovaná informatika]]
 
[[Category:Bakalársky program Aplikovaná informatika]]

Revision as of 05:22, 10 May 2018

Štátne záverečné skúšky,
študijný odbor 9.2.9. aplikovaná informatika, bakalárske štúdium

Garant: Doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
gruska @ ii.fmph.uniba.sk

Oznamujem študentom, že augustový termín štátnych skúšok je výlučne opravným termínom a nie je možné sa naň prihlásiť ako na prvý termín. Tento postup bol zvolený po dohode s pani študijnou prodekankou.

Úvodné poznámky

Štátne skúšky sa konajú z povinných predmetov bakalárskeho štúdia odboru Aplikovaná informatika a majú za úlohu zistiť, nakoľko študent zodpovedá profilu absolventa bakalárskeho štúdia. Štátna skúška pozostáva z dvoch častí (sylaby k bakalárskym štátniciam ostávajú v platnosti):

 • obhajoba bakalárskej práce – odporúčania
 • skúška z predmetu štátnej záverečnej skúšky Aplikovaná informatika – obsah.

Štátna skúška bude 25. 6.26. 6.2018 na Katedre aplikovanej informatiky (miestnosť a čas budú upresnené neskôr). Prezentácia bakalárskej práce trvá 15 minút vrátane diskusie, ciže 10-12 minút na prejav. Dodržanie času bude tiež jednou zložkou hodnotenia na obhajobe.

Náhradný a opravný termín štátnej skúšky bude koncom augusta 2018. Bakalárske práce obhajované v tomto termíne je potrebné odovzdať do 15. 8. 2018.

Študenti si musia zabezpečiť vlastný notebook, na ktorom budú prezentovať svoje bakalárske práce. V prípade záujmu môžeme požičať notebook Lenovo s OS Windows 7 a Linux - kontakt: P. Petrovič.

Tí, čo si dávajú prihlášku na bakalárske štátnice, mali by v nej explicitne uviesť, že chcú aj obhajovať bakalársku prácu. Tí, ktorí už prihlášku dali a neuviedli explicitne, že idú aj obhajovať bakalárku, tak nemusia dodatočne urobiť. Len v prípade, ze NEJDÚ obhajovať, nech to zahlásia na študijnom oddelení.

Obsah štátnej záverečnej skúšky z predmetu Aplikovaná informatika

Študent dostane jednu otázku, ktorá bude spravidla pozostávať z troch častí, každá z jedného z doleuvedených okruhov.

Pozri tiež: Štátne záverečné skúšky bakalárskeho programu Aplikovaná informatika - pre šudentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2013/2014 alebo skôr

 1. M. Základné kombinatorické konfigurácie. Binomické koeficienty. Princíp zapojenia a vypojenia.

P. Rýchle algoritmy hľadania podreťazca v reťazci. Kompresia textov a Huffmanovo kódovanie. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
A. Správa pamäti: jednoduchá správa pamäti, virtuálna pamäť, stránkovanie, segmentovanie. Algoritmy výmeny stránok.

 1. M. Typy dôkazov. Priamy a nepriamy dôkaz. Dôkaz sporom. Matematická indukcia.

P. Rozdeľuj a panuj triediace algoritmy. Využitie rekurzie, možné problémy s rekurziou v rôznych jazykoch. Vlastnosti algoritmu merge-sort zdola nahor.
A. Bezpečnosť sietí – bezpečnostné problémy a mechanizmy na rôznych vrstvách – VLAN.

 1. M. Diskrétne číselné množiny: Z, N. Základy teórie čísel. Deliteľnosť. Prvočísla. Modulárna aritmetika.

P. Efektívne realizácie dátových štruktúr Set a Multiset. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
A. Navrhovanie databáz: relačný model dát, kardinalita vzťahov. Navrhovanie databáz: relačný model dát, entitno relačný model dát, kardinalita vzťahov, roly entít, n-árne vzťahy, transformovanie entitno relačneho modelu na relačný, reprezentovanie podmnožín, kontextualizácia dát, reifikovanie, meta modelovanie, typy a ich explicitné uchovávanie

 1. M. Rekurzia, rekurentné vzťahy. Metódy riešenia rekurentných vzťahov. Slovné úlohy, vedúce k rekurentným vzťahom, kde takýto vzťah treba nájsť a zostaviť, určiť správne počiatočné podmienky a následne rekurentný vzťah vyriešiť.

P. Ošetrovanie chýb, assert, výnimky, testy, rozdiely v rôznych jazykoch.
A. Modelovanie a návrh: entitno-relačný diagram, diagram dátových tokov, UML diagramy: use-case, stavový, activity, sekvenčný, komponentný, triedny, deployment. Študent vie nakresliť príklad každého diagramu a vysvetliť ho.

 1. M. Zobrazenia. Injektívne, surjektívne a bijektívne zobrazenia. Inverzné zobrazenia.

P. Efektívne reprezentácie dátovej štruktúry graf. Využitie problému Union-find pri hľadaní kostry grafu.
A. Sieťová architektúra, vrstvové modely, služby – vrstva, rozhranie, protokol, fyzický a logický tok údajov. Kľúčové problémy pri návrhu sietí.

 1. M. Limita a spojitosť funkcii jednej reálnej premennej.

P. Efektívne realizácie dátovej štruktúry asociatívneho poľa. Riešenie kolízií. Implementácie asociatívneho poľa v rôznych jazykoch.
A. Správa zariadení a správa súborov: radič, spôsoby prenosu údajov medzi radičom a pamäťou. software správy zariadení. Pojem súbor a adresár, druhy súborov, spôsoby kódovania znakov v textových súboroch. Implementácia súborového systému.

 1. M. Derivácia funkcii jednej reálnej premennej a jej využitie pri vyšetrovaní priebehu funkcii.

P. Efektívna realizácia operácií prioritného frontu PriorityQueue. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
A. Operačný systém pri pohľade zvonku (služby, ich význam z pohľadu vyšších vrstiev vrstvového modelu počítača) a zvnútra (správa procesov, správa pamäti, správa zariadení a správa súborov). Hlavné úlohy jednotlivých správ.

 1. M. Primitívna funkcia a Riemannov určitý integrál a metódy ich výpočtu.

P. Algoritmy prechádzania stromových dátových štruktúr. Možnosti realizácie pomocou lazy algoritmov v rôznych jazykoch.
A. Organizácia počítačových systémov - vrstvový model počítača, súvislosti medzi vrstvami. Procesor (mikroprocesor, ALU, realizácia inštrukcií), vnútorná a vonkajšia pamäť, prídavné zariadenia, zbernica z hľadiska hardvéru aj softvéru.

 1. M. Výroková logika: symboly jazyka, formula, vytvárajúci strom formuly, ohodnotenie výrokových premenných, relácia splnenia formuly pri ohodnotení́; tautológia, splniteľnosť formuly; výrokovo logické vyplývanie, (ne)splniteľnosť množiny formúl a ich vzájomný vzťah.

P. Stromové dátové štruktúry. Rozdiely v implementácii pomocou dynamických dátových štruktúr v rôznych jazykoch.
A. Počítačové systémy: Základné logické funkcie a ich realizácia. Boolovské funkcie. Niektoré kombinačné obvody (sčítačka, multiplexor a demultiplexor).

 1. M. Deterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje).

P. Spôsoby prehľadávania stavového priestoru, do hĺbky a do šírky, backtracking. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
A. Klientské vs. serverové webové aplikácie, princíp fungovania, vysvetlenie sieťovej komunikácie a jej spracovania.

 1. M. Nedeterministický konečný automat (definícia, konfigurácia, krok výpočtu, výpočet, jazyk, ktorý akceptuje).

P. Asymptotická výpočtová zložitosť, notácia veľké O, amortizovaná zložitosť.
A. Synchronizácia procesov a vlákien – zdieľanie údajov, časová závislosť, vzájomné vylúčenie, kritická sekcia, deadlock, busy waiting.

 1. M. Turingov stroj, porovnanie s konečným automatom.

P. Lineárne dátové štruktúry (zoznam, front, zásobník), efektívna implementácia pomocou dynamických dátových štruktúr. Rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch.
A. Javascript: základné údajové štruktúry. Úloha a význam JS na strane klienta a na strane servera.

 1. M. Existuje jazyk, ktorý sa nedá rozpoznať žiadnym TS?

P. Úloha abstraktného dátového typu, rozdiely v implementácii v rôznych jazykoch.
A. Web: základná štruktúra dokumentu, metadáta, sekcie a nadpisy, zgrupovanie a elementy s text-level sémantikou, formuláre. Vlastnosti CSS, ich hodnoty, selektory, box model, statické, relatívne, absolútne a fixné polohovanie, media queries.