Projekt TERAIS

Projekt TERAIS

Spolufinancovaný EU O projekte | Otvárací seminár | Seminár HAS

TERAIS (Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak university) je medzinárodný projekt financovaný z programu Horizont Európa v rámci výzvy Twinning, ktorý odštartoval začiatkom októbra 2022. Hlavným cieľom projektu TERAIS je pozdvihnúť Katedru aplikovanej informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na pracovisko medzinárodnej akademickej excelentnosti v oblasti kognitívnej robotiky a umelej inteligencie. Viac o tomto projekte…

Seminár Human-Aware Artificial Systems

An iCub robot with a human

Taliansky technologický inštitút (IIT) organizuje dňa 31. januára 2023 o 9:15 – 13:00 (CET) v Center for Human Technologies druhé podujatie Project:TERAIS|projektu TERAIS – seminár o umelých systémoch uvedomujúcich si človeka.

Abstrakt a program na webe IIT…

Otváracie podujatie projektu

Úvodným podujatím projektu TERAIS bude seminár venovaný kognitívnej robotike. Účasť potvrdili pozvaní prednášajúci prof. Giulio Sandini z IIT v Janove, Dr. Cornelius Weber z Univerzity v Hamburgu a doc. Matěj Hoffmann z ČVUT Praha.

Z interiéru Kongresového centra hotela Družba

Seminár sa uskutoční v stredu 7. 12. 2022 v Kongresovom centre hotela Družba na Botanickej ulici v Bratislave. Začne o 8:00 rannou kávou a skončí spoločenským obedom o 15:00. Seminár je pre účastníkov bezplatný. Nutná je však registrácia najneskôr 4. 12. 2022 pomocou registračného formulára (kvôli plánovaniu kapacít).

Program seminára

08:00 Otvorenie vchodu – ranná káva
09:00 Otvorenie seminára
09:15 – 10:05 1. PREDNÁŠKA: Giulio Sandini, Carlo Mazzola (IIT Janov, Taliansko)
Cognitive Robotics for Interaction: a Human-Centered Approach
10:05 – 10:55 2. PREDNÁŠKA: Cornelius Weber, Hassan Ali (Uni Hamburg, Nemecko)
Deep Neural Learning for Interactive Robots
10:55 Prestávka na občerstvenie
11:20 – 12:10 3. PREDNÁŠKA: Matěj Hoffmann, Valentin Marcel (ČVUT Praha, Česko)
From Self-Touch and Self-Vision to Reaching Using a Deep Generative Model
12:10 – 13:00 4. PREDNÁŠKA: Igor Farkaš, Andrej Lúčny (UK Bratislava, Slovensko)
Elements of Cognitive Robotics in a Simulated Environment Using Neural Networks
13:00 Ukončenie odbornej časti seminára
13:10 Obed a socializácia
15:00 Ukončenie podujatia

Pozvaní rečníci

Giulio Sandini'

Giulio Sandini

Giulio Sandini je zakladateľom a riaditeľom Talianskeho technologického inštitútu (Italian Institute of Technology, IIT) a profesorom bioinžinierstva na Janovskej univerzite. Po absolvovaní štúdia elektronického inžinierstva (bioinžinierstva) na Janovskej univerzite bol až do roku 1984 výskumným pracovníkom a docentom na Scuola Normale Superiore v Pise. Počas tohto obdobia pracoval v Laboratorio di Neurofisiologia CNR a skúmal aspekty spracovania obrazu na úrovni jednotlivých neurónov, ako aj aspekty zrakového vnímania u dospelých ľudí a detí. Bol hosťujúcim výskumným pracovníkom na Neurologickom oddelení Harvard Medical School v Bostone, kde vyvinul diagnostické techniky založené na mapovaní elektrickej aktivity mozgu. Po návrate do Janova v roku 1984 ako docent založil v roku 1990 laboratórium LIRA-Lab (Laboratory for Integrated Advanced Robotics, www.liralab.it). V roku 1996 bol hosťujúcim vedeckým pracovníkom v Laboratóriu umelej inteligencie MIT. Od júla 2006 bol Giulio Sandini vymenovaný za riaditeľa výskumu na Talianskom technologickom inštitúte, kde založil a v súčasnosti riadi oddelenie robotiky, mozgu a kognitívnych vied na IIT.

Cornelius Weber

Cornelius Weber

Cornelius Weber vyštudoval fyziku na Universität Bielefeld v Nemecku a doktorát z informatiky získal na Technische Universität Berlin. Ďalej pracoval ako postdoktorálny výskumník v oblasti mozgových a kognitívnych vied na University of Rochester v USA; neskôr ako vedecký pracovník v oblasti hybridných inteligentných systémov na University of Sunderland v Spojenom kráľovstve a ako mladý vedecký pracovník na Frankfurt Institute for Advanced Studies v Nemecku. V súčasnosti je manažérom laboratória v pracovnej skupine Znalostné technológie (Knowledge Technology) na Univerzite v Hamburgu v Nemecku. Zaoberá sa výpočtovou neurovedou, vývojom detektorov vizuálnych príznakov, neurónovými modelmi reprezentácií a transformácií, učením posilňovaním a riadením robotov, ukotveným učením sa jazyka, interakciou človeka a robota a súvisiacimi aplikáciami v sociálnej asistenčnej robotike.

Matej Hoffmann

Matej Hoffmann

Matěj Hoffmann sa narodil v Prahe a v roku 2006 získal magisterský titul v odbore informatika, umelá inteligencia na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2013 a pokračoval ako vedúci výskumný pracovník v Laboratóriu umelej inteligencie na Univerzite v Zürichu vo Švajčiarsku (prof. Rolf Pfeifer). V roku 2013 nastúpil do iCub Facility Talianskeho technologického inštitútu (prof. Giorgio Metta), podporovaného vnútroeurópskym štipendiom Marie Curie (iCub Body Schema, 2014 - 2016). V roku 2017 nastúpil na katedru kybernetiky na fakulte elektrotechniky ČVUT v Prahe, kde v súčasnosti pôsobí ako docent a vedúci skupiny zameranej na kognitívnu, neuro-, kolaboratívnu a humanoidnú robotiku. Matej Hoffmann vo svojom výskume využíva tzv. syntetickú metodológiu alebo "porozumenie budovaním" s dvoma hlavnými cieľmi. Prvým je budovanie mozgom -inšpirovaných stelesnených výpočtových modelov na humanoidných robotoch s cieľom študovať otázku "tela v mozgu": ako sa deti učia reprezentovať svoje telo a jeho periférny priestor. Druhým je, budovanie robotou tak, aby využívali multimodálne informácie (hlavne zrak a hmat) na bezpečné zdieľanie priestoru s ľuďmi vo fyzickej a sociálnej interakcii človeka a robota.

Igor Farkaš

Igor Farkaš

Igor Farkaš získal titul PhD. v odbore aplikovaná informatika a titul Ing. v odbore technická kybernetika na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V rokoch 2000-2003 pôsobil ako výskumný pracovník (postdok) na Katedre psychológie na Univerzite v Richmonde, VA, kde sa zaoberal konekcionistickým modelovaním raného lexikálneho vývinu. Od roku 2003 pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 2014 ako profesor a vedúci katedry. Koordinuje výskumnú skupinu Kognícia a neurálne počítanie a Centrum pre kognitívnu vedu. Igor Farkaš získal prestížne Fulbrightovo štipendium (Katedra informatiky, Texaská univerzita v Austine) a Humboldtovo štipendium (Katedra počítačovej lingvistiky a fonetiky, Sárska univerzita, Nemecko). Medzi jeho výskumné záujmy patrí porozumenie modelom umelých neurónových sietí a ich využitie na kognitívne modelovanie v robotike a jazyku, učenie posilňovaním, vnútorná motivácia a koncept abstrakcie. V oblasti vzdelávania je fakultným koordinátorom stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda (MEi:CogSci).

Andrej Lúčny

Andrej Lúčny

Andrej Lúčny získal doktorát z aplikovanej informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave, kde pôsobí ako odborný asistent na Katedre aplikovanej informatiky. Jeho výskum integruje metódy umelej inteligencie a počítačového videnia do systémov bežiacich v reálnom čase. Vyvinul architektúru založenú na čiernej tabuli pre riadenie mobilných robotov a aplikoval ju na štúdium sebapoznávania robotov v zrkadle a imitačnej hry. Je bývalým manažérom vývoja systému a členom manažmentu v celosvetovo pôsobiacej stredne veľkej firme. Navrhol niekoľko produktov pre monitorovací trh vrátane letiskových meteorologických systémov, výstražných systémov pre jadrové elektrárne a kontrolu kvality výroby pneumatík. Niekoľko rokov pracoval pre EK ako hodnotiteľ projektov 7. RP/H2020 (Továrne budúcnosti). Je spoluzakladateľom občianskeho združenia Robotika.sk, ktoré sa zaoberá popularizáciou robotiky na Slovensku.

Carlo Mazzola

Carlo Mazzola

Carlo Mazzola je výskumným pracovníkom Talianskeho technologického inštitútu na oddelení Kognitívnych architektúr pre kolaboratívne technológie (CONTACT), kde pracuje na projekte TERAIS (Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak university) financovanom EÚ. Magisterský titul z filozofie na Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Taliansko) dosiahol po období strávenom na Bergische Universität Wuppertal (Nemecko), s diplomovou prácou o úlohe predstavivosti a empatie pri vnímaní. Po období hosťovania na Talianskom technologickom inštitúte v oddelení CONTACT, v ktorom skúmal mechanizmy sociálneho vnímania v HRI, začal v roku 2019 na tom istom inštitúte v oddelení Robotika, mozog a kognitívne vedy (RBCS) doktorandské štúdium, v ktorom skúmal a rozvíjal mechanizmy zdieľaného vnímania medzi ľuďmi a humanoidným robotom iCub. V roku 2022 bol hosťujúcim študentom v Laboratóriu kognitívnej robotiky na Univerzite v Manchestri (Katedra informatiky).

Hassan Ali

Hassan Ali

Hassan Ali je výskumný pracovník v skupine Znalostné technológie (Knowledge Technology) na Univerzite v Hamburgu v Nemecku. Bakalársky titul získal v odbore informatika so zameraním na softvérové inžinierstvo a informačné systémy na Tishreen University v Sýrii. Ako magisterské štúdium absolvoval program Inteligentné adaptívne systémy na Univerzite v Hamburgu. Predtým pôsobil ako odborný asistent na univerzite Tishreen. Medzi jeho hlavné výskumné záujmy patrí hlboké učenie, neurónové siete, kognitívna robotika, interakcia človeka s robotom a neurálne inšpirované rozpoznávanie gest.

Valentin Marcel

Valentin Marcel

Valentin Marcel je postdoktorálny výskumný pracovník na fakulte elektrotechniky ČVUT v Prahe v tíme Humanoidná a kognitívna robotika pod vedením Mateja Hoffmanna. Jeho hlavným výskumným záujmom je štúdium stelesneného vnímania pomocou umelých agentov, modelovanie toho, ako pohyby tela a interakcia s prostredím zásadne formujú vnímanie sveta. V súčasnosti spolupracuje s vývojovými psychológmi na štúdiu vývoja poznania vlastného tela v ranom detstve, pričom využíva hlboké neurónové siete, variačné metódy a humanoidné robotické platformy vybavené umelou kožou.


O projekte TERAIS

Roboty NICO a iCub

Začiatkom októbra 2022 odštartoval medzinárodný projekt Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak university (TERAIS) financovaný z programu Horizont Európa v rámci výzvy Twinning. Vedúcim partnerom projektu je Katedra aplikovanej informatiky (KAI) Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorá by sa tak mala stať pracoviskom medzinárodnej akademickej excelentnosti. Jej vedci budú spolupracovať s významnými akademickými partnermi z Univerzity v Hamburgu v Nemecku a z Talianskeho technologického inštitútu v Janove. Projekt má štyri kľúčové piliere, a to zameranie na systematický rozvoj ľudí, vytváranie medzinárodných partnerstiev, excelentnosť výskumu a budovanie podpory výskumu.

Spoločný výskum sa bude venovať kognitívnej robotike s využitím umelých neurónových sietí a hlbokého učenia, čo sú v súčasnosti špičkové technológie v oblasti umelej inteligencie. Tento výskum prispeje k vývoju robotov, ktoré budú dôveryhodné pre ľudí, ktorí s nimi budú môcť denne interagovať. Veríme, že spolupráca v oblasti výskumu a výmena poznatkov v rámci partnerstva posunie naše pracovisko v oblasti výskumu a inovácií na medzinárodnú úroveň. Projekt prispeje k zvýšeniu povedomia širokej verejnosti o technológiách súvisiacich s robotmi ako kľúčovej súčasti modernej spoločnosti založenej na informačných technológiách a zvýši reputáciu, profil a atraktivitu slovenských výskumných inštitúcií,“ povedal profesor Igor Farkaš, vedúci KAI a koordinátor projektu.

V rámci projektu sa tiež preskúmajú súčasné podmienky a potreby vedcov na Katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Na základe analýzy vznikne plán rozvoja ľudského kapitálu tak, aby sa stal systematickejším a celoživotným. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu budú medzinárodné výmeny zamestnancov a študentov. Ďalšie aktivity na katedre sa zamerajú na budovanie chýbajúcich podporných štruktúr pre úspešné podávanie projektových žiadostí. Vedci z UK získajú v rámci výmenných pobytov možnosť čerpať inšpiráciu z dlhodobých skúsenosti zahraničných partnerov.

Medzinárodná spolupráca prispeje k budovaniu kontaktov a vzniku dlhodobého a udržateľného medzinárodného výskumného partnerstva. Vzniknú aj prepojenia s ďalšími kľúčovými aktérmi miestneho inovačného ekosystému, ako sú IT spoločnosti a technologické startupy. Zdieľanie informácií a komunikácia budú podporené výmenami zamestnancov a študentov, ako aj organizovaním spoločných podujatí. Realizovať sa budú napríklad webináre a workshopy. Plánované je aj predkladanie spoločných projektových žiadostí a spoločná príprava vedeckých publikácií. Na šírenie informácií o projekte sa využijú moderné propagačné a komunikačné prostriedky.

Trojročný projekt má rozpočet takmer 1,6 milióna eur. Je podporovaný vedecko-výskumným programom Európskej únie Horizon Europe (92 %) a spolufinancovaný Univerzitou Komenského (8 %).