Neurónové siete 2-AIN-132

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Neurónové siete (2-AIN-132)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Neural_networks
Informačný list: Informačný list 2-AIN-132 (fakultná služba)
Vyučujúci: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
E-mail: farkas@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://cogsci.fmph.uniba.sk/~farkas/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov s rôznymi modelmi umelých neurónových sietí a ilustrovať použiteľnosť týchto modelov pri riešení rôznych úloh (rozpoznávanie obrazcov, klasifikácia, predikcia časových radov, zapamätávanie vzorov a iné).

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Neural Networks)