Reprezentácia, poznatky a usudzovanie 2-IKV-131

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Reprezentácia, poznatky a usudzovanie (2-IKV-131)
Prerekvizity: 2-IKV-103 (povinný)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Course_KRR
Informačný list: Informačný list 2-IKV-131 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Ján Šefránek, PhD.
E-mail: sefranek@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov s teóriou reprezentácie znalostí, pestovanou v rámci umelej inteligencie a viesť ich k tomu, aby ju aplikovali/modifikovali pre potreby skúmania kognície.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne