(Pridane Gruskova VEGA)
(Výskumné projekty)
 
(6 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 12: Line 12:
 
|-
 
|-
 
! Od–do !! Názov výskumného projektu !! Agentúra a číslo !! Zodpovedný riešiteľ
 
! Od–do !! Názov výskumného projektu !! Agentúra a číslo !! Zodpovedný riešiteľ
 +
|-
 +
|2020-2023||Foundations of Trustworthy AI - Integrating Reasoning, Learning and Optimization ''(konzorcium 54 partnerov)''||H2020 952215||Farkaš I. (za FMFI)
 
|-
 
|-
 
|2018-2021||Znalosti a dôvera v otvorených agentových prostrediach||VEGA 1/0778/18||Gruska D.
 
|2018-2021||Znalosti a dôvera v otvorených agentových prostrediach||VEGA 1/0778/18||Gruska D.
 
|-
 
|-
 
|2018-2020||Učenie robotického systému v interakcii s človekom||VEGA 1/0796/18||Farkaš I.
 
|2018-2020||Učenie robotického systému v interakcii s človekom||VEGA 1/0796/18||Farkaš I.
 +
|-
 +
|2018-2021||Chyby a neurčitosť v sekvenovaní DNA: Algoritmy a modely (''v spolupráci s FIIT STU'')||VEGA 1/0458/18||Vinař T.
 
|-
 
|-
 
|2018-2021||Kombinatorické, algebraické a geometrické štruktúry v teórii grafov (''v spolupráci s Katedrou Informatiky FMFI UK, prof. M. Škoviera'')||VEGA 1/0719/18||Jajcayová T.
 
|2018-2021||Kombinatorické, algebraické a geometrické štruktúry v teórii grafov (''v spolupráci s Katedrou Informatiky FMFI UK, prof. M. Škoviera'')||VEGA 1/0719/18||Jajcayová T.
Line 135: Line 139:
 
|-
 
|-
 
! Od–do !! Názov edukačného projektu !! Agentúra a číslo !! Zodpovedný riešiteľ
 
! Od–do !! Názov edukačného projektu !! Agentúra a číslo !! Zodpovedný riešiteľ
 +
|-
 +
|2019–2021||Internacionalizácia stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda ||KEGA 042UK-4/2019||Farkaš I.
 
|-
 
|-
 
|2017–2019||Going Global: Zvyšovanie kvality vzdelávania na UK v Bratislave prostredníctvom internacionalizácie (''aktivita 1.C: Skvalitňovanie interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda'')||MŠVVaŠ SR 002UK-2/2016||Farkaš I.
 
|2017–2019||Going Global: Zvyšovanie kvality vzdelávania na UK v Bratislave prostredníctvom internacionalizácie (''aktivita 1.C: Skvalitňovanie interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda'')||MŠVVaŠ SR 002UK-2/2016||Farkaš I.

Latest revision as of 22:56, 3 February 2021

Projekty

Pracovníci Katedry aplikovanej informatiky sa podieľajú na viacerých výskumných a edukačných projektoch. Nižšie uvádzame prehľad aktuálnych a minulých projektov za celú históriu katedry.

Výskumné projekty

Členovia KAI boli, resp. sú zapojení do týchto výskumných projektov:

Od–do Názov výskumného projektu Agentúra a číslo Zodpovedný riešiteľ
2020-2023 Foundations of Trustworthy AI - Integrating Reasoning, Learning and Optimization (konzorcium 54 partnerov) H2020 952215 Farkaš I. (za FMFI)
2018-2021 Znalosti a dôvera v otvorených agentových prostrediach VEGA 1/0778/18 Gruska D.
2018-2020 Učenie robotického systému v interakcii s človekom VEGA 1/0796/18 Farkaš I.
2018-2021 Chyby a neurčitosť v sekvenovaní DNA: Algoritmy a modely (v spolupráci s FIIT STU) VEGA 1/0458/18 Vinař T.
2018-2021 Kombinatorické, algebraické a geometrické štruktúry v teórii grafov (v spolupráci s Katedrou Informatiky FMFI UK, prof. M. Škoviera) VEGA 1/0719/18 Jajcayová T.
2017-2021 Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím zmiešanej reality (v spolupráci s ÚM SAV a FEI TU Košice) APVV-16-0202 Farkaš I.
2017-2019 Komplexné siete a riešenie reálnych problémov VEGA 1/0039/17 Beňušková Ľ.
2015-2018 Komparatívna a funkčná analýza genómov nekonvenčných druhov kvasiniek (v spolupráci s Katedrou biochémie PriF UK) APVV-14-0253 Vinař T.
2015 AREST - Augmented reality and reconstruction in restoration process Nadácia Tatra Banky (TB) Berger Haladová Z.
2014-2017 Algoritmy a modely pre analýzu komplexných biologických sekvencií VEGA 1/0719/14 Vinař T.
2013–2017 Rozhranie mozog-počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu (v spolupráci s ÚM SAV a LF UK) APVV-0668-12 Farkaš I.
2014–2016 Od senzomotoriky k vyššej kognícii: Výpočtové modelovanie osvojovania znalostí pomocou simulovaného stelesneného agenta VEGA 1/0898/14 Farkaš I.
2014–2016 Fuzzy expertné systémy VEGA 1/0592/14 Guller D.
2016 Metódy učenia hlbokých architektúr neurónových sietí UK/478/2016 Kuzma T.
2013–2015 Paradigma ukotvenej kognície: prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog-počítač (v spolupráci s ÚM SAV) VEGA 1/0503/13 Rybár J.
2013–2015 Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie (v spolupráci s ÚM SAV a LF UK) MZ SR-2012/56-SAV-6 Farkaš I.
2013–2015 Metafilozofia ako pragmatická analýza filozofických výpovedí VEGA 1/0644/13 Kamhal D.
2013–2014 Multikontextová inferencia v heterogénnych prostrediach APVV SK-GR-0070-11 Homola M.
2012–2015 Reprezentácia znalostí pre ambientnú inteligenciu VEGA 1/1333/12 Gruska D.
2012–2013 LAAOS: Logical aspects of adaptable ontological schemas APVV SK-CZ-0208-11 Homola M.
2012 Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction Nadácia TB Kovačovský T.
2012 Laboratórium mobilných aplikácií Nadácia TB Borovanský P.
2012 Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP) Nadácia TB Borovský P.
2011–2013 Snímanie pohybu, interakcia a kooperácia ľudí a avatarov v 3D rozšírenej a virtuálnej realite VEGA 1/1106/11 Stanek S.
2011–2013 Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov KEGA 068UK-4/2011 Černeková Z.
2011–2013 Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr VEGA 1/0631/11 Šrámek M.
2011–2013 Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi VEGA 1/0476/11 Markošová M.
2011–2013 Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu pomocou simulovaného stelesneného agenta VEGA 1/0439/11 Farkaš I.
2011–2013 Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam VEGA 1/0602/11 Černeková Z.
2011–2012 Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami APVV SK-PT-0028-10 Šefránek J.
2011 Detekcia anomálneho správania biologicky inšpirovanou inteligentnou sieťou Nadácia TB 2010et019 Farkaš I.
2011 Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní Nadácia TB 2010et010 Fabo P.
2010–2011 Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení VEGA 2/0019/10 Markošová M.
2010–2011 Filozofia fundamentálnych paradigiem v kognitívnej vede VEGA 1/0741/09 Rybár J.
2010–2011 Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou) VEGA 1/0688/10 Šefránek J.
2010–2011 Algoritmy a softvér pre analýzu DNA, RNA a proteínov VEGA 1/0210/10 Vinař T.
2010 Multi-touch display and its applications Nadácia TB Fabo P.
2009–2011 Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu VEGA 1/0763/09 Černeková Z.
2009–2011 Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry VEGA 1/0266/09 Stanek M.
2009–2011 Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch VEGA 1/0662/09 Ďurikovič R.
2008–2013 ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885 Vinař T.
2008–2010 International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra ESF Z-08-107/0003-00 Jajcayova T.
2008–2010 Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov VEGA 1/0280/08 Lúčny A.
2008–2010 Modelovanie jazyka ako komplexného systému so samoorganizáciou VEGA 1/0361/08 Farkaš I.
2008–2010 Saul Kripke a vzkriesenie metafyziky. Súčasné diskusie o esencializme a tzv. metafyzika modality VEGA 1/0814/08 Kamhal D.
2008–2011 Multimediálna čítanka APVV LPP-0056-07 Nagy M.
2007–2009 Znalostný systém pre kognitívnych robotov VEGA 1/4060/07 Guller D.
2007–2009 Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov (v spolupráci s ÚM SAV) VEGA 2/7087/27 Markošová M.
2006–2008 Neštandardné modely výpočtov – špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť VEGA 1/3105/06 Gruska D.
2006–2008 Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám VEGA 1/3112/06 Šefránek J.
2006–2008 Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie VEGA 1/3612/06 Rybár J.
2005–2009 Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát APVV-20-056105 Šrámek M.
2005–2007 Modelovanie komplexných systémov pomocou neurónových sietí so zameraním na lingvistiku VEGA 1/2045/05 Farkaš I.
2005–2007 Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov APVV-20-P04805 Šefránek J.
2005–2007 Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.) APVT 20-P05105 Ftáčnik M.?
2004–2006 Reprezentácia znalostí a uvažovanie s robotickými aplikáciami VEGA 1/1055/04 Guller D.
2003-2004 PhD letná škola: Logiky jazykov pre formálnu špecifikáciu softvéru (v spolupráci s  KI FMFI, Technical Univ. of Denmark, Essex Univ., German Research Centre for Artificial Intelligence) CoLogNET, FET, IST 2001-33123 Guller D.
2003–2005 Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov VEGA 1/0173/03 Šefránek J.
2003–2005 Počítanie v sieti VEGA 1/0172/03 Gruska D.

Edukačné projekty

Členovia KAI boli, resp. sú zapojení do týchto edukačných projektov:

Od–do Názov edukačného projektu Agentúra a číslo Zodpovedný riešiteľ
2019–2021 Internacionalizácia stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda KEGA 042UK-4/2019 Farkaš I.
2017–2019 Going Global: Zvyšovanie kvality vzdelávania na UK v Bratislave prostredníctvom internacionalizácie (aktivita 1.C: Skvalitňovanie interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda) MŠVVaŠ SR 002UK-2/2016 Farkaš I.
2016–2018 Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda v anglickom jazyku KEGA 017UK-4/2016 Farkaš I.
2013–2015 Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda KEGA 076UK-4/2013 Farkaš I.
2013–2013 Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania Nadácia TB 2012vs003 Gyárfáš F.
2012–2015 Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku ITMS 2614030008 Ďurikovič R., Farkaš I.
2010 AI robotika Nadácia TB 09vs29 Petrovič P.
2010–2011 Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov KEGA 058-016UK-4/2010 Vinař T.
2009–2011 Kognitívna veda – stredoeurópsky interdisciplinárny magisterský študijný program KEGA 3/7300/09 Rybár J.
2004–2006 Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára KEGA 3/2399/04 Šefránek J.