Odporúčania pre študentov bakalárskeho programu Aplikovaná informatika

Na tejto stránke vám zamestnanci katedry ponúkajú niekoľko rád, na ktoré by mali študenti bakalárskeho študijného programu Aplikovaná informatika (AIN) prihliadať pri

Študijný plán – výber predmetov

Priestor pre výber predmetov v rámci študijného programu AIN platného od roku 2015/16 je prvých semestroch pomerne malý. Možnosti sa postupne rozširujú v druhej polovici štúdia. Posledné dva semestre sú takmer úplne vyhradené pre povinne voliteľné a výberové predmety.

Nasledujúce odporúčania tútorov k výberu povinne voliteľných predmetov vychádzajú z obsahového prepojenia medzi bakalárskym a magisterským študijným programom AIN, ktoré nie je úplne zrejmé z iných dokumentov. Závisia od toho, či po skončení bakalárskeho štúdia plánujete:

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte niektorého z tútorov bakaláskeho študijného programu AIN: Martin Homola (homola@fmph.uniba.sk, I-7), Tomáš Vinař (vinar@fmph.uniba.sk. M-163), Andrej Blaho (blaho@fmph.uniba.sk, M-162).

Plánujem v magisterskom štúdiu absolvovať špecializačný blok Počítačová grafika a videnie

Na konci bakalárskeho štúdia odporúčame voliť nasledujúce predmety:

V rámci magisterského štúdia odporúčame voliť nasledujúce predmety, ktoré dopĺňajú obsahové prerekvizity špecializačného bloku:

Plánujem v magisterskom štúdiu absolvovať špecializačný blok Umelá inteligencia

Na konci bakalárkeho štúdia odporúčame voliť nasledujúce predmety:

V rámci magisterského štúdia potom odporúčame voliť nasledujúce predmety, ktoré dopĺňajú obsahové prerekvizity špecializačného bloku:

Plánujem v magisterskom štúdiu absolvovať špecializačný blok Programovanie a tvorba informačných systémov

Na konci bakalárkeho štúdia odporúčame voliť nasledujúce predmety:

Plánujem v magisterskom štúdiu absolvovať špecializačný blok Tvorba softvéru pre vzdelávanie

Na konci bakalárkeho štúdia odporúčame voliť nasledujúce predmety:

Neplánujem pokračovať v magisterskom štúdiu

Odporúčame voliť povinne voliteľné predmety z bloku B (1AIN-BAP).


(*) Takto označené odporúčania sú platné len pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2013/14 alebo skôr.

Zahraničný výmenný študijný pobyt

Ak máte možnosť, vycestujte na jeden alebo dva semestre na výmenný študijný program. Univerzita Komenského má viacero dohôd so zahraničnými univerzitami, na základe ktorých ich môžete navštíviť cez výmenný program Erasmus, dozvedieť sa veľa o inom prístupe k výuke, zažiť inú kultúru, jazyk a spoločnosť. Naším cieľom je umožňiť to všetkým študentom, ktorí by chceli vycestovať v rámci programu Erasmus.

Bakalárske práce a posledný rok štúdia

Prečítajte si príručku Rukoväť potencionálneho bakalára (na fakultných stránkach).

Kritériá pre bakalársku prácu

 • Každý člen katedry navrhne aspoň dve bakalárske práce. Horný limit počtu bakalárov vedených jedným človekom je 8.
 • Čo bakalárska práca musí obsahovať okrem bežných náležitostí:
  1. Musí mať informatický obsah (využitie algoritmov a vedomostí z prednášok, poprípade algoritmov a vedomostí, ktoré si študent sám naštuduje; možné sú aj teoretické práce s informatickým obsahom, ale aj interdisciplinárne práce využívajúce informatické poznatky).
  2. Musí obsahovať jasne dokázateľnú samostatnú prácu študenta v rozsahu vyššom ako ročníkový projekt (napr. samostatnú implementáciu odprednášaných algoritmov; ak študent použije algoritmy, ktoré si samostatne našiel, musí mať vlastné výsledky, ktoré samostatne zinterpretuje; v prípade, že ide o komparatívnu prácu, študent sformuluje kritériá porovnávania a výsledky porovnávania musia byť demonštrované na zozbieranom materiáli).
  3. Celý text práce musí byť vlastným dielom autora (nie je možné kopírovať celé úseky textu z iných zdrojov, navyše bez udania zdroja)
 • Príklady ťažko obhájiteľných prác:
  • Vytvorenie jednoduchej webovej prezentácie, napr. stránky predmetu,kde sú použité len bežné postupy a bežne dostupný softvér; príprava študijného materiálu, napr. príkladov na cvičenia, kde študent nedokáže preukázať iný vlastný prínos ako len zozbieranie príkladov a podkladov od vyučujúceho.
  • Story telling , vizualizácie, kde študent použil len komerčný softvér, ktorý naplnil obrázkami, fotografiami a literárnymi poznámkami bez vlastnej programátorskej práce.
  • Porovnávacie práce na úrovni populárnych časopisov

Tvorba práce

 • Uvedomte si, že vedúci vašej práce je najdôležitejšia osoba vo vašom projekte hneď po vás. Vedúcemu sa vaša práca musí páčiť, pretože ten ju bude hodnotiť a známkovať! A to je iba na vás a pomôcť tomu môžete najmä tak, že sa s vedúcim budete stretávať čo najčastejšie a vždy sa budete držať jeho rád. Často sa tak naučíte oveľa viac, ako keby ste sa (ako vždy) snažili urobiť všetko podľa seba. Toto berte do úvahy už pri výbere témy práce.
 • V druhom semestri budete mať pravidelné týždňové stretnutia na bakalárskom seminári, pamätajte na to, aby ste si viedli podrobný denník o pokroku na projekte - tak sa o sebe a práci na väčších projektoch naučíte oveľa viac! (My ten denník čítame a kontrolujeme.) Podrobné informácie nájdete na stránkach Bakalárskeho seminára.
 • Andrej Ferko napísal Odporúčania k písaniu bakalárskych a diplomových prác

Hodnotenie bakalárskych prác

Nie je mysliteľné, aby školitelia prác dávali len známku „výborná“. Táto známka je výnimočným ocenením, ktoré získajú naozaj len mimoriadne dobré práce.

Príklady (sú to naozaj len príklady a tie nemôžu byť vyčerpávajúce):

E
Práca spĺňa všetky náležitosti na prijateľnej úrovni.
Napr. použitie štandardného komerčného softvéru so samostatne doprogramovanými časťami v rozsahu väčšom ako ročníková práca, alebo na nových dátach apod.
D
Prijateľná práca na štandardnej úrovni s vlastným odborným prínosom.
Napr. testovanie známych aspoň sčasti samostatne implementovaných metód na nových dátach apod.
C
Dobrá práca na štandardnej úrovni s vlastným odborným prínosom.
Napr. vlastná implementácia známej metódy; testovanie známych metód aspoň z veľkej časti samostatne implementovaných apod.
B
Veľmi dobrá, nadštandardná práca s hodnotným vlastným odborným prínosom.
Napr. vlastná implementácia známej metódy pomocou ktorej študent našiel vlastný výsledok ; testovanie samostatne implementovaných známych metód na nových dátach apod.
A
Výborná práca, ktorá vysoko prevyšuje bežný štandard.
Napr. vlastná implementácia vlastného variantu známej metódy pomocou ktorej študent našiel vlastný výsledok na nových dátach; testovanie samostatne implementovaných známych metód , plus vlastný originálny výsledok, interpretácia


Revision as of 16:33, 16 September 2015 by Kluka (Talk | contribs)