Odporúčania pre študentov bakalárskeho programu Aplikovaná informatika

Na tejto stránke Vám zamestnanci katedry ponúkajú niekoľko rád, na ktoré je dobré prihliadať pri výbere predmetov štúdijného programu.

Všeobecné rady

 • Štúdijný program si plánujte veľmi opatrne. Ak nepatríte medzi najusilovnejších a výborných študentov, môžete očakávať, že niektoré predmety sa Vám nepodarí absolvovať na prvý pokus a budete si ich musieť odložiť niektoré povinnosti do ďalších ročníkov. Predísť sa tomu dá poctivým sledovaním prednášok a prípravou na prednášky a triezvym odhadom vašich schopností a časových možností, ale niekedy ani to nepomôže. Posledný ročník štúdia je veľmi náročný: budete riešiť a písať záverečnú prácu, pripravovať sa na štátnice a nazbierať dostatok kreditov. Preto Vám odporúčame na 3. ročník si nechajte menej ako 1/3 kreditov, aby ste mali možnosť štúdium ukončiť v normálnom tempe a čase.
 • Bakalárska práca: prosím uvedomte si, že vedúci vašej práce je najdôležitejšia osoba vo vašom projekte hneď po vás. Vedúcemu sa vaša práca musí páčiť, pretože ten ju bude hodnotiť a známkovať! A to je iba na vás a pomôcť tomu môžete najmä tak, že sa s vedúcim budete stretávať čo najčastejšie a vždy sa budete držať jeho rád. Často sa tak naučíte oveľa viac, ako keby ste sa (ako vždy) snažili urobiť všetko podľa seba. Toto berte do úvahy už pri výbere témy práce. V druhom semestri budete mať pravidelné týždňové stretnutia na bakalárskom seminári, pamätajte na to, aby ste si viedli podrobný denník o pokroku na projekte - tak sa o sebe a práci na väčších projektoch naučíte oveľa viac! (My ten denník čítame a kontrolujeme.) Podrobné informácie nájdete na stránkach Bakalárskeho seminára.
 • Pri výbere ďalšieho zamerania berte prosím do úvahy, že naša fakulta je zameraná predovšetkým výskumne/vedecky a tak magisterské programy vyžadujú dobré teoretické znalosti. Ak ste skôr prakticky-oritentovaní, zvážte možnosť priameho zamestnania, prípadne prestup na program, ktorý je praktickejšie orientovaný.
 • Ak máte možnosť, vycestujte na jeden alebo dva semestre na výmenný štúdijný program. Univerzita Komenského má viacero dohôd so zahraničnými univerzitami, na základe ktorých ich môžete navštíviť cez výmenný program Erasmus, dozvedieť sa veľa o inom prístupe k výuke, zažiť inú kultúru, jazyk a spoločnosť. Naším cieľom je umožňiť to všetkým študentom, ktorí by chceli vycestovať v rámci programu Erasmus.
 • Andrej Ferko napísal Odporúčania k písaniu bakalárskych a diplomových prác
 • Prosím prečítajte si príručku Rukoväť bakalára na fakultných stránkach.

Konkrétne rady k výberu predmetov

Kritériá pre bakalársku prácu

 • Každý člen katedry navrhne aspoň dve bakalárske práce. Horný limit počtu bakalárov vedených jedným človekom je 8.
 • Čo bakalárska práca musí obsahovať okrem bežných náležitostí
  1. Musí mať informatický obsah (využitie algoritmov a vedomostí z prednášok, poprípade algoritmov a vedomostí, ktoré si študent sám naštuduje; možné sú aj teoretické práce s informatickým obsahom, ale aj interdisciplinárne práce využívajúce informatické poznatky).
  2. Musí obsahovať jasne dokázateľnú samostatnú prácu študenta v rozsahu vyššom ako ročníkový projekt (napr. samostatnú implementáciu odprednášaných algoritmov; ak študent použije algoritmy, ktoré si samostatne našiel, musí mať vlastné výsledky, ktoré samostatne zinterpretuje; v prípade, že ide o komparatívnu prácu, študent sformuluje kritériá porovnávania a výsledky porovnávania musia byť demonštrované na zozbieranom materiáli).
  3. Celý text práce musí byť vlastným dielom autora (nie je možné kopírovať celé úseky textu z iných zdrojov, navyše bez udania zdroja)
 • Aká bakalárska práca bude ťažko obhájiteľná. Príklady:
  • Vytvorenie jednoduchej webovej prezentácie, napr. stránky predmetu,kde sú použité len bežné postupy a bežne dostupný softvér; príprava študijného materiálu, napr. príkladov na cvičenia, kde študent nedokáže preukázať iný vlastný prínos ako len zozbieranie nie príkladov a podkladov od vyučujúceho.
  • Story telling , vizualizácie, kde študent použil len komerčný softvér, ktorý naplnil obrázkami, fotografiami a literárnymi poznámkami bez vlastnej programátorskej práce.
  • Porovnávacie práce na úrovni populárnych časopisov

Hodnotenie bakalárskych prác

Nie je mysliteľné, aby školitelia prác dávali len známku „výborná“. Táto známka je výnimočným ocenením, ktoré získajú naozaj len mimoriadne dobré práce.

Príklady (su to naozaj len priklady a tie nemozu byt vycerpavajuce):

E: Práca spĺňa všetky náležitosti na prijateľnej úrovni:

Napr. použitie štandardného komerčného softvéru so samostatne doprogramovanými časťami v rozsahu väčšom ako ročníková práca, alebo na nových dátach apod.

D: Prijateľná práca na štandardnej úrovni s vlastným odborným prínosom.

Napr. testovanie známych aspoň sčasti samostatne implementovaných metód na nových dátach apod.

C: Dobrá práca na štandardnej úrovni s vlastným odborným prínosom.

Napr. vlastná implementácia známej metódy; testovanie známych metód aspoň zv eľkej časti samostatne implementovaných apod.

B: Veľmi dobrá, nadštandardná práca s hodnotným vlastným odborným prínosom.

Napr. vlastná implementácia známej metódy pomocou ktorej študent našiel vlastný výsledok ; testovanie samostatne implementovaných známych metód na nových dátach apod.

A: Výborná práca, ktorá vysoko prevyšuje bežný štandard.

Napr. vlastná implementácia vlastného variantu známej metódy pomocou ktorej študent našiel vlastný výsledok na nových dátach; testovanie samostatne implementovaných známych metód , plus vlastný orignálny výsledok, interpretácia


Revision as of 15:20, 28 October 2008 by Markosova (Talk | contribs)