m (Kategorizacia)
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Výskum]]
 
[[Category:Výskum]]
Členovia katedry sú alebo boli zapojení do nasledujúcich výskumných projektov:
 
  
== Medzinárodné projekty ==
+
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
 +
|-
 +
|-
 +
|Od-do||Názov výskumného projektu||agentúra/číslo||Zodpovedný riešiteľ||Kolaboratívny projekt
 +
|-
 +
2013-2017||Rozhranie mozog-počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu||APVV-0668-12||Farkaš Igor||ÚM SAV
 +
|-
 +
2013-2015||Praktické kryptografické konštrukcie a bezpečné IT prostredie||VEGA 1/0259/13||Stanek Martin||
 +
|-
 +
2013-2015||Paradigma ukotvenej kognície|| prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog-počítač||VEGA 1/0503/13||Rybár Ján||
 +
|-
 +
2013-2015||Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie||MZ SR
 +
SR-2012/56-SAV-6||Farkaš Igor||ÚM SAV
 +
|-
 +
2013-2014||Multikontextová inferencia v heterogénných prostrediach||SK-GR-11||APVV SK-GR-0070-11||Homola Martin||
 +
|-
 +
2012-2015||Reprezentácia znalostí pre ambietnú inteligenciu||VEGA 1/1333/12||Gruska Damas||
 +
|-
 +
2012-2012||Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction||Nadácia Tatra Banky||Kovačovský Tomáš||
 +
|-
 +
2012-2012||Laboratórium mobilných aplikácií||Nadácia Tatra Banky||Borovanský Peter||
 +
|-
 +
2012-2012||Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP)||Nadácia Tatra Banky||Borovský  Peter||
 +
|-
 +
2011-2013||Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov||KEGA 068UK-4/2011||Černeková Zuzana||
 +
|-
 +
2011-2013||Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr||VEGA 1/0631/11||Šrámek Miloš||
 +
|-
 +
2011-2013||Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi||VEGA 1/0476/11||Markošová Mária||
 +
|-
 +
2011-2013||Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu pomocou simulovaného stelesneného agenta||VEGA 1/0439/11||Farkaš Igor||
 +
|-
 +
2011-2013||Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam||VEGA 1/0602/11||Černeková Zuzana||
 +
|-
 +
2011-2012||Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami||SK-AT-10||APVV SK-PT-0028-10||Šefránek Ján||
 +
|-
 +
2011-2011||Detekcia anomálneho správania biologicky inšpirovanou inteligentnou sieťou||Nadácia Tatra Banky-2010et019||Farkaš Igor||
 +
|-
 +
2011-2011||Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní||Nadácia Tatra Banky-2010et010||Fabo Pavol||
 +
|-
 +
2010-2011||Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení||VEGA 2/0019/10||Markošová Mária||
 +
|-
 +
2010-2011||Filozofia fundamentálnych paradigiem v kongitívnej vede||VEGA 1/0741/09||Rybár Ján||
 +
|-
 +
2010-2011||Reprezentácia neúplných|| vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou)||VEGA 1/0688/10||Šefránek Ján||
 +
|-
 +
2010-2011||Algoritmy a softvér pre analýzu DNA|| RNA a proteínov||VEGA 1/0210/10||Vinař Tomáš||
 +
|-
 +
2010-2010||Multi-touch display and its applications||Nadácia Tatra Banky||Fabo Pavol||
 +
|-
 +
2009-2011||Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu||VEGA 1/0763/09||Černeková Zuzana||
 +
|-
 +
2009-2011||Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry||VEGA 1/0266/09||Stanek Martin||
 +
|-
 +
2009-2011||Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch||VEGA 1/0662/09||Ďurikovič Roman||
 +
|-
 +
2008-2013||ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms||EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885||Vinař Tomáš||
 +
|-
 +
2008-2010||International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra||ESF AutoMathA – Science Meeting 2020 ||Jajcayova Tatiana||
 +
|-
 +
2008-2010||Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov||VEGA 1/0280/08||Lúčny Andrej||
 +
|-
 +
2008-2010||Modelovanie jazyka ako komplexného systému so samoorganizáciou||VEGA 1/0361/08||Farkaš Igor||
 +
|-
 +
2008-2011||Multimediálna čítanka||APVV LPP-0056-07||Nagy Marek||
 +
|-
 +
2007-2009||Znalostný systém pre kognitívnych robotov||VEGA 1/4060/07||Guller Dušan||
 +
|-
 +
2007-2009||Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov||VEGA 2/7087/27|||Markošová Mária||ÚM SAV
 +
|-
 +
2006-2008||Neštandardné modely výpočtov - špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť||VEGA 1/3105/06||Gruska Damas||
 +
|-
 +
2006-2008||Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám||VEGA 1/3112/06||Šefránek Ján||
 +
|-
 +
2006-2008||Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie||VEGA 1/3612/06||Rybár Ján
 +
|-
 +
2005-2009||Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát||APVV-20-056105||Šrámek Miloš||
 +
|-
 +
2005-2007||Modelovanie komplexných systémov pomocou neurónových sietí so zameraním na lingvistiku||VEGA 1/2045/05||Farkaš Igor||
 +
|-
 +
2005-2007||Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov||APVV-20-P04805||Šefránek Ján||
 +
|-
 +
2005-2007||Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia||APVT 20-P05105||Ftáčnik Milan?||EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.
 +
|-
 +
2003-2005||Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov||VEGA 1/0173/03||Šefránek Ján||
 +
|-
 +
2003-2005||Počítanie v sieti||VEGA 1/0172/03||Gruska Damas||
 +
|}
  
* Virtual Heart of Central Europe, EU Project Culture 2000
+
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
* CoLogNET (Computational Logic Network)
+
|-
* Optimizing Logic Programs under Answer-Set Programming Paradigm
+
|-
* European Science Foundation, project Automatha
+
Od-do||Názov edukačného projektu||agentúra/číslo||Zodpovedný riešiteľ||Kolaboratívny projekt
* Reasoning with dynamic and inconsistent knowledge
+
|-
 
+
2013-2015||Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda||KEGA 076UK-4/2013||Farkaš Igor||
== Národné projekty ==
+
|-
 
+
2013-2013||Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania||Nadácia Tatrabanky 2012vs003||Gyárfáš František||
* Effective browser of urban data and their presentation (APVT 20-P05105)
+
|-
* Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát (APVV 20-056105)
+
2010-2010||AI robotika||Podpora kvality vzdelávania||Nadácia Tatra Banky 09vs29||Petrovič Pavel||
* Dynamic aspects of knowledge representation from theoretical fundamentals to applications (VEGA 1/13112/06)
+
|-
* Logic theory of dynamic and modular knowledge bases (VEGA 1/0173/03)
+
2010-2011||Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov||KEGA 058-016UK-4/2010||Vinař Tomáš||
* Robotic laboratory with telepresence of the developer (VV_KEGA7 3/2399/04)
+
|-
* Environment for specification of multiagent systems (APVV-20-P04805)
+
2009-2011||Kognitívna veda  - stredoeurópsky interdisciplinárny magisterský študijný program||KEGA 3/7300/09||Rybár Ján||
* Computing in network (VEGA 1/0172/03)
+
|-
* Non-standard computation models - specification, complexity, security (VEGA 1/3105/06)
+
2004-2006||Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára||KEGA 3/2399/04||Šefránek Ján||
* Modeling of complex systems using neural networks with focus on linguistics (VEGA 1/2045/05)
+
|}
* Modeling language as a self-organizing complex system (VEGA 1/0361/08)
+
* [[Internal:Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou) | Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou)]] (VEGA 1/0688/10)
+
* Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu simulovaného  vteleného agenta (VEGA 1/0439/11)
+

Revision as of 09:45, 6 September 2015


2013-2017||Rozhranie mozog-počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu||APVV-0668-12||Farkaš Igor||ÚM SAV 2013-2015||Praktické kryptografické konštrukcie a bezpečné IT prostredie||VEGA 1/0259/13||Stanek Martin|| 2013-2015||Paradigma ukotvenej kognície|| prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog-počítač||VEGA 1/0503/13||Rybár Ján|| 2013-2015||Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie||MZ SR SR-2012/56-SAV-6||Farkaš Igor||ÚM SAV 2013-2014||Multikontextová inferencia v heterogénných prostrediach||SK-GR-11||APVV SK-GR-0070-11||Homola Martin|| 2012-2015||Reprezentácia znalostí pre ambietnú inteligenciu||VEGA 1/1333/12||Gruska Damas|| 2012-2012||Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction||Nadácia Tatra Banky||Kovačovský Tomáš|| 2012-2012||Laboratórium mobilných aplikácií||Nadácia Tatra Banky||Borovanský Peter|| 2012-2012||Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP)||Nadácia Tatra Banky||Borovský Peter|| 2011-2013||Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov||KEGA 068UK-4/2011||Černeková Zuzana|| 2011-2013||Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr||VEGA 1/0631/11||Šrámek Miloš|| 2011-2013||Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi||VEGA 1/0476/11||Markošová Mária|| 2011-2013||Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu pomocou simulovaného stelesneného agenta||VEGA 1/0439/11||Farkaš Igor|| 2011-2013||Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam||VEGA 1/0602/11||Černeková Zuzana|| 2011-2012||Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami||SK-AT-10||APVV SK-PT-0028-10||Šefránek Ján|| 2011-2011||Detekcia anomálneho správania biologicky inšpirovanou inteligentnou sieťou||Nadácia Tatra Banky-2010et019||Farkaš Igor|| 2011-2011||Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní||Nadácia Tatra Banky-2010et010||Fabo Pavol|| 2010-2011||Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení||VEGA 2/0019/10||Markošová Mária|| 2010-2011||Filozofia fundamentálnych paradigiem v kongitívnej vede||VEGA 1/0741/09||Rybár Ján|| 2010-2011||Reprezentácia neúplných|| vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou)||VEGA 1/0688/10||Šefránek Ján|| 2010-2011||Algoritmy a softvér pre analýzu DNA|| RNA a proteínov||VEGA 1/0210/10||Vinař Tomáš|| 2010-2010||Multi-touch display and its applications||Nadácia Tatra Banky||Fabo Pavol|| 2009-2011||Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu||VEGA 1/0763/09||Černeková Zuzana|| 2009-2011||Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry||VEGA 1/0266/09||Stanek Martin|| 2009-2011||Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch||VEGA 1/0662/09||Ďurikovič Roman|| 2008-2013||ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms||EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885||Vinař Tomáš|| 2008-2010||International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra||ESF AutoMathA – Science Meeting 2020 ||Jajcayova Tatiana|| 2008-2010||Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov||VEGA 1/0280/08||Lúčny Andrej|| 2008-2010||Modelovanie jazyka ako komplexného systému so samoorganizáciou||VEGA 1/0361/08||Farkaš Igor|| 2008-2011||Multimediálna čítanka||APVV LPP-0056-07||Nagy Marek|| 2007-2009||Znalostný systém pre kognitívnych robotov||VEGA 1/4060/07||Guller Dušan|| 2007-2009||Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov||VEGA 2/7087/27|||Markošová Mária||ÚM SAV 2006-2008||Neštandardné modely výpočtov - špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť||VEGA 1/3105/06||Gruska Damas|| 2006-2008||Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám||VEGA 1/3112/06||Šefránek Ján|| 2006-2008||Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie||VEGA 1/3612/06||Rybár Ján 2005-2009||Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát||APVV-20-056105||Šrámek Miloš|| 2005-2007||Modelovanie komplexných systémov pomocou neurónových sietí so zameraním na lingvistiku||VEGA 1/2045/05||Farkaš Igor|| 2005-2007||Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov||APVV-20-P04805||Šefránek Ján|| 2005-2007||Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia||APVT 20-P05105||Ftáčnik Milan?||EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o. 2003-2005||Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov||VEGA 1/0173/03||Šefránek Ján|| 2003-2005||Počítanie v sieti||VEGA 1/0172/03||Gruska Damas||
Od-do Názov výskumného projektu agentúra/číslo Zodpovedný riešiteľ Kolaboratívny projekt
Od-do||Názov edukačného projektu||agentúra/číslo||Zodpovedný riešiteľ||Kolaboratívny projekt 2013-2015||Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda||KEGA 076UK-4/2013||Farkaš Igor|| 2013-2013||Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania||Nadácia Tatrabanky 2012vs003||Gyárfáš František|| 2010-2010||AI robotika||Podpora kvality vzdelávania||Nadácia Tatra Banky 09vs29||Petrovič Pavel|| 2010-2011||Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov||KEGA 058-016UK-4/2010||Vinař Tomáš|| 2009-2011||Kognitívna veda - stredoeurópsky interdisciplinárny magisterský študijný program||KEGA 3/7300/09||Rybár Ján|| 2004-2006||Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára||KEGA 3/2399/04||Šefránek Ján||