Programovacie paradigmy 1-AIN-430

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Programovacie paradigmy (1-AIN-430)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-430 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
E-mail: borovan@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~borovan/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov so základnými pojmami existujúcich programovacích jazykoch. Detailnejší úvod do funkcionálneho a logického programovania. Programovanie v jazykoch Haskell a Prolog.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Programming Paradigms)