Line 12: Line 12:
 
   | email = sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email = sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/
   | description = Provide students with introduction to theory of knowledge representation, developed within artificial intelligence and lead students towards applying/modifying it for the purpose of studying cognition.
+
   | description = Oboznámiť študentov s teóriou reprezentácie znalostí, pestovanou v rámci umelej inteligencie a viesť ich k tomu, aby ju aplikovali/modifikovali pre potreby skúmania kognície.
   | offered_in = Povinne-voliteľný v in [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívne vedy]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívne vedy]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 21:59, 20 August 2008

Reprezentácia, poznatky a usudzovanie 2-IKV-131

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Reprezentácia, poznatky a usudzovanie (2-IKV-131)
Prerekvizity: 2-IKV-103 (povinný)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-IKV-131 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Ján Šefránek, PhD.
E-mail: sefranek@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov s teóriou reprezentácie znalostí, pestovanou v rámci umelej inteligencie a viesť ich k tomu, aby ju aplikovali/modifikovali pre potreby skúmania kognície.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne