PROJECTS

The members of the department participate or participated in the following projects:

From-to Title of research project Agency/number Principal investigator
2013-2017 Rozhranie mozog-počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu (v spolupráci s ÚM SAV a LF UK) APVV-0668-12 Farkaš I.
2013-2015 Praktické kryptografické konštrukcie a bezpečné IT prostredie VEGA 1/0259/13 Stanek M.
2013-2015 Paradigma ukotvenej kognície: prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog-počítač (v spolupráci s ÚM SAV) VEGA 1/0503/13 Rybár J.
2013-2015 Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie (v spolupráci s ÚM SAV a LF UK) MZ SR SR-2012/56-SAV-6 Farkaš I.
2013-2014 Multikontextová inferencia v heterogénných prostrediach APVV SK-GR-0070-11 Homola M.
2012-2015 Reprezentácia znalostí pre ambietnú inteligenciu VEGA 1/1333/12 Gruska D.
2012 Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction Nadácia Tatra Banky (TB) Kovačovský T.
2012 Laboratórium mobilných aplikácií Nadácia TB Borovanský P.
2012 Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP) Nadácia TB Borovský P.
2011-2013 Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov KEGA 068UK-4/2011 Černeková Z.
2011-2013 Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr VEGA 1/0631/11 Šrámek M.
2011-2013 Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi VEGA 1/0476/11 Markošová M.
2011-2013 Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu pomocou simulovaného stelesneného agenta VEGA 1/0439/11 Farkaš I.
2011-2013 Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam VEGA 1/0602/11 Černeková Z.
2011-2012 Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami APVV SK-PT-0028-10 Šefránek J.
2011 Detekcia anomálneho správania biologicky inšpirovanou inteligentnou sieťou Nadácia TB 2010et019 Farkaš I.
2011 Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní Nadácia TB 2010et010 Fabo P.
2010-2011 Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení VEGA 2/0019/10 Markošová M.
2010-2011 Filozofia fundamentálnych paradigiem v kongitívnej vede VEGA 1/0741/09 Rybár J.
2010-2011 Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou) VEGA 1/0688/10 Šefránek J.
2010-2011 Algoritmy a softvér pre analýzu DNA, RNA a proteínov VEGA 1/0210/10 Vinař T.
2010 Multi-touch display and its applications Nadácia TB Fabo P.
2009-2011 Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu VEGA 1/0763/09 Černeková Z.
2009-2011 Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry VEGA 1/0266/09 Stanek M.
2009-2011 Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch VEGA 1/0662/09 Ďurikovič R.
2008-2013 ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885 Vinař T.
2008-2010 International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra ESF AutoMathA – Science Meeting 2020 Jajcayova T.
2008-2010 Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov VEGA 1/0280/08 Lúčny A.
2008-2010 Modelovanie jazyka ako komplexného systému so samoorganizáciou VEGA 1/0361/08 Farkaš I.
2008-2011 Multimediálna čítanka APVV LPP-0056-07 Nagy M.
2007-2009 Znalostný systém pre kognitívnych robotov VEGA 1/4060/07 Guller D.
2007-2009 Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov (v spolupráci s ÚM SAV) VEGA 2/7087/27 Markošová M.
2006-2008 Neštandardné modely výpočtov - špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť VEGA 1/3105/06 Gruska D.
2006-2008 Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám VEGA 1/3112/06 Šefránek J.
2006-2008 Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie VEGA 1/3612/06 Rybár J.
2005-2009 Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát APVV-20-056105 Šrámek M.
2005-2007 Modelovanie komplexných systémov pomocou neurónových sietí so zameraním na lingvistiku VEGA 1/2045/05 Farkaš I.
2005-2007 Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov APVV-20-P04805 Šefránek J.
2005-2007 Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.) APVT 20-P05105 Ftáčnik M.?
2003-2005 Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov VEGA 1/0173/03 Šefránek J.
2003-2005 Počítanie v sieti VEGA 1/0172/03 Gruska D.
From-to Title of educational project Agency/number Principal investigator
2013-2015 Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda KEGA 076UK-4/2013 Farkaš I.
2013-2013 Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania Nadácia TB 2012vs003 Gyárfáš F.
2010 AI robotika Nadácia TB 09vs29 Petrovič P.
2010-2011 Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov KEGA 058-016UK-4/2010 Vinař T.
2009-2011 Kognitívna veda - stredoeurópsky interdisciplinárny magisterský študijný program KEGA 3/7300/09 Rybár J.
2004-2006 Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára KEGA 3/2399/04 Šefránek J.
Revision as of 10:35, 6 September 2015 by Farkas (Talk | contribs)