m (Veda a výskum na KAI podrobnešie)
(Lepší perex projektov)
 
(46 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Výskum]]
 
= Veda a výskum na KAI=
 
= Veda a výskum na KAI=
  
Vedecká činnosť KAI je orientovaná predovšetkým na počítačovú grafiku a videnie, umelú inteligenciu, výpočtovú logiku a na teóriu programovania.  
+
Vedecká činnosť KAI sa orientuje predovšetkým na počítačovú grafiku a videnie, na umelú inteligenciu a kognitívnu vedu, robotiku, na teóriu programovania a na bioinformatiku. Výskum prebieha v tematicky zameraných neformálnych [[#Pracovné skupiny|pracovných skupinách]]. Pracujeme na mnohých [[#Projekty|výskumných a vzdelávacích projektoch]]. Organizujeme a podieľame sa na [[#Konferencie a semináre|vedeckých a popularizačných podujatiach]].
  
*'''Počítačová grafika a videnie.''' Modelovanie a vizualizácia virtuálnych miest. Navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach. Simulácia dynamických systémov. Aplikácie počítačovej grafiky a videnia v medicíne. Rozpoznávanie a sledovanie tváre.
+
==Projekty==
  
*'''Umelá inteligencia.''' Komplexné systémy so samoorganizáciou, hlavne v oblasti prirodzeného jazyka, a to na úrovni symbolickej (agenty) i subsymbolickej (neurónové siete). Reprezentácia znalostí v inteligentných systémoch, modelovanie akvizície a spracovanie jazyka. Kognitívna sémantika.  
+
Vedecká činnosť KAI je zastrešená viacerými výskumnými projektami financovanými Európskou úniou, slovenskými agentúrami aj súkromnými spoločnosťami.
  
*'''Výpočtová logika.''' Logická teória reprezentácie poznatkov, nemonotónne usudzovanie, logické programovanie s dôrazom na paradigmu answer set programming, deskripčné logiky, ontológie, sémantický web. Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti. Logické aspekty multiagentových systémov.  
+
Projekty s podporou EÚ:
 +
{{Row|
 +
{{BoxedColumn
 +
| width = 6
 +
| col-class = col-sm-6
 +
| box-class = no-bullets
 +
| link = [https://alpaca-itn.eu ALPACA]
 +
|content = === [https://alpaca-itn.eu ALPACA] ===
 +
Algoritmy pre výpočtovú analýzu pangenómov
 +
}}
 +
{{BoxedColumn
 +
| width = 6
 +
| col-class = col-sm-6
 +
| box-class = no-bullets
 +
| link = [https://www.pangenome.eu PANGAIA]
 +
|content = === [https://www.pangenome.eu PANGAIA] ===
 +
Grafové algoritmy a integrácia dát pre pangenómy
 +
}}
 +
{{BoxedColumn
 +
| width = 6
 +
| col-class = col-sm-6
 +
| box-class = no-bullets
 +
| link = [https://tailor-network.eu TAILOR]
 +
|content = === [https://tailor-network.eu TAILOR] ===
 +
Základy dôveryhodnej umelej inteligencie – integrácia odvodzovania, učenia a optimalizácie
 +
}}
 +
{{BoxedColumn
 +
| width = 6
 +
| col-class = col-sm-6
 +
| box-class = no-bullets
 +
| link = [[Project:TERAIS|TERAIS]]
 +
|content = === [[Project:TERAIS|TERAIS]] ===
 +
K excelencii v robotike a umelej inteligencii na slovenskej univerzite
 +
}}
 +
}}
  
*'''Teória programovania.''' Deklaratívne programovanie, dokazovanie správnosti programov, techniky transformácie programov, prepisovacie systémy a systémy s ohraničeniami. Teória konkurentných procesov, formálnych modelov a ich aplikácií v rôznych oblastiach – špecifikácia, verifikácia, bezpečnosť počítačových sytémov.
+
[[Research Projects|Ďalšie výskumné projekty KAI]]
  
==Veda a výskum na KAI podrobnešie==
+
==Konferencie a semináre==
  
Podrobnejšie informácie o vedeckej činnosti na KAI nájdete na týchto stránkach:
+
Organizujeme a spoluorganizujeme odborné konferencie, semináre a ďalšie podujatia na výmenu poznatkov a skúseností s odbornou verejnosťou i v rámci pracovných skupín, zúčastňujeme sa udalostí na popularizáciu vedy a výskumu.
  
* [[Research Projects|Výskumné projekty]]
+
* [[Conferences and Events|Konferencie a podujatia]]
* [[Research Workgroups|Výskumné pracovné skupiny]]
+
* [[Scientific Seminars|Odborné semináre]]
* [[Conferences|Organizované konferencie]]
+
 
* [[Selected Publications|Vybrané publikácie]]
+
== Pracovné skupiny ==
 +
 
 +
=== Počítačová grafika a videnie ===
 +
 
 +
Oblasťou počítačovej grafiky a videnia sa zaoberajú pracovné skupiny:
 +
 
 +
* [[YACGS|Počítačová grafika]] – počítačová animácia, navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach, metódy objemovej grafiky.
 +
* [[Computer Vision Group|Počítačové videnie]] – spracovanie obrazu, určovanie príznakov, detekcia významných oblastí, rozpoznávanie tváre, využitie videnia v dopravných a bezpečnostných aplikáciách.
 +
 
 +
=== Umelá inteligencia a výpočtové modelovanie ===
 +
 
 +
Výskum v umelej inteligencii a výpočtovom modelovaní na Katedre aplikovanej informatiky má dlhú tradíciu, čomu zodpovedá aj široký záber:
 +
 
 +
* [[KR Group|Reprezentácia znalostí]] – nemonotónne usudzovanie, dynamika znalostí, teória argumentácie, kontext, ontológie a distribuované znalosti; aplikácie v oblasti multi-agentových systémov, ambientej inteligencie, sémantického webu, prepojených dát a telemedicínskych systémov.
 +
* [http://cogsci.fmph.uniba.sk/cnc Kognícia a neuropočítanie] – výpočtové modelovanie  kognitívnych procesov, neurónové siete, experimentálny výskum spojený s meraním signálu EEG.
 +
* [[DN Group|Komplexné dynamické siete]] - modely evolvujúcich sa komplexných sietí a modelovanie reálnych situácií pomocou komplexných sietí
 +
* [[CLA Group|Výpočtová logika a algebra]] - automatická dedukcia v mnohohodnotových logikách, Goedelove logiky, produktová logika, konštrukcia modelov - forcing, reziduované zväzy, rekurzívna enumerovateľnosť, rozhodnuteľnosť a výpočtová zložitosť dedukčných problémov, SAT-solvery, expertné systémy, fuzzy inferencia
 +
* [[REC Group|Robotika a evolučné počítanie]]
 +
* [http://compbio.fmph.uniba.sk Výpočtová biológia] – aplikácia algoritmických metód a pravdepodobnostného modelovania na problémy v oblasti bioinformatiky, najmä analýzu DNA sekvencií a proteínov (spoločná skupina s [http://www.dcs.fmph.uniba.sk Katedrou informatiky] úzko spolupracujúca [http://www.biocenter.sk so skupinami na Prírodovedeckej fakulte UK])
 +
 
 +
=== Teória programovania ===
 +
 
 +
Aplikáciami formálnych metód v teórii a bezpečnosti konkurentných a distribuovaných systémov, výpočtovej zložitosti a v programovaní sa zaoberáme v pracovných skupinách:
 +
 
 +
* [[CDS Group|Konkurentné a distribuované systémy]] – teória konkurentných procesov a distribuovaných systémov, formálnych modelov a ich aplikácií v rôznych oblastiach – špecifikácia, verifikácia, bezpečnosť počítačových sytémov.
 +
* [[DP Group|Deklaratívne programovanie]] – deskriptívna zložitosť; deklaratívne programovanie, dokazovanie správnosti programov, techniky transformácie programov; prepisovacie systémy a systémy s ohraničeniami.
 +
 
 +
==Vybavenie==
 +
 
 +
Katedra je vybavená rozmanitým výskumným aj infraštruktúrnym hardvérom.
 +
 
 +
* [[Equipment overview|Prehľad vybavenia]]
 +
 
 +
__NOTOC__

Latest revision as of 16:56, 29 October 2022

Veda a výskum na KAI

Vedecká činnosť KAI sa orientuje predovšetkým na počítačovú grafiku a videnie, na umelú inteligenciu a kognitívnu vedu, robotiku, na teóriu programovania a na bioinformatiku. Výskum prebieha v tematicky zameraných neformálnych pracovných skupinách. Pracujeme na mnohých výskumných a vzdelávacích projektoch. Organizujeme a podieľame sa na vedeckých a popularizačných podujatiach.

Projekty

Vedecká činnosť KAI je zastrešená viacerými výskumnými projektami financovanými Európskou úniou, slovenskými agentúrami aj súkromnými spoločnosťami.

Projekty s podporou EÚ:

ALPACA

Algoritmy pre výpočtovú analýzu pangenómov

PANGAIA

Grafové algoritmy a integrácia dát pre pangenómy

TAILOR

Základy dôveryhodnej umelej inteligencie – integrácia odvodzovania, učenia a optimalizácie

TERAIS

K excelencii v robotike a umelej inteligencii na slovenskej univerzite

Ďalšie výskumné projekty KAI

Konferencie a semináre

Organizujeme a spoluorganizujeme odborné konferencie, semináre a ďalšie podujatia na výmenu poznatkov a skúseností s odbornou verejnosťou i v rámci pracovných skupín, zúčastňujeme sa udalostí na popularizáciu vedy a výskumu.

Pracovné skupiny

Počítačová grafika a videnie

Oblasťou počítačovej grafiky a videnia sa zaoberajú pracovné skupiny:

  • Počítačová grafika – počítačová animácia, navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach, metódy objemovej grafiky.
  • Počítačové videnie – spracovanie obrazu, určovanie príznakov, detekcia významných oblastí, rozpoznávanie tváre, využitie videnia v dopravných a bezpečnostných aplikáciách.

Umelá inteligencia a výpočtové modelovanie

Výskum v umelej inteligencii a výpočtovom modelovaní na Katedre aplikovanej informatiky má dlhú tradíciu, čomu zodpovedá aj široký záber:

  • Reprezentácia znalostí – nemonotónne usudzovanie, dynamika znalostí, teória argumentácie, kontext, ontológie a distribuované znalosti; aplikácie v oblasti multi-agentových systémov, ambientej inteligencie, sémantického webu, prepojených dát a telemedicínskych systémov.
  • Kognícia a neuropočítanie – výpočtové modelovanie kognitívnych procesov, neurónové siete, experimentálny výskum spojený s meraním signálu EEG.
  • Komplexné dynamické siete - modely evolvujúcich sa komplexných sietí a modelovanie reálnych situácií pomocou komplexných sietí
  • Výpočtová logika a algebra - automatická dedukcia v mnohohodnotových logikách, Goedelove logiky, produktová logika, konštrukcia modelov - forcing, reziduované zväzy, rekurzívna enumerovateľnosť, rozhodnuteľnosť a výpočtová zložitosť dedukčných problémov, SAT-solvery, expertné systémy, fuzzy inferencia
  • Robotika a evolučné počítanie
  • Výpočtová biológia – aplikácia algoritmických metód a pravdepodobnostného modelovania na problémy v oblasti bioinformatiky, najmä analýzu DNA sekvencií a proteínov (spoločná skupina s Katedrou informatiky úzko spolupracujúca so skupinami na Prírodovedeckej fakulte UK)

Teória programovania

Aplikáciami formálnych metód v teórii a bezpečnosti konkurentných a distribuovaných systémov, výpočtovej zložitosti a v programovaní sa zaoberáme v pracovných skupinách:

  • Konkurentné a distribuované systémy – teória konkurentných procesov a distribuovaných systémov, formálnych modelov a ich aplikácií v rôznych oblastiach – špecifikácia, verifikácia, bezpečnosť počítačových sytémov.
  • Deklaratívne programovanie – deskriptívna zložitosť; deklaratívne programovanie, dokazovanie správnosti programov, techniky transformácie programov; prepisovacie systémy a systémy s ohraničeniami.

Vybavenie

Katedra je vybavená rozmanitým výskumným aj infraštruktúrnym hardvérom.