m
Line 17: Line 17:
 
* [[Research Projects|Výskumné projekty]]
 
* [[Research Projects|Výskumné projekty]]
 
* [[Research Workgroups|Výskumné pracovné skupiny]]
 
* [[Research Workgroups|Výskumné pracovné skupiny]]
* [[Conferences|Organizované konferencie]]
+
* [[Conferences and Events|Organizované konferencie a podujatia]]
 
* [[Selected Publications|Vybrané publikácie]]
 
* [[Selected Publications|Vybrané publikácie]]
 
* [[Useful Information for Employees|Užitočné informácie pre členov katedry]]
 
* [[Useful Information for Employees|Užitočné informácie pre členov katedry]]

Revision as of 09:18, 19 November 2008

Veda a výskum na KAI

Vedecká činnosť KAI je orientovaná predovšetkým na počítačovú grafiku a videnie, umelú inteligenciu, výpočtovú logiku a na teóriu programovania.

  • Počítačová grafika a videnie. Modelovanie a vizualizácia virtuálnych miest. Navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach. Simulácia dynamických systémov. Aplikácie počítačovej grafiky a videnia v medicíne. Rozpoznávanie a sledovanie tváre.
  • Umelá inteligencia a kognitívna veda. Komplexné systémy so samoorganizáciou, multiagentové systémy, reprezentácia znalostí v inteligentných agentoch na úrovni symbolovej i subsymbolovej (neurónové siete). Modelovanie akvizície a spracovania jazyka. Kognitívna sémantika. Robotika.
  • Výpočtová logika. Logická teória reprezentácie poznatkov, nemonotónne usudzovanie, logické programovanie s dôrazom na paradigmu answer set programming, deskripčné logiky, ontológie, sémantický web. Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti. Logické aspekty multiagentových systémov.
  • Teória programovania. Deklaratívne programovanie, dokazovanie správnosti programov, techniky transformácie programov, prepisovacie systémy a systémy s ohraničeniami. Teória konkurentných procesov, formálnych modelov a ich aplikácií v rôznych oblastiach – špecifikácia, verifikácia, bezpečnosť počítačových sytémov.

Veda a výskum na KAI podrobnešie

Podrobnejšie informácie o vedeckej činnosti na KAI nájdete na týchto stránkach: