(Prvá verzia novej štruktúry zameranej na výskumné oblasti a pracovné skupiny)
Line 2: Line 2:
 
= Veda a výskum na KAI=
 
= Veda a výskum na KAI=
  
Vedecká činnosť KAI je orientovaná predovšetkým na počítačovú grafiku a videnie, umelú inteligenciu, výpočtovú logiku a na teóriu programovania.  
+
Vedecká činnosť KAI sa orientuje predovšetkým na počítačovú grafiku a videnie, na umelú inteligenciu a kognitívnu vedu, na teóriu programovania a na bioinformatiku. Výskum prebieha v tematicky zameraných neformálnych pracovných skupinách.
  
*'''Počítačová grafika a videnie.''' Modelovanie a vizualizácia virtuálnych miest. Navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach. Simulácia dynamických systémov. Aplikácie počítačovej grafiky a videnia v medicíne. Rozpoznávanie a sledovanie tváre.
+
<div class="row">
 +
<div class="col-sm-12">
 +
== Počítačová grafika a videnie ==
  
*'''Umelá inteligencia a kognitívna veda.''' Komplexné systémy so samoorganizáciou, multiagentové systémy, reprezentácia znalostí v inteligentných  agentoch na úrovni symbolovej i subsymbolovej (neurónové siete). Modelovanie akvizície a spracovania jazyka. Kognitívna sémantika. Robotika. Štúdium dynamiky sietí. [[People and groups|Ľudia a skupiny]]
+
Oblasťou počítačovej grafiky a videnia sa zaoberajú pracovné skupiny:
  
*'''Výpočtová logika.''' Logická teória reprezentácie poznatkov, nemonotónne usudzovanie, logické programovanie s dôrazom na paradigmu answer set programming, deskripčné logiky, ontológie, sémantický web. Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti. Logické aspekty multiagentových systémov.  
+
* [[YACGS|Počítačová grafika]] – počítačová animácia, navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach, metódy objemovej grafiky.
 +
* [[Computer Vision Group|Počítačové videnie]] – rozpoznávanie a sledovanie tváre, aplikácie počítačovej grafiky a videnia v medicíne.
 +
</div>
 +
<div class="col-sm-12">
 +
== Umelá inteligencia a kognitívna veda ==
  
*'''Teória programovania.''' Deklaratívne programovanie, dokazovanie správnosti programov, techniky transformácie programov, prepisovacie systémy a systémy s ohraničeniami. Teória konkurentných procesov, formálnych modelov a ich aplikácií v rôznych oblastiach – špecifikácia, verifikácia, bezpečnosť počítačových sytémov.
+
Výskum v umelej inteligencii a kognitívnej vede má na KAI široký záber a dlhú tradíciu:
  
* '''Bioinformatika.''' Aplikácia algoritmov, pravdepodobnostného modelovania a strojového učenia na problémy molekulárnej biológie, najmä analýzu DNA sekvencií. Spolupráca s vedeckými pracovníkmi v biologických odboroch na spoločných projektoch.
+
* [[KR Group|Reprezentácia znalostí]] – logická teória reprezentácie poznatkov, nemonotónne usudzovanie, logické programovanie s dôrazom na paradigmu answer set programming, deskripčné logiky, ontológie, sémantický web; usudzovanie za prítomnosti neurčitosti; logické aspekty multiagentových systémov.
 +
* [http://cogsci.fmph.uniba.sk/cnc Umelé neurónové siete a kognitívna veda] – výpočtové a experimentálne skúmanie kognitívnych procesov, rozhranie mozog-počítač s využitím merania signálu EEG.
 +
* [[DN Group|Komplexné dynamické siete]]
 +
* [[Fuzzy Systems Group|Fuzzy systémy]]
 +
* [[REC Group|Robotika a evolučné počítanie]]
 +
</div>
 +
<div class="col-sm-12">
 +
== Teória programovania a počítačová bezpečnosť ==
  
==Veda a výskum na KAI podrobnešie==
+
Aplikáciami formálnych metód v teórii a bezpečnosti konkurentných a distribuovaných systémov, výpočtovej zložitosti a v programovaní sa zaoberáme v pracovných skupinách:
  
Podrobnejšie informácie o vedeckej činnosti na KAI nájdete na týchto stránkach:
+
* [[CDS Group|Konkurentné a distribuované systémy]] – teória konkurentných procesov a distribuovaných systémov, formálnych modelov a ich aplikácií v rôznych oblastiach – špecifikácia, verifikácia, bezpečnosť počítačových sytémov.
 +
* [[DP Group|Deklaratívne programovanie]] – deskriptívna zložitosť; deklaratívne programovanie, dokazovanie správnosti programov, techniky transformácie programov; prepisovacie systémy a systémy s ohraničeniami.
 +
</div>
 +
<div class="col-sm-12">
 +
== Bioinformatika ==
 +
 
 +
Bioinformatike sa venuje výskumná skupina zložená z členov KAI a [http://www.dcs.fmph.uniba.sk KI]:
 +
* [http://compbio.fmph.uniba.sk Výpočtová biológia] – aplikácia algoritmov, pravdepodobnostného modelovania a strojového učenia na problémy molekulárnej biológie, najmä analýzu DNA sekvencií; spolupráca s vedeckými pracovníkmi v biologických odboroch na spoločných projektoch.
 +
</div>
 +
</div>
 +
 
 +
==Projekty a podujatia==
 +
 
 +
Vedecká činnosť KAI je zastrešená viacerými výskumnými projektami. Organizujeme a spoluorganizujeme odborné konferencie, semináre a ďalšie podujatia na výmenu poznatkov a skúseností s odbornou verejnosťou i v rámci pracovných skupín, zúčastňujeme sa udalostí na popularizáciu vedy a výskumu.
  
 
* [[Research Projects|Výskumné projekty]]
 
* [[Research Projects|Výskumné projekty]]
* [[Research Workgroups|Výskumné pracovné skupiny]]
 
 
* [[Conferences and Events|Organizované konferencie a podujatia]]
 
* [[Conferences and Events|Organizované konferencie a podujatia]]
* [[Selected Publications|Vybrané publikácie]]
 
 
* [[Scientific Seminars|Odborné semináre]]
 
* [[Scientific Seminars|Odborné semináre]]
 +
 +
__NOTOC__

Revision as of 09:59, 3 September 2015

Veda a výskum na KAI

Vedecká činnosť KAI sa orientuje predovšetkým na počítačovú grafiku a videnie, na umelú inteligenciu a kognitívnu vedu, na teóriu programovania a na bioinformatiku. Výskum prebieha v tematicky zameraných neformálnych pracovných skupinách.

Počítačová grafika a videnie

Oblasťou počítačovej grafiky a videnia sa zaoberajú pracovné skupiny:

  • Počítačová grafika – počítačová animácia, navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach, metódy objemovej grafiky.
  • Počítačové videnie – rozpoznávanie a sledovanie tváre, aplikácie počítačovej grafiky a videnia v medicíne.

Umelá inteligencia a kognitívna veda

Výskum v umelej inteligencii a kognitívnej vede má na KAI široký záber a dlhú tradíciu:

Teória programovania a počítačová bezpečnosť

Aplikáciami formálnych metód v teórii a bezpečnosti konkurentných a distribuovaných systémov, výpočtovej zložitosti a v programovaní sa zaoberáme v pracovných skupinách:

  • Konkurentné a distribuované systémy – teória konkurentných procesov a distribuovaných systémov, formálnych modelov a ich aplikácií v rôznych oblastiach – špecifikácia, verifikácia, bezpečnosť počítačových sytémov.
  • Deklaratívne programovanie – deskriptívna zložitosť; deklaratívne programovanie, dokazovanie správnosti programov, techniky transformácie programov; prepisovacie systémy a systémy s ohraničeniami.

Bioinformatika

Bioinformatike sa venuje výskumná skupina zložená z členov KAI a KI:

  • Výpočtová biológia – aplikácia algoritmov, pravdepodobnostného modelovania a strojového učenia na problémy molekulárnej biológie, najmä analýzu DNA sekvencií; spolupráca s vedeckými pracovníkmi v biologických odboroch na spoločných projektoch.

Projekty a podujatia

Vedecká činnosť KAI je zastrešená viacerými výskumnými projektami. Organizujeme a spoluorganizujeme odborné konferencie, semináre a ďalšie podujatia na výmenu poznatkov a skúseností s odbornou verejnosťou i v rámci pracovných skupín, zúčastňujeme sa udalostí na popularizáciu vedy a výskumu.