Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:48, 28 March 2017Petrovic (Talk | contribs). . (11,733 bytes) (+11,733). . (Vytvorená stránka „== Obsah štátnej záverečnej skúšky z predmetu Aplikovaná informatika pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2013/2014 alebo skôr == Vyberaj...“)