(Prvá verzia novej štruktúry zameranej na výskumné oblasti a pracovné skupiny)
(Projekty)
 
(37 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Výskum]]
+
{{Heading|Veda a výskum na KAI}}[[Category:Výskum]]
= Veda a výskum na KAI=
+
  
Vedecká činnosť KAI sa orientuje predovšetkým na počítačovú grafiku a videnie, na umelú inteligenciu a kognitívnu vedu, na teóriu programovania a na bioinformatiku. Výskum prebieha v tematicky zameraných neformálnych pracovných skupinách.
+
Vedecká činnosť KAI sa orientuje predovšetkým na počítačovú grafiku a videnie, na umelú inteligenciu a kognitívnu vedu, robotiku, na teóriu programovania a na bioinformatiku. Výskum prebieha v tematicky zameraných neformálnych [[#Pracovné skupiny|pracovných skupinách]]. Pracujeme na mnohých [[#Projekty|výskumných a vzdelávacích projektoch]]. Organizujeme a podieľame sa na [[#Konferencie a semináre|vedeckých a popularizačných podujatiach]].
  
<div class="row">
+
==Projekty==
<div class="col-sm-12">
+
 
== Počítačová grafika a videnie ==
+
Vedecká činnosť KAI je zastrešená viacerými výskumnými projektami financovanými Európskou úniou, slovenskými agentúrami aj súkromnými spoločnosťami.
 +
 
 +
Projekty s podporou EÚ:
 +
{{Row|
 +
{{BoxedColumn
 +
| width = 6
 +
| col-class = col-sm-6
 +
| box-class = no-bullets
 +
| link = [https://alpaca-itn.eu ALPACA]
 +
|content = === [https://alpaca-itn.eu ALPACA] ===
 +
Algoritmy pre výpočtovú analýzu pangenómov
 +
}}
 +
{{BoxedColumn
 +
| width = 6
 +
| col-class = col-sm-6
 +
| box-class = no-bullets
 +
| link = [https://www.pangenome.eu PANGAIA]
 +
|content = === [https://www.pangenome.eu PANGAIA] ===
 +
Grafové algoritmy a integrácia dát pre pangenómy
 +
}}
 +
{{BoxedColumn
 +
| width = 6
 +
| col-class = col-sm-6
 +
| box-class = no-bullets
 +
| link = [https://tailor-network.eu TAILOR]
 +
|content = === [https://tailor-network.eu TAILOR] ===
 +
Základy dôveryhodnej umelej inteligencie – integrácia učenia, optimalizácie a odvodzovania
 +
}}
 +
{{BoxedColumn
 +
| width = 6
 +
| col-class = col-sm-6
 +
| box-class = no-bullets
 +
| link = [[Project:TERAIS|TERAIS]]
 +
|content = === [[Project:TERAIS|TERAIS]] ===
 +
Budovanie excelencie v robotike a umelej inteligencii na slovenskej univerzite
 +
}}
 +
{{BoxedColumn
 +
| width = 6
 +
| col-class = col-sm-6
 +
| box-class = no-bullets
 +
| link = [https://www.inf.uni-hamburg.de/en/inst/ab/wtm/research/trail.html TRAIL]
 +
|content = === [https://www.inf.uni-hamburg.de/en/inst/ab/wtm/research/trail.html TRAIL] ===
 +
TRAnsparentné, Interpretovateľné Roboty
 +
}}
 +
}}
 +
 
 +
[[Research Projects|Ďalšie výskumné projekty KAI]]
 +
 
 +
==Konferencie a semináre==
 +
 
 +
Organizujeme a spoluorganizujeme odborné konferencie, semináre a ďalšie podujatia na výmenu poznatkov a skúseností s odbornou verejnosťou i v rámci pracovných skupín, zúčastňujeme sa udalostí na popularizáciu vedy a výskumu.
 +
 
 +
* [[Conferences and Events|Konferencie a podujatia]]
 +
* [[Scientific Seminars|Odborné semináre]]
 +
 
 +
== Pracovné skupiny ==
 +
 
 +
=== Počítačová grafika a videnie ===
  
 
Oblasťou počítačovej grafiky a videnia sa zaoberajú pracovné skupiny:
 
Oblasťou počítačovej grafiky a videnia sa zaoberajú pracovné skupiny:
  
 
* [[YACGS|Počítačová grafika]] – počítačová animácia, navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach, metódy objemovej grafiky.
 
* [[YACGS|Počítačová grafika]] – počítačová animácia, navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach, metódy objemovej grafiky.
* [[Computer Vision Group|Počítačové videnie]] – rozpoznávanie a sledovanie tváre, aplikácie počítačovej grafiky a videnia v medicíne.
+
* [[Computer Vision Group|Počítačové videnie]] – spracovanie obrazu, určovanie príznakov, detekcia významných oblastí, rozpoznávanie tváre, využitie videnia v dopravných a bezpečnostných aplikáciách.
</div>
+
<div class="col-sm-12">
+
== Umelá inteligencia a kognitívna veda ==
+
  
Výskum v umelej inteligencii a kognitívnej vede má na KAI široký záber a dlhú tradíciu:
+
=== Umelá inteligencia a výpočtové modelovanie ===
  
* [[KR Group|Reprezentácia znalostí]] – logická teória reprezentácie poznatkov, nemonotónne usudzovanie, logické programovanie s dôrazom na paradigmu answer set programming, deskripčné logiky, ontológie, sémantický web; usudzovanie za prítomnosti neurčitosti; logické aspekty multiagentových systémov.
+
Výskum v umelej inteligencii a výpočtovom modelovaní na Katedre aplikovanej informatiky má dlhú tradíciu, čomu zodpovedá aj široký záber:
* [http://cogsci.fmph.uniba.sk/cnc Umelé neurónové siete a kognitívna veda] – výpočtové a experimentálne skúmanie kognitívnych procesov, rozhranie mozog-počítač s využitím merania signálu EEG.
+
 
* [[DN Group|Komplexné dynamické siete]]
+
* [[KR Group|Reprezentácia znalostí]] – nemonotónne usudzovanie, dynamika znalostí, teória argumentácie, kontext, ontológie a distribuované znalosti; aplikácie v oblasti multi-agentových systémov, ambientej inteligencie, sémantického webu, prepojených dát a telemedicínskych systémov.
* [[Fuzzy Systems Group|Fuzzy systémy]]
+
* [http://cogsci.fmph.uniba.sk/cnc Kognícia a neuropočítanie] – výpočtové modelovanie  kognitívnych procesov, neurónové siete, experimentálny výskum spojený s meraním signálu EEG.
 +
* [[DN Group|Komplexné dynamické siete]] - modely evolvujúcich sa komplexných sietí a modelovanie reálnych situácií pomocou komplexných sietí
 +
* [[CLA Group|Výpočtová logika a algebra]] - automatická dedukcia v mnohohodnotových logikách, Goedelove logiky, produktová logika, konštrukcia modelov - forcing, reziduované zväzy, rekurzívna enumerovateľnosť, rozhodnuteľnosť a výpočtová zložitosť dedukčných problémov, SAT-solvery, expertné systémy, fuzzy inferencia
 
* [[REC Group|Robotika a evolučné počítanie]]
 
* [[REC Group|Robotika a evolučné počítanie]]
</div>
+
* [http://compbio.fmph.uniba.sk Výpočtová biológia] – aplikácia algoritmických metód a pravdepodobnostného modelovania na problémy v oblasti bioinformatiky, najmä analýzu DNA sekvencií a proteínov (spoločná skupina s [http://www.dcs.fmph.uniba.sk Katedrou informatiky] úzko spolupracujúca [http://www.biocenter.sk so skupinami na Prírodovedeckej fakulte UK])
<div class="col-sm-12">
+
 
== Teória programovania a počítačová bezpečnosť ==
+
=== Teória programovania ===
  
 
Aplikáciami formálnych metód v teórii a bezpečnosti konkurentných a distribuovaných systémov, výpočtovej zložitosti a v programovaní sa zaoberáme v pracovných skupinách:
 
Aplikáciami formálnych metód v teórii a bezpečnosti konkurentných a distribuovaných systémov, výpočtovej zložitosti a v programovaní sa zaoberáme v pracovných skupinách:
Line 31: Line 86:
 
* [[CDS Group|Konkurentné a distribuované systémy]] – teória konkurentných procesov a distribuovaných systémov, formálnych modelov a ich aplikácií v rôznych oblastiach – špecifikácia, verifikácia, bezpečnosť počítačových sytémov.
 
* [[CDS Group|Konkurentné a distribuované systémy]] – teória konkurentných procesov a distribuovaných systémov, formálnych modelov a ich aplikácií v rôznych oblastiach – špecifikácia, verifikácia, bezpečnosť počítačových sytémov.
 
* [[DP Group|Deklaratívne programovanie]] – deskriptívna zložitosť; deklaratívne programovanie, dokazovanie správnosti programov, techniky transformácie programov; prepisovacie systémy a systémy s ohraničeniami.
 
* [[DP Group|Deklaratívne programovanie]] – deskriptívna zložitosť; deklaratívne programovanie, dokazovanie správnosti programov, techniky transformácie programov; prepisovacie systémy a systémy s ohraničeniami.
</div>
 
<div class="col-sm-12">
 
== Bioinformatika ==
 
  
Bioinformatike sa venuje výskumná skupina zložená z členov KAI a [http://www.dcs.fmph.uniba.sk KI]:
+
==Vybavenie==
* [http://compbio.fmph.uniba.sk Výpočtová biológia] – aplikácia algoritmov, pravdepodobnostného modelovania a strojového učenia na problémy molekulárnej biológie, najmä analýzu DNA sekvencií; spolupráca s vedeckými pracovníkmi v biologických odboroch na spoločných projektoch.
+
</div>
+
</div>
+
  
==Projekty a podujatia==
+
Katedra je vybavená rozmanitým výskumným aj infraštruktúrnym hardvérom.
  
Vedecká činnosť KAI je zastrešená viacerými výskumnými projektami. Organizujeme a spoluorganizujeme odborné konferencie, semináre a ďalšie podujatia na výmenu poznatkov a skúseností s odbornou verejnosťou i v rámci pracovných skupín, zúčastňujeme sa udalostí na popularizáciu vedy a výskumu.
+
* [[Equipment overview|Prehľad vybavenia]]
 
+
* [[Research Projects|Výskumné projekty]]
+
* [[Conferences and Events|Organizované konferencie a podujatia]]
+
* [[Scientific Seminars|Odborné semináre]]
+
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 12:53, 14 March 2023

Veda a výskum na KAI

Vedecká činnosť KAI sa orientuje predovšetkým na počítačovú grafiku a videnie, na umelú inteligenciu a kognitívnu vedu, robotiku, na teóriu programovania a na bioinformatiku. Výskum prebieha v tematicky zameraných neformálnych pracovných skupinách. Pracujeme na mnohých výskumných a vzdelávacích projektoch. Organizujeme a podieľame sa na vedeckých a popularizačných podujatiach.

Projekty

Vedecká činnosť KAI je zastrešená viacerými výskumnými projektami financovanými Európskou úniou, slovenskými agentúrami aj súkromnými spoločnosťami.

Projekty s podporou EÚ:

ALPACA

Algoritmy pre výpočtovú analýzu pangenómov

PANGAIA

Grafové algoritmy a integrácia dát pre pangenómy

TAILOR

Základy dôveryhodnej umelej inteligencie – integrácia učenia, optimalizácie a odvodzovania

TERAIS

Budovanie excelencie v robotike a umelej inteligencii na slovenskej univerzite

TRAIL

TRAnsparentné, Interpretovateľné Roboty

Ďalšie výskumné projekty KAI

Konferencie a semináre

Organizujeme a spoluorganizujeme odborné konferencie, semináre a ďalšie podujatia na výmenu poznatkov a skúseností s odbornou verejnosťou i v rámci pracovných skupín, zúčastňujeme sa udalostí na popularizáciu vedy a výskumu.

Pracovné skupiny

Počítačová grafika a videnie

Oblasťou počítačovej grafiky a videnia sa zaoberajú pracovné skupiny:

  • Počítačová grafika – počítačová animácia, navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach, metódy objemovej grafiky.
  • Počítačové videnie – spracovanie obrazu, určovanie príznakov, detekcia významných oblastí, rozpoznávanie tváre, využitie videnia v dopravných a bezpečnostných aplikáciách.

Umelá inteligencia a výpočtové modelovanie

Výskum v umelej inteligencii a výpočtovom modelovaní na Katedre aplikovanej informatiky má dlhú tradíciu, čomu zodpovedá aj široký záber:

  • Reprezentácia znalostí – nemonotónne usudzovanie, dynamika znalostí, teória argumentácie, kontext, ontológie a distribuované znalosti; aplikácie v oblasti multi-agentových systémov, ambientej inteligencie, sémantického webu, prepojených dát a telemedicínskych systémov.
  • Kognícia a neuropočítanie – výpočtové modelovanie kognitívnych procesov, neurónové siete, experimentálny výskum spojený s meraním signálu EEG.
  • Komplexné dynamické siete - modely evolvujúcich sa komplexných sietí a modelovanie reálnych situácií pomocou komplexných sietí
  • Výpočtová logika a algebra - automatická dedukcia v mnohohodnotových logikách, Goedelove logiky, produktová logika, konštrukcia modelov - forcing, reziduované zväzy, rekurzívna enumerovateľnosť, rozhodnuteľnosť a výpočtová zložitosť dedukčných problémov, SAT-solvery, expertné systémy, fuzzy inferencia
  • Robotika a evolučné počítanie
  • Výpočtová biológia – aplikácia algoritmických metód a pravdepodobnostného modelovania na problémy v oblasti bioinformatiky, najmä analýzu DNA sekvencií a proteínov (spoločná skupina s Katedrou informatiky úzko spolupracujúca so skupinami na Prírodovedeckej fakulte UK)

Teória programovania

Aplikáciami formálnych metód v teórii a bezpečnosti konkurentných a distribuovaných systémov, výpočtovej zložitosti a v programovaní sa zaoberáme v pracovných skupinách:

  • Konkurentné a distribuované systémy – teória konkurentných procesov a distribuovaných systémov, formálnych modelov a ich aplikácií v rôznych oblastiach – špecifikácia, verifikácia, bezpečnosť počítačových sytémov.
  • Deklaratívne programovanie – deskriptívna zložitosť; deklaratívne programovanie, dokazovanie správnosti programov, techniky transformácie programov; prepisovacie systémy a systémy s ohraničeniami.

Vybavenie

Katedra je vybavená rozmanitým výskumným aj infraštruktúrnym hardvérom.